Esperanto-English Dictionary

A
abako abacus
abata abbatial
abata jurisdikcio abbacy
abateco abbacy
abateja abbatial
abatejo abbey
abatino abbess
abato abbot
abceso abscess
abdiki abdicate, resign
abdiko abdication
abdomena abdominal
abdomeno abdomen
abduktoro abductor
abelejo apiary
abelisto bee-keeper
abelkulturo bee-keeping
abelo bee
abelujo beehive, bee-hive
abelvakso beeswax
aberacii deviate
aberacio aberration
abĥaza Abkhazian
Abĥazio Abkhazia
abĥazo Abkhazian
Abĥazujo Abkhazia
abia deal
Abintono Abington
abio fir
abiogenezo abiogenesis
abisena Abyssinian, Ethiopian
Abisenio Abyssinia, Ethiopia
abiseno Abyssinian, Ethiopian
Abisenujo Abyssinia, Ethiopia
abismo abyss, chasm
abiturienta diplomo leaving-certificate
abiturienta ekzameno final examination
abĵuri abjure, abnegate
abĵuro abjuration
ablativo ablative
abnegacii abnegate, deny oneself
abnegacio abnegation
abnorma abnormal
abnormaĵo abnormality, abnormity
abnormeco abnormality, abnormity
aboco ABC, alphabet
aboli abolish, abrogate
abolicii abolish, abrogate
abolicio abolition, abrogation
abolo abolition, abrogation
abomaso rennet-stomach
abomena dismal, dreary, ghastly, hideous, horrible, nasty
abomenaĵo abomination
abomeni abhor, abominate, loathe
abomeninda abhorrent, abominable, alien, awful, hideous, horrible,gruesome
abomenindaĵo abhorrence, abomination, atrocity, horror
abomeno abhorrence, abomination, horror
abonanto subscriber
aboni subscribe
abono subscription
aborigeno aboriginal
aborti abort, miscarry
abortigi abort
abortigisto abortionist
abortigo abortion
aborto abortion
Abrahamo Abraham
abraziiĝi cave in
abreviacio abbreviation
abrikoto apricot
abrogacio abrogation
abrupta abrupt
abrupte abruptly
absceso abscess
absciso abscissa
absejli abseil
absintaĵo absinth
absintlikvoro absinth
absinto absinth
absoluta absolute
absolute absolutely
absolutismo absolutism
absolvi absolve
absolvo absolution
absorba absorbent
absorbi absorb
absorbilo absorbent
absorbita de absorbed in
absorbo absorption
abstemio teetotalism
abstinenco abstinence, teetotalism
abstinenculo total abstainer
abstini abstain
abstrakta abstract
abstraktaĵo abstraction
abstrakti abstract
absurda absurd
absurdaĵo absurdity
absurdeco absurdity
abunda abundant
abunde abundantly
abundeco abundance
abundi abound
abundo abundance, plenty
acera maple, maple-, of a maple
acerba acerbic, acid, harsh, sour, tart
acero maple, sycamore
acetato acetate
acetileno acetylene
aceto acetic acid
acetono acetone
acida acid, sour, tart
acida ĉerizo morello
acidi be acid, be sour
acidiĝi sour, grow sour, turn
acido acid
Acoroj Azores
aĉetado acquisition, purchase
aĉetaĵo purchase
aĉetakiri acquire, buy, purchase
aĉetanta regiono market, outlet
aĉetanto buyer, client, purchaser
aĉetebla for sale
aĉeti buy, purchase
aĉeti aŭkcie buy at a public sale
aĉeto purchase
Adamo Adam
adapti accommodate, adapt, adjust, fit
adapti por orkestro orchestrate, score
adaptigo accommodation
adaptiĝemo adaptability
adaptiĝi accomodate oneself, adapt oneself
adaptiĝo adaptation, adjustment
adaptinto adaptor
adaptita adapted
adapto adaptation
adapto por orkestro orchestration
adekvata adequate
Adelaido Adelaide
Adena Golfo Gulf of Aden
Adeno Aden
adepto adept, supporter
adhero adhesion
adi keep
adiaŭ adieu, farewell, bye, goodbye, good-bye
adiaŭa goodbye-
adiaŭi say goodbye, say goodbye to, take leave, take leave from
adiaŭo farewell, goodbye, good-bye
adicii add, add up
adicio addition
Adisabebo Addis Ababa
adjektiva adjectival
adjektivo adjective
adjudiki invite tenders for, put out to tender
adjunkto assistant
adjutanto adjutant, aide-de-camp
administra administrative
administra aparato machine of government
administra jaro financial year
administra ofico stewardship
administracio administration, management
administrado administration, management
administraj kostoj administrative expenses
administrantaro administration, management
administranto manager
administri administer, manage
administristaro administration, management
administristo administrator
administro administration, management
admira admiring
admiralitato admirality
admiralo admiral
Admiraltoj Admirality Islands
admirantino admirer
admiranto admirer
admiri admire
admirinda admirable
admiro admiration
admoni admonish, scold
admonletero dunning-letter
admono exhortation
adoleskantino flapper
adoleskanto adolescent
adoleskeco puberty
adoleskulino adolescent
adoleskulo adolescent
adolto adult
adonido pheasant's eye
Adono Adonis
adoptado adoption
adoptaj gepatroj foster-parents
adopti adopt
adoptita adopted
adoptito adoptive child
adopto adoption
adoptulo adoptive child
adorado adoration, worship
adorantino adorer, female adorer, worshipper, female worshipper
adoranto worshipper
adoratino adored one
adori adore, worship
adorinda adorable
adoro adoration, worship
adrenalino adrenaline
adresanto shipper, sender
adresaro address list
adresato addressee
adresi address
adresiga maŝino addressing machine, addressograph
adresigilo addressing machine
adresito addressee
adreslibro directory
adreso address
adresŝanĝo change of address
Adrianopolo Adrianople
Adriatiko Adriatic, Adriatic Sea
adstringa tart
adstringilo adstringent
adulta adulterous
adulti commit adultery
adulto adultery
adultulino adulteress
adultulo adulterer
advento advent
adverba adverbial
adverbo adverb
advokataĉo pettifogger, shyster
advokato advocate, lawyer
aera overground, overhead
aera rezisto air-resistance
aerdefenda artilerio ack-ack, anti-aircraft guns
aerdefendo air-defence, anti-aircraft defence, anti-aircraft defences
aereskadro air squadron, air-squadron
aerfiltrilo air-filter
aerfloto air-fleet
aerkavo air-pocket
aerklapo air-valve
aerklimatizita air-conditioned
aerkuseno air cushion
aerlinia piloto airline pilot, airline-pilot
aermalpurigo air-pollution
aermalsana airsick
aermalsano airsickness
aermeĥanikisto flight engineer, flight mechanic
aero air
aerodromo airfield
aerohaveno airport
aerolito meteoric stone
aeroplano plane, aeroplane, airplane
aerostato balloon, air-balloon
aerpafilo air gun, air-gun
aerpirato skyjacker
aerponto airlift
aerpoŝta letero air letter, aerogramme
aerpoŝtmarko air-mail stamp
aerpoŝto airmail
aerpremo air-pressure
aerstevardino stewardess
aerŝipo air-ship
aertubo tube
aeruma airy
aeruma krado air-grid
aerumi air out, ventilate
aervojo airway
afabla affable, friendly, good-natured, kind
afableco kindness
afablega most charming
afazio aphasia
afekcii affect
afekciita affected
afekcio affection
afekta affected, artificial
afektado affectation
afekte milda bland, sugary
afektema affected
afekti attitudinize, pose, put on airs
afektita inflated
afekto affectation
afektulo attitudinizer, poseur
aferkoncerneco relevance
afero affair, business, business deal, case, matter
afgana Afghan
afganino Afghan woman
Afganio Afghanistan
Afganlando Afghanistan
afgano Afghan
Afganujo Afghanistan
afikso affix
afineco affinity
afiŝi placard, post, post up
afiŝkolono advertising pillar
afiŝo notice, placard, poster
afiŝtabulo bill-board, notice-board
afliktado affliction, ordeal, trial
aflikti afflict, grieve
afliktiĝo sadness
afliktita sad
aflikto affliction
aforismo aphorism
afranki prepay, put on stamps
afrankita post-paid, stamped
afranko postage
afranktarifo postal rates
afrika African
afrikano African
afrikansa Afrikaans
afrikansa lingvo Afrikaans, Afrikaans language
afrikanso Afrikaner, Afrikander
afrikazia Afro-Asian
Afriko Africa
Afrodito Aphrodite
afrodiziigaĵo aphrodisiac
afusto carriage, gun-carriage
agaca tart
agado action, activity
Agamemno Agamemnon
agapo agape
agaragaro agar, agar-agar
agariko mushroom
agato agate
agavo agave
agema active
agemo activity
agendo agenda, appointment book
agenteco agency
agentejo agency
agento agent
agenturo agency
agi act
agi laŭ follow, observe
agita inflammatory
agitado commotion
agitanto activist
agitgrupo action committee, action group
agiti abet, agitate, incite, stir up
agitiĝo commotion
agitkomisiono action committee, action group
agito agitation, commotion, disturbance, excitement, flutter,turmoil
agla nazo aquiline nose
agleca nazo aquiline nose
aglibero elbow-room
aglido eaglet
aglo eagle
aglomeraĵo agglomerate
agnoski acknowledge, recognize
agnosko acknowledgement
ago act, action
agonii be near death
agonio agony, death throes
agorafobio agoraphobia
agordi tune
agordiĝemo manageability, tractability
agordo agreement
agrabla agreeable, enjoyable, lovely, nice, pleasant
agrable agreeably, comfortably, pleasantly
agrableco pleasantness
agrafa fermilo hooks and eyes
agrafi clasp
agrafo clasp, hook
agrara agricultural, farm
agregato aggregate
agresa aggresive
agresema aggressive
agresi commit aggression
agresiva aggressive
agreso aggression
agrikultura ekspozicio agricultural exhibition
agrikultura instruado agricultural instruction
agrikultura lernejo agricultural school
agrikultura produktaĵo agricultural product
agrikulturista ligo farmers' union
agrikulturisto agrarian
agrikulturo agriculture, farming, tillage
agro field
agrokulturisto farmer
agrokulturo agriculture
agronomia agricultural
agronomio agriculture
agronomo agriculturist
agropiro couch-grass
agrostemo corn cockle
aĝa aged
Aĝario Adzharia
aĝio premium
aĝo age
aha aha
ah, oh, ow
Aĥajo Achaea, Achaia
Aĥeno Aix-la-Chapelle
Aĥerono Acheron
aidozo aids
aj ouch, ow
Ajaco Ajax
ajlero garlic bulb
ajlo garlic
ajn at all, -ever
Ajro Ayr
aĵo thing
aĵoj stuff, things
aĵura open-work
akacio acacia
akademia academic
akademiano academician
akademio academy
akajunukso cashew-nut
akanto acanthus
akapari corner, monopolize
akaro mite
akcelanta accelerative
akcelanto promotor
akceli accelerate, speed up
akceliĝi accelerate, pick up
akceliĝo acceleration
akcelilo accelerator, accelerator pedal
akcelo acceleration
akcenti accent, accentuate, stress
akcento accent, stress
akcentsigno stress-mark
akceptanto acceptor
akceptebla acceptable
akcepti accept, receive, take, take in
akcepti oficiale do the honours
akcepti solene welcome
akcepti vizitantojn entertain, receive
akceptigi force
akceptigi obstine drive through
akceptinda acceptable
akceptindeco susceptibility
akceptistino receptionist
akceptita accepted
akcepto acceptance
akceptosalono reception room, reception-room
akceptpoŝtĝirilo giro payment slip
akceptsalono reception room, reception-room
akcesora accessory, secondary
akcesora fako subsidiary subject
akcesora tono overtone
akcesoraĵo accessory, side-issue
akcesoraĵoj accessories
akciaro share-capital
akcidentema accident-prone
akcidenti have an accident
akcidento accident
akcidentrisko accident risk
akcio share
akcio de navigacia kompanio shipping share
akcipitro hawk
akciuleco shareholdership
akciulo shareholder
akcizo excise, excise-duty
Akeno Aix-la-Chapelle
akeo ai, sloth
Akerono Acheron
akilkalkano Achilles' heel
Akilo Achilles
akiltendeno Achilles' tendon
akirado acquisition
akiraĵo accession, acquisition, gain
akirebla obtainable
akiri acquire, attain, get, obtain
akiri pene reclaim
akiro accession, acquisition, asset
aklamado acclamation
aklame by acclamation
aklami acclaim, applaud
aklamo acclaim, acclamation, approval
aklimatizi acclimatize
akno pimple
akolito acolyte
akomodi accomodate
akomodiĝo accommodation
akomodo accommodation
akompanado accompaniment
akompanantaro suite, train
akompanantino chaperon, duenna
akompananto accompanist, companian
akompani accompany
akompani varte chaperon, squire
akompano accompaniment, escort
akonito aconite, monkshood
akorda kun in accordance with
akordi agree
akordigi bring into agreement
akordiĝema manageable, tractable
akordiĝi come to an agreement
akordionisto accordionist
akordiono accordion
akordo accord, agreement, chord, settlement
akoro calamus
akra abrasive, lurid, sharp
akra tono tartness
akraflanka angular, sharp-edged
akratona abrasive, sharp-toned, shrill, snappy, tard
akreco sharpness
akreditaĵo credential
akrediti accredit
akreditivo letter of credit
akreo acre
akresona shrill
akrido grasshopper, locust
akrigi sharpen
akrigrimeno strop
akro acre
akrobata acrobatic
akrobatado acrobatics
akrobato acrobat
akromatopsia colour-blind
akronimo acronym
Akropolo Acropolis
akrulino cat
akselo armpit
aksesoraĵo accessorie
aksingo hub, nave
aksiomo axiom
akso axis, axle
aktia of Actium
aktinio actinium
Aktio Actium
aktisto actuary
aktiva active
aktiva voĉo active voice
aktiveco activity, vigour
aktivigi put on, start, switch on, turn on
aktivo assets
aktivoj assets
akto act; certificate, diploma, document
aktori act
aktorino actress
aktoro actor
aktuala current, present, present-day, topical, up-to-date
aktualaĵo topic
aktualeco topicality
aktuario actuary
aktujo brief case, portfolio
akumulatoro accumulator, battery, storage battery
akumuli accumulate, heap, pile up, stack
akumulilo accumulator, battery, storage battery
akupunkturisto acupuncturist
akupunkturo acupuncture
akurata accurate, on time, prompt, punctual
akurate exactly, sharp
akurateco accuracy, exactitude, precision
akustika acoustic
akustika ujo resonance-box
akustiko acoustics
akuŝi give birth, labour, be in labour
akuŝintino lying-in woman
akuŝistino midwife
akuŝlito childbed
akuŝoĉambro lying-in room
akuta acute
akuza accusatory
akuzaĵo accusation, charge, complaint, indictment
akuzanto accuser
akuzativo accusative
akuzi accuse
akuzi pri accuse of, charge with, impeach of, indict for, tax with
akuzito accused, defendant
akuzo accusation
akva aquatic, water, water-, of water
akvaforto etching
akvamarino aquamarine
akvarelo water-colour
akvario aquarium
akvedukto aqueduct
akvero drop, drop of water
akvilegio columbine
akvo- aquatic, water-
akvobubalo water buffalo, water-buffalo
akvofalo waterfall
akvokloŝo diving-bell
akvokreso watercress
akvolilio waterlily
akvomelono water-melon
akvonecesejo water-closet
akvoriĉa abounding in water
akvovaporo vapour
akvumado watering
akvumi irrigate, water
akvumilo watering-can
al at, to, toward, towards
al ci you, to you
al ili them, to them
al la the, to the
al mi me, to me
al ni us, to us
al vi you, to you
Alabamo Alabama, Alabama River
alabastra alabaster
alabastro alabaster
Alaho Allah
Alandinsuloj Aalands Islands
alaranĝi adapt, adjust
alarma alarming
alarmbremso communication-cord
alarmi alarm
alarmilo alarm
alarmo alarm
alarmsignalo alarm, alarm-signal
alarmsonorilo alarm-bell
Alasko Alaska
alaŭdo lark
albana Albanian
albana lingvo Albanian, Albanian language
albanino Albanian woman
Albanio Albania
albano Albanian
Albanujo Albania
albatroso albatross
Albertlago Lake Albert
albino albino
Albiono Albion
albo alb
albordiĝa haveno port of call
albordiĝejo landing-stage, pier
albordiĝi land
albumo album
alcedo halcyon, kingfisher
alceli chase, hunt after, hunt for, pursue
alciono halcyon, kingfisher
alĉemilo lady's mantle
aldehido aldehyde
Aldernejo Alderney
aldo contralto, contralto voice
aldone in addition
aldoni add
aldoni akvon al dilute, weaken
aldonita accompanying
aldono appendix, codicil, rider
aldonvalora imposto VAT
aldulino alto, contralto
Aleganoj Alleghanys
alegoria allegoric
alegorio allegory
aleksandra verso alexandrine
Aleksandrio Alexandria
Aleksandro Alexander
aleo avenue
Alepo Aleppo
alergia allergic
alergio allergy
alero penthouse, shed
alesti be present
Aleŭtoj Aleutian Islands
alfabeta alphabetical
alfabeto alphabet
alfabetumo ABC book
alfao alpha
alfiksi affix, attach
alfikso attachment
alflugdirekto approach path, approach route
alflugi approach, fly
alflui come flocking in, flow towards, rush towards, streamtowards
alfluo high tide
Alfredo Alfred
alfronti confront, face
alfundigi deposit
alfundiĝi sink
algebra algebraic
algebro algebra
alglui paste, paste up, placard, post, post up
algluiĝema sticky
algluiĝi stick
algo alga, seaweed
algoritmo algorithm
alĝeria Algerian
alĝerianino Algerian woman
alĝeriano Algerian
Alĝerio Algeria
Alĝero Algiers
alĝustigi adjust, put right
alĝustigo adjustment
alĥemiisto alchemist
alĥemio alchemy
alia other, another, else
alianco alliance
alibio alibi
Alicao Alice
alie differently, else
alies another man's, other people's
aliflanke on the other hand
aliformigi transform
aliformigo recreation, refashioning, regeneration, transformation
aliformiĝo metamorphosis, transformation
aligatoro alligator
aliĝi join
aliĝo accession
aliigi alter, change, turn
aliiĝi alter, change
alilandano alien, foreigner
alilande abroad
aliloke elsewhere
aliloken elsewhere
alimaniere differently
alimento alimony
alinei indent
alineo paragraph
alinome alias, otherwise, otherwise called
alinomita differently named
alinomite alias, otherwise, otherwise called
alirebla accessible
aliri advance, approach, come on
alirvojo access road
alitempe another time
aliteracio alliteration
aliulo another, another man
aljuĝado tender
aljungi put
alkala alkaline
alkaleca alkaline
alkalo alkali
alkemilo lady's mantle
alklimatiĝi acclimate, acclimatize
alklimatiĝo acclimatization
alko elk, moose
alkohola alcoholic
alkoholaĵmaniulo alcoholic
alkoholaĵo alcohol, booze, liquor, spirits, strong drink
alkoholaĵoj alcoholic drinks
alkoholentenanta alcoholic
alkoholismo alcoholism
alkoholisto alcoholic
alkoholo alcohol
alkoholtitro alcoholic content
alkoholulo alcoholic
alkonformigo accommodation
alkonformiĝemo adaptability
alkonformiĝo accommodate oneself, adapt oneself
alkonstrui add
alkovo alcove, recess
alkroĉi hitch on, hook on
alkroĉiĝi cling to, get caught on
alkroĉiĝi al board
alkrustiĝi fur
alkrustiĝo fur, scale
alkudri sew, sew on
alkuro crush
alkutimaĵo habit, trick
alkutimiĝi become accustomed
alligi moor
alligiteco attachment
alloga attractive
allogaĵo attraction
allogeco attraction, attractiveness, charm
allogi attract, draw
almanako almanac
almarŝi advance, march on
almenaŭ at least
almeti attach, put onto
almezuri take one's measure for
almozmonaĥo mendicant friar
almozo alms
almozordeno mendicant order
almozpetado begging
almozpetanto beggar
almozpeti beg
almozpetulo beggar
almozulejo almshouse, workhouse
almozulino beggar-woman
almozulo beggar
alna alder, alder-, of an alder
alnaĝi be washed ashore
alno alder
aloino aloin
alojo alloy
aloligno eaglewood
aloo aloe
alosimila aloetic
Alosto Alost
alosukeltiristo aloe juice collector
alosuko aloe juice
alpako alpaca
alpara at par
alparolebla approachable, communicative, get-at-able
alparoli address
alpaŝi approach, deal with, tackle
alpaŝi al approach
alpaŝo approach
alpherbejo alp, alpine pasture
alpismo mountaineering
alpisto Alpinist, climber, mountain climber, mountaineer
alpkapro ibex
alpo alp, mountain pasture
Alpoj Alps
alportado arrival, arrivals, supply
alporti bring, fetch
alpreĝi invoke
alproksimigi bring close together
alproksimiĝi advance, come close, come closer, come on
alproksimiĝo approach
alproprigi al si abstract
alsaca Alsatian
alsacano Alsatian
Alsaco Alsace, Elsass
Alsaco-Loreno Alsace-Lorraine
alŝovi push on, shove on
alŝoviĝi draw up to the table, sit down to table
alŝultrigi level
alŝultriĝi aim, take aim
alta high, lofty, tall
Alta Kanto Canticles, Song of Solomon, Song of Songs
altaro altar
altartabulo altarpiece
alteco height
alten into the heights
alteriĝi land
alterna alternate, alternating
alternado alternation
alternativo alternative, option
alterne alternately
alterni alternate
alterno alternation
altiĝanta rising
altira forto attraction
altiri attract
altklasulo someone of the upperclass
altkreska tall
altlernejo academy
altmontarano Highlander
alto altitude, height
altpreza pricey
altrudi force, impose upon
altruisma altruistic
altruismo altruism
altstatura lanky, of high stature, tall
aludi allude, hint
aludi kalumnie insinuate
aludo allusion
alumeto match
aluminio aluminium, aluminum
alumino alum earth, alumina
aluno alum
aluvia alluvial
aluvio alluvion, alluvium
alveni arrive, get
alveno arrival
alveturejo access, approach, drive, sweep
alveturi collide, run
alveturigi bring, convey, supply
Alvo Alva
alvoki appeal to, invoke
alvoki preĝe invoke
amabla dainty, kind, nice, pretty
amalgami amalgamate
amando almond
Amano Amman
amantino lover
amanto lover
amao aum
amara bitter
amaranto amaranthus
amareco bitterness
amarigi make bitter
amariĝi become bitter
amarilido amaryllis
amasfabriki mass produce
amasigi amass, heap, pile up, stack
amasiĝo assembly
amaso crowd, heap, mass, multitude, pile
amata loved, beloved
amatino beloved, loved one, lover, sweetheart, well-beloved
amato beloved, loved one, lover, sweetheart, well-beloved
amatoreca amateurish, small-time
amatoro amateur, fancier
Amazona Riverego Amazon, Amazon River
Amazono Amazon
ambasadejo embassy
ambasado embassy
ambasadorejo embassy, embassy building
ambasadoro ambassador
ambaŭ both
ambaŭflanken to both sides
ambicia ambitious
ambicio ambition
ambigua ambiguous
ambona Amboinese
ambonano Amboinese
Ambono Amboina
amboso anvil
ambosoĉizilo hardy
ambro amber
ambrozio ambrosia
ambulanco ambulance; field hospital
amebo amoeba
amen amen
amendamento amendment
amendi amend
amendo amendment
amerika American
amerikano American
Ameriko America
ametisto amethyst
amfetamino amphetamine
amfibio amphibian
amfiteatro amphitheatre
Amforo Aquarius
ami love
amika friendly
amikeco friendship
amikino friend
amiko friend
aminda lovable
amindeco sweetness
amindo charm, sweetness
amindumi court, woo
Amirantoj Amirants
amnestii amnesty, pardon
amnestio amnesty
amo love
amoko amuck
amoniako ammonia
amonio ammonia
Amono Ammon, Amon, Amun
amorfa amorphous
amori make love
Amoro Cupid, Eros
amortizebla redeemable, repayable
amortizi amortize, deaden
amortizilo shock absorber
amortizo redemption
ampermetro ammeter
ampero ampere
amperometro ammeter
ampleksa ample, bulky, extensive
amplekse comprehensively
ampleksi comprise
amplekso bulk, dimension, extend, size
amplitudo amplitude
ampolo bulb
amputi amputate
amputo amputation
amsterdama Amsterdam
amsterdamano inhabitant of Amsterdam, native of Amsterdam
Amsterdamo Amsterdam
Amudarjo Amudaryra, Oxus
amuleto amulet, charm, talisman
Amuro Amur
amuza amusing, entertaining, funny
amuzado amusement, fun
amuzaĵo entertainment
amuzi amuse
amuziĝi enjoy oneself, have a good time
amuzo amusement, fun
anabaptismo anabaptism
anagramo anagram
anakondo anaconda
anakronismo anachronism
anala seksumo anal sex
analfabeta illiterate
analfabeto illiterate
analfabetulo illiterate
analitika analytic, analytical
analizi analyse
analizisto analyst, analytical chemist
analizo analysis
analoga analogous
analoge by analogy with, on the analogy of
analogeco analogy
analogia analogous
analogio analogy
analoj annals
ananaso pine-apple, pineapple
anapesto anapaest
anarĥia anarchic, anarchical, anarchist
anarĥiismo anarchism
anarĥiisto anarchist
anarĥio anarchy
anarkia anarchic, anarchical, anarchist
anarkiismo anarchism
anarkiisto anarchist
anarkio anarchy
anaro adherents, disciples, following, party, supporters
anasa duck, duck-, duck's, of a duck
anasa ovo duck egg
anasaĵo duck, duck meat
anaso duck
anatemo anathema, ban, excommunication
Anatolio Anatolia, Asia Minor
anatomia anatomical
anatomiisto anatomist
anatomio anatomy
anĉovo anchovy
andaluza Andalusian
Andaluzio Andalusia
andaluzo Andalusian
Andaluzujo Andalusia
Andamanmaro Andaman Sea
Andamanoj Andaman Islands
Andoj Andes
andora Andorrian
andoranino Andorrian woman
andorano Andorrian
Andoro Andorra
Andromedo Andromeda
anekdoto anecdote
aneksa accessory
aneksado annexation
aneksi annex
anekso annexation
anemia anaemic
anemio anaemia
anemono anemone
anestezisto anaesthesist
anestezo anaesthesia
aneto dill
angilforkego eelspear
angilforma anguilliform, eel-shaped
angilglata slippery as an eel
angilhaŭto eelskin
angilkaptado eel-fishing
angilnaso eel-pot, eel-trap
angilo eel
angilpasteĉo eel-pie
angilsimila eel-like
angilvendisto eelmonger
angino angina, quinsy
angla English
angla lingvo English, English language
anglamika pro-English
angle in English
anglikana Anglican
anglikano Anglican
anglino English, Englishwoman
Anglio England
anglismo anglicism
anglo Englishman, Sassenach
Anglolando England
anglosaksa Anglo-Saxon
anglosakso Anglo-Saxon
Anglujo England
angola Angolan
angolanino Angolian woman
angolano Angolese
Angolo Angola
angora oppressing
angoro agony, anguish, fear
angorŝvito cold sweat
angula gaunt
angulhava angular
angulo angle; corner
angura kato Angora cat
Anguro Angora, Ankara
anĝela angelic
anĝelino angel, female angel
anĝelo angel
anĝeluso angelus
anĥo ankh
aniĝi accede
anilino aniline
animala animal
animala odoro animal smell
animalo animal
animi animate
animo soul
animstato mood
anizo anise
anizosukeraĵo candy coated aniseed
anjono anion
ankaŭ also, likewise, too
ankoraŭ still, yet
ankoraŭ ne not yet
ankoraŭfoje once more
ankrejo anchorage, moorage, mooring
ankro anchor
anksieco anxiety
ano member, supporter
anodo anode
anomalia deviating, divergent
anomalio abnormity, anomaly
anoncado announcement, notification, notice
anoncanto advertiser
anonci advertise, announce, give notice
anonci laŭtvoĉe call over
anoncistino announcer
anoncisto announcer
anonco ad, advertisement
anonima anonymous
anonima kompanio limited liability company
anonima societo limited liability company
anonimeco anonymity
anonimulo anonymous writer
ansero goose
anservice single file
anso handle
anstataŭ instead of
anstataŭa deputy
anstataŭe instead
anstataŭi take the place of
anstataŭigi replace, substitute
anstataŭo replacement, substitution
antagonisto adversary, opponent
antarkta Antarctic
Antarkta Oceano Antarctic Ocean
antarktika Antarctic
Antarktika Oceano Antartic Ocean
Antarktiko Antarctic
Antarkto Antarctic, the Antarctic
antaŭ ... ... ago
antaŭ ĉio above all, especially
antaŭ nelonge recently
antaŭ ol before, previous to
antaŭa former, last, previous, prior
antaŭa flanko front
antaŭa lampo headlamp
antaŭa nomo first name
antaŭa piedo foreleg, front paw
antaŭaĵo antecedent
antaŭbrako lower-arm
antaŭdati antedate
antaŭdiluva antediluvian, very ancient
antaŭdiri forecast, foretell, prophesy
antaŭdiristino fortune teller
antaŭdiristo fortune teller
antaŭe ahead, formerly, previously
antaŭen ahead, foreward, on
antaŭeniri go forward
antaŭfabrikita domo prefabricated house, pre-fabricated house
Antaŭfasta Mardo Shrove-Tuesday
antaŭgardi guard, preserve, protect, save
antaŭĝoji look forward
antaŭĝoji pri look forward to
antaŭhieraŭ the day before yesterday
antaŭi precede
antaŭiranto precursor
antaŭiri precede
antaŭjuĝo prejudice
antaŭmendi reserve
antaŭmendo booking
antaŭmeti serve
antaŭmetistino waitress
antaŭnomo first name
antaŭo fore
antaŭo posten back to front
antaŭparolo foreword
antaŭplano foreground
antaŭsento presentiment
antaŭsigno indication, omen, portent, precursor, presage, sign
antaŭtagmeze a.m.
antaŭtegmento penthouse, shed
antaŭtuko apron
antaŭurbo suburb
antaŭvenanto precursor
antaŭvidebla foreseeable, measurable
antaŭvidi foresee
antaŭzorga thoughtful
antaŭzorgo thoughtfulness
antecedento antecedent
antecedentoj antecedents, record
antemo corn chamomile
anteno antenna
antibiotiko antibiotic
anticipi anticipate, think ahead
anticipo anticipation
antidoto antidote
antikoncipa contraceptive
antikorpo antibody
antikristo Antichrist
antikva ancient, antique
antikva tempo antiquity
antikvaĵisto antique dealer
antila Antillian
antilano Antillian
Antiloj Antilles
antilopo antelope
antimono antimony
Antioĥio Antioch
antipatia nasty
antipatio aversion, dislike
antipodo antipode
antisemita anti-Semitic
antisemitismo anti-Semitism
antisemito anti-Semite
antisepsa antiseptic
antisepsilo antiseptic
antitezo antithesis
antologio anthology
antracito anthracite
Antrimo Antrim
antropologio anthropology
antropologo anthropologist
Antverpeno Antwerp
Anubo Anubis
anuitato instalment, repayment
Anunciacio Annunciation
anuso anus
aorto aorta
apaĉo apache, hood, ruffian
aparatadaptilo device driver
aparataro equipment
aparato apparatus, device, set
aparta apart, particular, separate, special
apartamento apartment, flat
aparte apart, separately
aparte de apart from
aparteni belong to
apartigi divide, separate
apartigo separation, partition
apatia apathetic
apatio apathy
apelacianto appellant
apelacii appeal
apelacii al appeal to, make an appeal to
apelacio appeal
apelo appeal
apenaŭ barely, hardly, only just, scarcely
apendicito appendicitis
apendico appendix
apeninano inhabitant of the Apennines
Apeninoj Apennines
aperi appear, emerge, perform
aperitivo dram, nip, peg, snifter, snorter
apero appearance
aperteco frankness, openness
aperturo aperture, opening
apetita appetizing
apetitiga appetizing
apetito appetite
apio celery
aplaŭdado acclamation
aplaŭdi acclaim, applaud, clap
aplaŭdo acclaim, acclamation, approval
aplikado application, employment, use
aplikaĵo application
apliki apply, practice
apliko application, employment, use
aplombo aplomb, self-assurance
apodikta apodictic
apogi lean, support, sustain
apogi sin lean
apogi sin al lean against
apogilo prop, support
apogseĝo armchair, arm-chair
apokalipsa apocalyptic
Apokalipso Apocalypse
apokrifa apocryphal
Apolo Apollo
apologio apology
apopleksio fit, apoplectic fit, seizure, stroke, stroke of apoplexy
apostata apostate
apostatiĝi apostatize
apostato apostate
apostola apostolic
apostola patro church-father
apostoleco apostleship, apostolate
apostolo apostle
apostrofo apostrophe
apotekisto chemist
apoteko chemist's shop, drugstore
apoteozo apotheosis
apra of a wild boar
apreci appreciate
apreco appreciation
apreti finish
apreturi finish
apreturo starch
aprezi appreciate
aprezo appreciation
aprido young of a wild boar
aprilo April
apro wild boar
aprobi approve
aprobo acclaim, approval
apud at, beside, by, near, nearby, near to, next to
apuda adjacent
apudaĵo neighbourhood, vicinity
apude nearby
apudeco proximity
apudesti be present
apudiĝi approach, come closer
Apulio Apulia
araba Arabian, Arabic
Araba Maro Arabian Sea
arabe in Arabic
arabesko arabesque
arabino Arabian woman
Arabio Arabia
arabo Arab
Arabujo Arabia
arakido peanut
arako rack, arrack
Arallago Aral Sea
aranea of a spider
araneaĵo spiderweb
araneo spider
aranĝi arrange, fix up
aranĝi florojn arrange flowers
aranĝo accommodation, arrangement
araŭkario araucaria, monkey puzzle
arba arboreal, tree, tree-, of a tree
arbaro forest, woods
arbarvojeto forest path
arbitra arbitrary
arbitracianto arbiter, arbitrator, referee, umpire
arbitracio arbitration
arbitre arbitrarily
arbitro arbiter, arbitrator
arbo tree
arboŝelo bark
arbotrunko stem, trunk, tree-trunk
Arbroto Arbroath
arbustaro shrubbery
arbusto bush, shrub
arbuto arbutus fruit
arbutujo arbutus, strawberry tree
arda ablaze, ardent
Ardenoj Ardennes
ardeo heron
ardezotabulo slate
Ardgajo Ardgay
ardi glow, glow with heat
ardo glow, heat, passion
Ardrosano Ardrossan
areno arena
areo area
Areopago Areopagus
Areso Ares
arestado apprehension, arrest, detention
aresti arrest
arestito arrested person, prisoner
aresto apprehension, arrest, detention
argano crane
argentina Argentine, Argentinean
argentinanino Argentinian woman
argentinano Argentine
Argentino Argentina
argila earthen, clay, stone
argilaĵo crockery, earthenware, pottery
argilo clay
Argo Argus
argono argon
argumentado argumentation
argumenti maintain
argumento argument, plea
arĝenta silver
arĝentkolora silver-coloured
arĝento silver
arĥaika archaic
arĥaismo archaism
arĥeologio archaeology
arĥeologo archaeologist
Arĥeozoiko Archaeozoic, Archaeozoic era, Archeozoic, Archeozoic era
Arĥimedo Archimedes
arĥipelago archipelago
arĥitekto architect
arĥitektura architectonic, architectural
arĥitekturo architecture
arĥitravo architrave
arĥivisto archivist, keeper of the records
arĥivo archive, archives, files, records
Ariadno Ariadne
ariergardo rear, rearguard
Arieso Aries
ariĝi form a group
ario air, aria
aristokrata aristocratic
aristokrataro aristocracy
aristokratio aristocracy
aristokrato aristocrat
Aristotelo Aristotle
Aristoto Aristotle
aritmetiko arithmetic
Arizono Arizona
arja Aryan
arjo Aryan
arkadaro portico
Arkadio Arcadia
arkaika archaic
arkaismo archaism
arkaĵo arch
arkeo ark
arkeologia archaeological
arkeologiisto archaeologist
arkeologio archaeology
arkeologo archaeologist
arkeopterigo archeopteryx
arkiduklando archduchy
arkiduko archduke
Arkimedo Archimedes
arkipelago archipelago
arkitekto architect
arkitektura architectonic, architectural
arkitekturo architecture
arkitravo architrave
arkivisto archivist, keeper of the records
arkivo archive
arko arc, bow
arkta Arctic
Arkta Oceano Arctic Ocean
Arktika Oceano Arctic Ocean
Arktiko Arctic, the Arctic
Arkto Arctic, the Arctic
arlekeno buffoon, jester
Armadalo Armadale
Armaĥo Armagh
armaturo armature, brace, cramp-iron
armea military
armea pastro chaplain, army chaplain, padre
armena Armenian
armenino Armenian woman
Armenio Armenia
armeno Armenian
Armenujo Armenia
armeo army
armerio sea pink
armi arm
armilejo armoury, arsenal
armilo weapon
Armoriko Armorica
Arnhejmo Arnhem
arniko arnica
aro group, collection; square decametre
aroga arrogant
aroganta arrogant
aroganteco arrogance, assumingness, overbearingness, presumption
aroki castle
aroma aromatic, fragrant, nutty
aromo aroma, flavour
arondismento district
Arono Aaron
aroruto arrowroot
arsenalo armoury, arsenal
arseniko arsenic
arsenoksido arsenic
arta artificial, artistic
artaĵo work of art
artefarita artificial
artefarita satelito earth satellite
artemizio absinth
Artemo Artemis, Phoebe
arterio artery
arteriosklerozo arteriosclerosis
arteza artesian
artgalerio art gallery
artifika contrived
artifiko subterfuge, trick, trickery
artiki articulate
artikigi articulate
artiklo article, commodity
artiko joint
artikolo article
artileriano artilleryman, gunner
artileriisto artilleryman, gunner
artilerio artillery
artista artistic
artisto artist
artiŝoko artichoke
arto art
artrito arthritis
arumo arum
asafetido asafoetida
asbesto asbestos
ascendi go up
asekura statistikisto actuary
asekuri insure
asekuristo insurer
asekuro insurance
asembleo assembly
asemblero assembler
asepsa aseptic
aserti assert, state
asfalti asphalt
asfalto asphalt
asfodelo asphodel
asigni assign
asigno summons
asimilado assimilation
asimili assimilate
asimilo assimilation
asira Assyrian
Asirio Assyria
asiro Assyrian
Asirujo Assyria
asistado assistance, help
asistantino assistant, lady help
asistanto aid, assistant, helper
asisti abet, aid, assist, help
asisto help
Asizo Assisi
asketa ascetic
askorbata acido ascorbic acid, vitamin C
aso ace
asociano partner
asociito partner
asocio association
asparago asparagus
aspekti appear, look
aspektigi bona become
aspekto appearance, aspect
aspergi sprinkle, water
aspidistro aspidistra
aspiri aspire, aspire to, hope for
aspirino aspirin
aspiro ambition, aspiration
astateno astatine
asteka Aztec
asterisko asterisk
astero aster
asteroido asteroid
astma asthmatic, wheezy
astmeco asthma, shortness of breath, wheeziness
astmo asthma
astmulo asthmatic, asthmatic patient
Astreo Astraea
astro heavenly body
astrologiisto astrologer
astrologio astrology
astrologo astrologer
astronaŭto astronaut, spaceman
astronomia astronomic, astronomical
astronomiisto astronomer
astronomio astronomy
astronomo astronomer
Asturio Asturias
Asturujo Asturias
Aŝintono Ashington
ataka aggressive, offensive
atakadi harass, press hard
atakanto aggressor, assailant, attacker
atakema aggressive
ataketo attack, fit
ataki assault, attack
atako access, attack
atalanto red admiral
atavismo atavism, throw-back
ateismo atheism
ateisto atheist
ateliero atelier, studio, work-room, workshop
atena Athenian
atenano Athenian
atencanto assailant, assaulter
atenci assault, violate
atencinto assailant, assaulter
atenco assault
atenculo assailant, assaulter
atendado expectation
atendejo waiting-room, waiting room
atendi abide, expect, wait, await, wait for
atendo expectation
Ateno Athens; Athena
atenta attentive
atente attentively
atentema attentive
atenti pay attention, watch out for
atenti pri pay attention to
atentigi draw attention
atentigi pri advance, put forward
atento attention
atestanto witness
atesti attest, bear witness of, testify
atesto certificate, testimony
atika Attic
Atiko Attica
atingebla accessible
atingi accomplish, attain, get, reach
atingopovo range, reach
atlanta Atlantean
Atlantido Atlantis
atlantika Atlantic
Atlantiko Atlantic, Atlantic Ocean
atlantino Atlantean woman
Atlantio Atlantis
atlanto Atlantean
Atlantujo Atlantis
Atlaso Atlas
atlaso atlas
atlazo atlas
atleta athletic
atletiko athletics
atletismo athletics
atleto athlete
atmosfera atmospheric
atmosfero atmosphere
atolo atoll
atoma atomic
atombombo atom bomb
atomcentralo atomic powerstation
atomenergio atomic energy
atomfendado fission
atomfuzio atomic fusion
atomo atom
atompezo atomic weight
atomteorio atomic theory
atonala atonal
Atreĥto Arras
atributo attribute
atriplo orache
atrofii atrophy
atrofiiĝi atrophy
atrofio atrophy
atuti trump
atuto trump
or
aŭ ... aŭ either ... or
aŭbado aubade
aŭbrieto aubretia
aŭdaca audacious, bold, daring, intrepid
aŭdaci dare
aŭdaco audacity, boldness, daring
aŭdantaro audience
aŭdavida audio-visual
aŭdi hear
aŭdicio audition
aŭdienco audience
aŭdiĝi be heard
aŭdilo hearing aid
aŭditorio auditory
aŭdokapablo hearing
aŭdsentumo hearing
aŭdvida audio-visual
aŭgia stalo Augean stable
Aŭgio Augeas
aŭguri forecast, foretell, prophesy
aŭguristino fortune teller
aŭguristo fortune teller
aŭguro indication, omen, presage, portent, sign
Aŭgusto Augustus
aŭkciisto auctioneer
aŭkcio auction
aŭlo auditorium
aŭreolo aureole, halo
Aŭrignacio Aurignacian Period
aŭrikulo bear's-ear
aŭro aura
Aŭroro Aurora
aŭskultantaro audience, auditory
aŭskultanto listener
aŭskulti listen
aŭskultilo earphone
aŭspicio auspices, patronage, protection, support
aŭstra Austrian
aŭstralia Australian
aŭstralianino Australian woman
aŭstraliano Australian
Aŭstralio Australia
Aŭstrio Austria
aŭstro Austrian
Aŭstrujo Austria
aŭtarkio autarky, self-sufficiency
aŭtenta authentic
aŭtentika authentic, genuine
aŭtentikeco authenticity
aŭtisma autistic
aŭtismo autism
aŭtisto motorist
aŭto car
aŭtobiografia autobiographical
aŭtobiografio autobiography
aŭtobushaltejo bus stop
aŭtobuso bus, autobus, omnibus
aŭtodidakto autodidact, self-taught man
aŭtogena autogenous
aŭtoĥtono native
aŭtokrata autocratic
aŭtokratio absolute power, absolute rule, autocracy
aŭtokratismo autocracy
aŭtokrato absolute ruler, autocrat
aŭtoktona indigenous, native
aŭtoktono native
aŭtolitotrajno car sleep train
aŭtolitvagonaro car sleep train
aŭtoluigado car hire
aŭtomacio automation
aŭtomata automatic
aŭtomate automatically
aŭtomatigi automate
aŭtomatigo automation
aŭtomatizi automate
aŭtomato automoton
aŭtomobilejo garage
aŭtomobilismo motoring
aŭtomobilisto motorist
aŭtomobilo automobile, car, motor car, motor-car
aŭtonoma autonomic, autonomous
aŭtonomeco autonomy
aŭtonomio autonomy
aŭtopneŭmatiko automobile tyre, motor tyre
aŭtopneŭmo automobile tyre, motor tyre
aŭtopsio autopsy
aŭtora rajto copyright
aŭtoradio car radio
aŭtorino authoress, writer, woman writer
aŭtoritata authorative
aŭtoritateco authority
aŭtoritato authority
aŭtoritatulo authority
aŭtoro author
aŭtostiranto motorist
aŭtostirlernejo driving-school, school of motoring
aŭtostrada alveturejo access road
aŭtostrado motor road, motorway
aŭtoŝoseego motorway, super highway, turnpike
aŭtoŝoseo motor road, motorway
aŭtovetkuristo racing driver, racing motorist
aŭtovojo expressway, freeway
aŭtovrako car wreck
aŭtuna autumn
aŭtuneca autumnal
aŭtunfino last days of autumn
aŭtuno autumn
ava bird, bird-, bird's, of a bird
avalo guarantee, guarantee of a bill
avangarda avant-garde
avangardo avant-garde
avantaĝo advantage, benefit
avanulo forward
avara avaricious, miserly, stingy
avareco avarice, miserliness, stinginess
avarulo miser, niggard, skinflint
avelarbo hazel, hazel-tree
avelo hazelnut
avelujo hazel, hazel-tree
aveno oats
Aventino Aventine
aventura adventurous
aventurema adventurous
aventuristo adventurer
aventuro adventure
aventurriĉa adventurous
aventurulo adventurer
avenuo avenue
averaĝa average, mean
averaĝo average
averii break down, suffer damage
averio damage
Averno Avernus
averti caution, warn
averto warning
aviadi aviate
aviadilo aeroplane
aviadisto aviator
aviado aviation
avida avid, eager for, greedy
avideco avidity, covetousness, eagerness, greediness
avidi covet
avidi spiron gasp, pant for breath
avido avidity, covetousness, eagerness, greediness
avinjo granny
avino grandmother
avizi advise, counsel, notify
avizo notification, notice
avo grandfather
avoĉjo granddad
azaleo azalea
azena ass's, donkey, donkey-, of an ass
azenbleki bray
azenĉevalo hinny
azenino jenny-ass, she-ass
azenisto donkey-driver
azeno ass, donkey
azera Azerbaijan
azerino Azerbaijan woman
Azerio Azerbaijan
azero Azerbaijani
Azerujo Azerbaijan
azia Asian, Asiatic
aziano Asian
azilo asylum
azimuto azimuth
Azio Asia
Azoiko Azoic, Azoic era
azoto nitrogen
Azovmaro Sea of Azov
B
ba bah, nuts, pooh
Baalo Baal
Babelo Babel, Babylon
babilado chat
babilemo talkativeness
babilemulo chatterbox, tattler, telltale
babili chat, chatter
babilona Babylonian
Babilonio Babylonia
Babilono Babel, Babylon
babilulo chatterbox, tattler, telltale
babordo port side
babuŝo mule
Bafingolfo Baffin Bay
Bafinlando Baffin Island
bagaso bagasse
bagatela insignificant, trifling
bagatelo trifle
Bagdado Baghdad
bagno house of correction
bahama Bahamian
bahamanino Bahamian woman
bahamano Bahamian
Bahamoj Bahama Islands, Bahamas
baĥrajna Bahraini
baĥrajnanino Bahraini woman
baĥrajnano Bahraini
Baĥrajno Bahrein
Bajelo Bailleul
Bajkallago Lake Baikal
Bajkalo Baikal
bajoneta fermilo bayonet catch, bayonet joint
bajoneto bayonet
Bajruto Beirut, Beyrout, Beyrouth
bajto byte
bakaĵo baked goods
bakejo bakery
bakelito bakelite
bakfaruno flour
bakforno oven, baking oven
Bakĥo Bacchus
baki bake
bakisto baker
bakterio bacterium
bakupi backup
bakupo backup
balado ballad, ballade
balai sweep
balailo broom
balalajko balalaika
balanci rock, swing
balanciero balance, fly
balanciĝi balance, poise
balasto ballast
balato balata
balbuti stammer, stutter
baldakeno baldachin, canopy
baldaŭ soon
baldaŭa speedy
baledestro ballet master
baledo ballet
balenlameno baleen, whalebone
baleno whale
balenosto baleen, whalebone
baletistino ballerina, ballet dancer, ballet girl
baletisto ballet dancer
baleto ballet
balgo bellows
balia Balinese
baliano Balinese
Balimeno Ballymena
balistiko ballistics
Balkanoj Balkans
balkono balcony
balo ball, dance
balono balloon
balotado ballot, balloting, voting by ballot
baloti vote
balsalono ball-room
balta Baltic
Balta Maro Baltic Sea
Balto Baltic
balustrado balustrade, banisters, parapet, railing
balzama balm, balsam
balzami embalm
balzamino balsam
balzamizi embalm
balzamo balm, balsam
bambuo bamboo
bambuŝosoj bamboo shoots
banala commonplace, dismal, trite
banalaĵo banality, platitude
banaleco banality, triteness, triviality, platitude
banano banana
bananujo banana plant, banana-plant
banbudo bathing box
banĉambro bathroom
bandaĝo bandage
Bandamaro Banda Sea
banderolo wrapper
bandito bandit
bando band, bevy, gang
banejgardisto bath superintendant, baths superintendant
banejo bathroom
bangalo bungalow
bangladeŝa Bangladesh
bangladeŝanino Bangladeshi, Bangladeshi lady, Bangladeshi woman
bangladeŝano Bangladeshi
banĝo banjo
bani bathe
bani sin bathe, have a bath
banjano banyan
banka bileto bank-note
bankajuto bathing box
bankalsono swimming trunks
bankbileto bank note, banknote
bankdiskonto bank discount, bank rate
bankedĉambro banquet room, banquet-room
bankedi banquet, feast
bankedo banquet
bankestro banker, bank manager
bankiero banker
bankismo banking
bankisto bank clerk, bank official
banko bank
Bankoko Bangkok
bankokonto bank account, banking account
bankostumo bathing suit, bathing-suit
bankrota bankrupt
bankroti be bankrupt, go broke
bankrotinto bankrupt
bankroto bankruptcy, failure
bankrotulo bankrupt
banksaldo balance, balance with a bank
banksekreto banking secret
bankuracejo health resort
bankuvo bath
bano bath
banspongo bathing-sponge
banŝio banshee
bantua Bantu
bantuo Bantu
banurbo spa
baobabo baobab
baptejo baptistery
bapti baptize, christen
baptisto baptist
bapto baptism, christening
baptonomo Christian name
baptopatro godfather
baraĵo dam
barako barrack, barn, shack, shanty, shed
barakti flounder, struggle, writhe
barba bearded
barba dianto sweet william
barbadosa Barbadian
barbadosanino Barbadian woman
barbadosano Barbadian
Barbadoso Barbados
barbara barbaric
barbaraĵo barbarity
barbareco barbarity, barbarousness
Barbario Barbary
barbarismo barbarism
barbaro barbarian
barbfiŝo barbel
barbhava bearded
barbio barbel
barbiro barber
barbisto barber
barbiturato barbiturate
barbo beard
Barcelono Barcelona
barĉo borscht, borstch
bardo bard
bareliefo bas-relief, low relief
barelo barrel
Barencmaro Barents Sea
barĝestro barge-master
barĝo barge
bari bar, obstruct
bariergardisto signalman
bariero barrier
barikadi barricade
barikado barricade
barila digo dam
barilo barrier, fence
barilpordo gate
bario barium
Barita Mozo Dammed Meuse
baritono baritone
baritonulo baritone
bariumo barium
barko bark, barque
Barnabaso Barnabas
baro bar, barrier
baroka baroque
baroko baroque
barometra alto barometer reading, height of the barometer
barometro barometer
baronino baroness
baronlando barony
barono baron
barto busk, steel
basa deep
basbalo baseball
baseno basin, reservoir
basiero bear
basigisto bear
basketbalo basketball
baskulo weighing machine
basludanto bass player
baso bass, bass voice
Basro Basrah
bastarda bastard
bastardeco bastardy
bastardo bastard
bastiono bastion
basto bast
bastonadi beat, beat up, flog, thrash, whack
bastoneto stick, little stick
bastono baton, cane, stick
basulo bass
basviolono bass-viol, violoncello
batadi clatter
batalema truculent
batali fight, struggle
bataliono battalion
batalo battle, scuffle, struggle
batava Batavian
batavo Batavian
bategi thrash
baterio battery
bati beat, hit, strike
batiki batik
batisto batiste, cambric, lawn
batita kremo whipped cream
bato blow
baŭdo baud
baŭksito bauxite
bavara Bavarian
Bavario Bavaria
bavaro Bavarian
Bavarujo Bavaria
baza basic
baza salajro basic wage
bazalto basalt, whimstone
bazaro bazaar, fair, market
Bazelo Basel, Basle
bazi base
baziliko basilica
bazilio basil
bazo base, basis
bazopilkludo baseball
bazuko anti-tank gun, bazooka
bebo baby
bebofono baby intercom, baby phone
bebovartantino baby-sitter
bebovartanto baby-sitter
bedaŭri be sorry about, regret
bedaŭriga miserable
bedaŭrinda regrettable
bedaŭrinde regrettably, unfortunately
bedaŭro regret
bedo bed
bedueno Bedouin, Beduin
beginejo beguinage
begino beguine
begonio begonia
bekerelo becquerel
beko beak, bill
bela beautiful, fine, handsome, lovely
beladono belladonna
bele beautifully
beleco beauty
belega lovely
beleta pretty
beletaĝo ground floor
beletre klera well-read
beletristiko belles-lettres
beletro belles-lettres
Belfasto Belfast
belfrido belfry, bell tower
belga Belgian
belgino Belgian, Belgian woman
Belgio Belgium
belgo Belgian
Belgujo Belgium
beliza Belizian
belizanino Belizian, Belizian lady, Belizian woman
belizano Belizian
Belizo Belize
belo bel
belsona euphonious
belulino beautiful woman, beauty
bemolo flat
bendi tape
bendo binding, strip, tape
benediktano Benedictine, Benedictine monk
benediktanto Benedictine
benefico benefit performance
Benelukso Benelux
bengala Bengal
bengala fajro bengal-light, bengal-lights
Bengala Golfo Bay of Bengal
Bengalio Bengal
Bengalujo Bengal
beni bless
benigna benign
benina Beninese
beninanino Beninese woman
beninano Beninese
Benino Benin
benketo small bench, stool
benko bench
benkseĝaro lounge suite, three-piece suite
beno blessing, boon
benzeno benzene
benzinbombo Molotov cocktail
benzincisterno fuel tank
benzinkruĉo petrol can
benzinmezurilo petrol gauge
benzinmotoro petrol engine
benzinnivela indikilo petrol gauge
benzino gasolene, gasoline, petrol
benzinstacio filling station
benzinujo gas tank, petrol tank
Beogrado Belgrade
berberiso barberry
berbero Berber
bergamoto bergamot
bergamotoleo bergamot
Berĥeno Mons
berilio beryllium
berilo beryl
berilŝtono beryl
Beringomaro Bering Sea
berlina Berlin
berlinanino Berliner, Berlin lady, Berlin woman
berlinano Berliner
Berlino Berlin
bermo shoulder, verge, verge of a road
Bermudoj Bermudas
berna Bernese
bernano Bernese
Berno Bern, Berne
bero berry
Berviko ĉe la Tvido Berwick upon Tweed
Besarabio Bessarabia
Besarabujo Bessarabia
besta beastly, bestial
bestaĉo monster
besteca beastly, bestial
bestejo pen, sty
bestia beastly, bestial, brutal, brutish
bestio beast, brute, wild animal
bestkuracisto veterinarian
besto animal, beast
beta beet, beet-, of a beet
Betleĥemo Bethlehem
beto beet
betono concrete
betsukero beet sugar, beetroot sugar
betulo birch
bezona necessary
bezonaĵo requisite
bezonaĵoj materials, necessaries, requisites
bezonata necessary
bezoni need, require
bezono need, want
Biblio Bible
bibliografio bibliography
bibliotekisto librarian
biblioteko library
bicikli cycle
biciklo bike, cycle, bicycle
biciklosako cycle-bag
bido bead
bienisto farmer, rancher
bieno estate, farm, property, ranch
biero ale, beer
bifsteko steak, beefsteak
bikino bikini
bilanco balance sheet
bilardo billiards
bildekrano screen
bildero pixel
bildkarto picture postcard
bildo image, picture
bildodetruo iconoclasm
bildotubo cathode tube
bildsimbolo icon
bildtubo cathode tube
bildvalvo cathode tube
biletgiĉeto booking-office
bileto bill, ticket, note
binara binary
bindaĵo binding, cover
bindi bind
bindo binding, cover
binoklo binoculars
biografo biographer
biologo biologist
birdaĵo fowl, poultry
birdaro birds
birdejo aviary
birdeto little bird
birdo bird
bireto beret
Birkenhedo Birkenhead
birma Burmese
birmanino Burmese woman
birmano Burmese
Birmo Burma
bis encore, one more time
Bisaŭo Bissau
biskoto bicuit
biskvito biscuit, cookie
bismuto bismuth
bitmatrico bitmap
bito bit
bitoko byte
bizanca Byzantine
bizancano Byzantine
Bizanco Byzantium
bizara bizarre, odd, weird
bizono bison
Bjelorusio White Russia
Bjelorusujo White Russia
blagi kid, pull someone's leg
blago sly joke
Blakpulo Blackpool
blanka blank, white
blanka argilo white clay
Blanka Maro White Sea
Blanka Nilo White Nile
blanka poplo abele
blanketo blank cheque, carte blanche
blankigi blanch, whiten
blanko white
blankulo European, white man
blasfemanto blasphemer
blasfemi blaspheme, cuss, curse, swear
blasfemo blasphemy
blato cockroach
blazo blister
bleki bellow, bleat, neigh
blinda blind
blindeco blindness
blindigi dazzle
blindulo blind, sightless person
blindumi dazzle
blokado blockade
bloketo bit
bloki block, blockade
bloklavo aa lava, block lava
bloko block, pad
blonda blond, fair
bloveksciti stir up
blovi blow
blovinstrumento wind instrument, wind-instrument
blua blue
Blua Nilo Blue Nile
Blubarbulo Bluebeard
bluo blue
bluzo blouse
bo- by marriage, -in-law
Boacolago Reindeer Lake
boao boa
boateto little boat
boato boat
bobeli bubble
bobelo bubble
bobeni wind
bobeno bobbin, coil, spool
Bocvano Bechuanaland, Botswana
Bodenlago Bodensee, Constance
bofilo son-in-law
Boformaro Beaufort Sea
bofrato brother-in-law
bogepatroj parents-in-law
bohema Bohemian
Bohemio Bohemia
bohemo Bohemian
Bohemujo Bohemia
bojegi bark, bay
boji bark
bojminaci bay at, bark at
boksi box
boksisto boxer
bokso boxing
boleti simmer
boli boil
boligi boil
bolilo kettle
bolivia Bolivian
bolivianino Bolivian woman
boliviano Bolivian
Bolivio Bolivia
bolkruĉo kettle
bolŝeviko Bolshevik
bolŝevisto Bolshevik
boltingo nut
bombardi bombard
Bombejo Bombay
bombi bomb
bombikso silkworm
bombo bomb
bombono bonbon, bon-bon
bona good, nice, okay
bonan matenon good morning
bonan nokton good night
bonan posttagmezon good afternoon
bonan ŝancon good luck
bonan tagon good day
bonan vesperon good evening
bonaspekta good-looking
bone OK, okay, well
bone edukita cultivated, cultured, educated
boneco goodness
bonega fine, great
bonege fine, very well
boneta nice
bonete so so
bonfama of good repute
bonfara vendo bazaar, fancy fair, jumble-sale
bonfartanta well
bonfarti be well, feel fine
bonfarto well-being
bongusta nice, tasty
bongustega delicious
bongusto good taste
bonhava in easy circumstances, well-to-do
bonhumora gay, merry
bonifiko bonus
bonkaraktera good-hearted
bonkonduta sweet
bonkora good-hearted, kind
bonkvaliteco virtue
bonmaniera courteous, polite, well-mannered
bonmaniereco good breeding, refinement
bono good
bonodora fragrant, good-smelling, nutty
bonodoro nice smell, sweet smell
bonstata in good condition
bonstato well-being
bonŝance fortunately
bonŝanco luck
bonŝancon good luck
bonulo nice guy
bonvenigi welcome
bonvenigo greeting, salutation
bonvenon welcome
bonvolo affection
bonvolu please
bopatrino mother-in-law
bopatro father-in-law
borakso borax
boratingi bore, broach, sink, strike, tap
bordelo brothel
bordero border
bordo bank, border, edge, shore
Borglono Looz
bori bore, drill
borilo bore
Borneo Borneo
boro boron
borso stock exchange
bosna Bosnian
bosnino Bosnian woman
Bosnio Bosnia
Bosnio-Hercegovino Bosnia-Hercegovina
bosno Bosnian
Bosnujo Bosnia
Bosporo Bosporus
botaniko botany
botelmalfermilo bottle opener
botelo bottle
Botna Golfo Gulf of Bothnia
boto boot
botsvana Botswanan
botsvananino Botswanan woman
botsvanano Botswanan
bova bovine, cow, cow-
bovaĵo beef
bovejo byre, cowhouse, cowshed
bovidaĵo veal
bovido calf
bovino cow
bovo bovine, bovine animal
bovorabanto cattle-lifter, cattle-stealer
bovorabisto cattle-lifter, cattle-stealer
brabanta Brabantine
brabantano Brabantine
Brabanto Brabant
braceleto bracelet
bradipo sloth
braĝo charcoal
brajlo Braille, braille
braka arm, arm, of an arm
brakapogilo arm, arm-rest
brakhorloĝo watch, wrist-watch
brako arm
brakringo bracelet
brakseĝo armchair
brakumi embrace
bramo bream; topgallant mast
branĉeto twig
branĉo bough, branch
branĉotranĉilo bill, pruning-knife
branĉvojo by-way, side-way
brando brandy
brankardo stretcher
branko gill
brasiko cabbage
brasikstumpo stalk of cabbage
brava brave, gallant
brazila Brazilian
brazilanino Brazilian woman
brazilano Brazilian
Brazilo Brazil
breĉi breach
breĉo breach, gap
bredi breed, keep, raise, rear
bremsi brake
bremso brake
bretaro cabinet
breto shelf
Bretonio Bretagne, Brittany
bretono Breton
Bretonujo Bretagne, Brittany
bridi bridle, check, restrain
Bridlintono Bridlington
brido bridle, check, restraints
brigado brigade
brika brick
briketo bar
briko brick
brila bright, brilliant
brili shine
brilo gloss, sheen
brita British
Brita Kolombio British Columbia
Britio Britain, Great Britain
brito Briton
Britujo Britain, Great Britain
brizo breeze
broĉo brooch
brodi embroider
Brodiko Brodick
brogi scald
brokanta second hand, secondhand
brokanti deal in secondhand goods
brokantisto secondhand dealer
brokolo broccoli, brocoli
bronza bronze
bronzo bronze
brosi brush
broso brush
broŝura paperbacked
broŝuro leaflet, pamphlet, paperback
brovo brow, eyebrow
brua noisy
Brugo Bruges
brui make a noise
brulaĵo fuel
brulalkoholo methylated spirit
brulavertilo fire-alarm, firecall
brulbombo incendiary bomb
brulema flammable
brulgluiĝi burn
brulgusta burnt
bruli burn
bruligi burn
bruliĝo combustion
brulligno firewood
brulstampi brand
brulstampilo branding iron
brulstampo brand
brulŝtiparo faggot
brulvundi burn
bruna brown
Brunajo Brunei
bruneja Bruneian
brunejanino Bruneian woman
brunejano Bruneian
Brunejo Brunei
brunhara brunette
Brunhildo Brunhild, Bruennhilde
bruno brown
brunokula browneyed
Brunsviko Brunswick
bruo ado, din, noise
brusela Brussels
brusela brasiko Brussels-sprouts
Bruselo Brussels
bruska abrupt
brustangoro angina pectoris
brusto bosom, breast, chest
bruta brute, harsh
brutaro livestock
brutigi dull
brutiĝi become dull
bruto head of cattle
bubaĉo naughty boy, pickle
bubalo buffalo
bubo brat, urchin; jack
buĉejo abattoir, slaughterhouse
buĉi butcher, slaughter
buĉistbutiko butcher's shop
buĉisto butcher
budaismo Buddhism
budaisto Buddhist
Budao Buddha
Budapeŝto Budapest
buddhisma erao Buddhist Era
Buddo Buddha
budĝeto budget
budo barn, shed, stand
bufedo buffet
bufo toad
bufro buffer, bumper
Bugo Bug
bugri bugger, sodomize
bugro anal sex
buĝeta deficito budgetary deficit
buĝeto budget
bukanisto buccaneer
bukedo bouquet
buki buckle
bukli curl
buklo curl
buko buckle
bukso box-tree
Bukureŝto Bucharest
bulbo bulb
buldozo bulldozer
buleto small ball
bulgara Bulgarian
bulgarino Bulgarian woman
Bulgario Bulgaria
bulgaro Bulgar, Bulgarian
Bulgarujo Bulgaria
buljono bouillon
bulko roll
bulo chunk, clod, lump
bulteno bulletin
bulvardo boulevard
bulvolvi wind up
bunkro bunker, shelter
bunta multicoloured
buo buoy
Burdegalo Bordeaux
burdo bumblebee
Burgoponto Boroughbridge
burgunda Burgundian
burgunda vino burgundy
Burgundio Burgundy
burgundo Burgundian
Burgundujo Burgundy
burĝa bourgeois, middleclass
burĝaro bourgeoisie
burĝo middleclass citizen
burĝoni bud
burĝono bud
Burkinafaso Upper Volta
buro Boer
burokrataro bureaucracy, officialdom
burundia Burundian
burundianino Burundian woman
burundiano Burundian
Burundio Burundi
bushaltejo bus stop, busstop
buso bus, omnibus
busstacidomo bus station
buŝa oral
buŝa seksumo oral sex
buŝego jaws, mouth, muzzle
buŝmano Bushman
buŝo mouth
buŝpleno morsel, mouthful
buŝpreno bite
buŝtuko napkin
buŝumi muzzle
buŝumo muzzle
butana Bhutanese
butananino Bhutanese woman
butanano Bhutanese
Butano Bhutan
buterigi churn
butero butter
buterpano bread and butter
buti earth, earth up, hill, hill up
butika centro shopping-centre
butikisto shopkeeper
butiko boutique, shop, store
butikumi shop
butoni button
butono button
butonumi button
bv. please
C
carino czarina
caro czar
cedema accommodating
cedemo accommodation
cedi cede, give in, give up, give way, relinquish, yield
cedigi soften up
cedo abandonment
cedra cedar, of a cedar
cedro cedar
cejlona Ceylonese
cejlonano Ceylonese
Cejlono Ceylon
Celebesmaro Celebes Sea
Celebeso Celebes
celebrado celebration
celebri celebrate
celerio celery
celi aim, intend
celilo sight, gunsight
celo aim, goal, purpose
Celsiuso Celsius
celtuŝi finish
celulito cellulite
cemento cement
cendo cent
cent hundred, one hundred
centaŭro centaur
centavo centavo
centimetro centimeter, centimetre
centmil hundred thousand
centona bado one hundredth of a baht, satang
centra central
centra hejtado central heating
Centrafriko Central African Republic
centralo exchange, power station
centro centre
Centroburgo Middlesbrough
cenzuri censor
cenzuro censor
cepo onion
cerasto cerastes, horned viper
Cerbero Cerberus
cerbo brain
cerbumaĵoj worries
cerbumi puzzle over, rack one's brains
ceremonia formal, measured, stiff
ceremonieco ceremony, solemnity
ceremonio ceremony
Cereso Ceres
cerio cerium
cerkopiteko meercat
certa certain, sure
certagrade to a certain degree
certe certainly
certeco certainty
certgrade to a certain degree
certigi assure, certify, make certain
cerva deer, deer-, of a deer
cervido fawn
cervino hind
cervo deer
cervoparko deer-park
cetera additional, remaining, rest of
cetere besides, for the rest, moreover, what's more
cetero remainder
Cezaro Caesar
cezio caesium
Character set ASCII
ci thou, you
cia your
Cibelo Cybele
cibernetiko cybernetics
Cicero Cicero
cico nipple
cicumo nipple
cidonio quince
cidro cider
ciferi figure
cifero cipher, digit, figure, numeral
ciferplato dial
cigano gypsy, Gypsy
cigaredo cigarette
cigaredstumpo cigarette-end, stub
cigareto cigarillo
cigaro cigar
cigarstumpo cigar-end, cigar-stub
cigno swan
cikatro scar
Cikladoj Cyclades
ciklono cyclone
cikonio stork
cikorio chicory
cilindro cylinder, roller
cimbalisto cymbalist
cimbalo cymbal
cimo bug, bedbug
cin you
cinamo cinnamon
Cindra Merkredo Ash Wednesday
cindrigi incinerate
cindro ash, cinder
cindroblonda ash-blond, ash-blonde
cindrogriza ashen
Cindromerkredo Ash Wednesday
cindrujo ashtray
Cindrulino Cinderella
cinika cynical
cipra Cypriot, Cypriote
cipranino Cyprian woman
ciprano Cypriot, Cypriote
cipreso cypres
Cipro Cyprus
cirklo circle
cirko circus
cirkonferenco circumference
cirkonstanco circumstance
cirkulado circulation, traffic
cirkulanta about, abroad
cirkulero circular
cirkuli be about, circulate
cirkumcidi circumcise
cirkumcido circumcision
cirkumflekso circumflex
cirkvito circuit
ciro polish, wax
cisterno cistern, tank
citadelo citadel
citaĵo quotation
citi cite, quote
citilo inverted comma, quotation mark, quote
citiloj quotation marks, quotes
citro zither
citrolo water-melon
citronarbo lemon-tree
citrono lemon
citronsuko lemon juice
citronujo lemon-tree
civila civil, civilian, non-military
civilizacio civilization
civilizado civilization
civilizi civilize
civilizita civilized
civilizo civilization
civita civic
civitano citizen
civito city state
colo inch
conga lingvo Tsonga, Tsonga language
congo Tsonga
Ĉ
ĉadio Chad
ĉado Chad
ĉadolago Lake Chad
ĉagosinsuloj Chagos Islands
ĉagrena deplorable, pitiable, sad
ĉagreni annoy, grieve, vex, worry
ĉagreni sin worry oneself
ĉagreno annoyance, disappointment, grief
ĉambristino maid
ĉambro chamber, room
ĉambroj quarters
ĉamo chamois
ĉampanjo champagne
ĉampano champagne
ĉampinjono mushroom
ĉampiono champion
ĉano trigger
ĉapelo hat
ĉapitro chapter
ĉapo cap
ĉar as, because, for, since
ĉareto carriage, typewriter carriage
ĉarlatani bilk, cheat, take in
ĉarlatano charlatan, imposter, quack
ĉarma charming, lovely
ĉarmega most charming
ĉarmi charm
ĉarmo charm
ĉarniro hinge
ĉaro cart, chariot
ĉarpenti build, build from wood
ĉarpentisto carpenter
ĉarto charter
ĉarumo wheelbarrow
ĉasi chase, hunt
ĉasisto hunter
ĉaskuri chase, hunt for
ĉasta chaste
ĉasteco chastity, purity
ĉastigi bowdlerize, chasten, expurgate, purify
ĉastranĉilego cutlass
ĉatrio chatri
ĉe at, beside, with
ĉeĉena Chechen
ĉeĉenio Chechenia
ĉeĉeno Chechen
ĉeĉenujo Chechenia
ĉeestanta present
ĉeestanto present one
ĉeesti attend, be present, witness
ĉeesto presence
ĉef- arch-, chief-
ĉefa chief, main, major, principal
ĉefanĝelo archangel
ĉefartikolo leading article
ĉefduklando archduchy
ĉefduko archduke
ĉefe chiefly
ĉefepiskoplando archbishopric
ĉefepiskopo archbishop
ĉefkonsulo consul general
ĉefkuiristo chef
ĉefministro premier, prime minister
ĉefo chief, boss
ĉefparte for the greater part, for the most part
ĉefurbo capital, capital city, metropolis
ĉefvojo major road
ĉeĥa Czech
ĉeĥino Czech woman
ĉeĥio Czech Republic
ĉeĥo Czech
ĉeĥoslovaka Czechoslovak, Czechoslovakian
ĉeĥoslovakino Czech woman
ĉeĥoslovakio Czechoslovakia
ĉeĥoslovako Czechoslovak, Czechoslovakian
ĉeĥoslovakujo Czechoslovakia
ĉeĥujo Czech Republic
ĉekaro cheque-book
ĉeko check, cheque
ĉelo cell
ĉemizo shirt
ĉenero link
ĉeno chain
ĉerizarbo cherry-tree
ĉerizo cherry
ĉerizujo cherry-tree
ĉerko coffin
ĉerpi draw
ĉesi cease, stop
ĉesigi stop
ĉestro Chester
ĉetabliĝi draw up to the table, sit down to table
ĉevala equestrian, horse, horse-, of a horse
ĉevalbleki neigh
ĉevalbredejo studfarm
ĉevalejo corral, stable
ĉevaleto pony
ĉevalforto horsepower
ĉevalisto groom, stableman
ĉevalo horse
ĉevalpiedo coltsfoot
ĉevalpovo horsepower
ĉevaltrio team of three horses
ĉi tie here
ĉi tien here, hither, this way
ĉi tio these, this, this here
ĉi tiu this
ĉi tiuj these
ĉi tiun nokton tonight
ĉia all, every kind of
ĉial for every reason
ĉiam always, ever
ĉiama everlasting
ĉie all about, everywhere
ĉie en la all over the, throughout the
ĉieesta omnipresent, ubiquitous
ĉiel in every way
ĉiela celestial, heavenly
ĉielarko rainbow
ĉielblua sky blue
ĉielbluo sky blue
ĉielglora heavenly
ĉielirtago Ascension Day
ĉielo heaven, sky
ĉies everyone's
ĉiesulino hooker, prostitute, whore
ĉifi crease, crumble
ĉifonisto ragpicker
ĉifono rag, scrap
ĉifro code, secret code
ĉikagano Chicagan, Chicagoan
ĉikago Chicago
ĉikanado hair-splitting
ĉikanema censorious
ĉikanemo censoriousness
ĉikani carp at, haze, quibble
ĉikanulo hair-splitter, niggler, nit-picker
ĉikune herewith
ĉilia Chilean
ĉilianino Chilean woman
ĉiliano Chilean
ĉilio Chile
ĉimomente at this moment
ĉimpanzo chimpanzee
ĉina Chinese
ĉina inko Indian ink
ĉina lingvo Chinese, Chinese language
ĉina Novjaro Chinese New Year
ĉinio China
ĉino Chinese
ĉinujo China
ĉio all, altogether, everything
ĉiokapabla all-round
ĉiom all, all of it
ĉiopova almighty, all-powerful, omnipotent
ĉiopovo omnipotence
ĉioscia all-knowing, omniscient
ĉiovendejo bazaar
ĉipa cheap, inexpensive
ĉipe cheaply
ĉirkaŭ about, round, around, towards
ĉirkaŭaĵo environment, environs, surroundings
ĉirkaŭaĵoj surroundings
ĉirkaŭbarejo corral, enclosure
ĉirkaŭbari fence off
ĉirkaŭbraki embrace, hug
ĉirkaŭbrako bracelet
ĉirkaŭĉizi chip, chip off
ĉirkaŭe roundabout, thereabout, thereabouts
ĉirkaŭfermi enclose
ĉirkaŭi surround
ĉirkaŭiri circumvent, go around
ĉirkaŭkolo collar
ĉirkaŭmano bracelet
ĉirkaŭpalpi fumble
ĉirkaŭpreni embrace, hug
ĉisupre above
ĉiu each, every, all the
ĉiuflanke on every side
ĉiufoje each time, every time
ĉiuj all
ĉiujara annual, yearly
ĉiujare yearly
ĉiuloke everywhere
ĉiumomente any time, momentarily
ĉiumonate monthly
ĉiun duan tagon every other day
ĉiurilate in all respects, in every respect, in every way
ĉiuriska asekuro comprehensive insurance
ĉiusemajne weekly
ĉiutaga daily
ĉiutage daily
ĉizi carve, chisel
ĉizilo chisel
ĉokoladbriketo bar of chocolate
ĉokolado chocolate
ĉu either, if, is it, whether
ĉu ne isn't it, isn't that so, or not
ĉuro sperm
D
D-kordo D-chord
d-ro Dr.
D-trajno corridor train, corridor-train
da of
Dafno Daphne
dagestana Dagestan, Daghestan
Dagestano Dagestan, Daghestan
Dagono Dagon
Dahomeo Dahomey
Dakaro Dakar
Dako Dacca
dakoto Sioux
daktilo date
daktilujo date palm, date-palm
dalio dahlia
Dalmacio Dalmatia
Dalmacujo Dalmatia
dalmato Dalmatian
damaĝi damage
damaĝo damage
Damasko Damascus
damludo checkers
damne damn
damni damn
damoj checkers
Damokleso Damocles
dana Danish
dana lingvo Danish, Danish language
Dana Markolo Denmark Strait
danci dance
danci nupte display
dancistino dancer
dancisto dancer
danco dance
dando dandy, dude, fop
danĝera dangerous
danĝereco danger
danĝero danger, peril
danino Danish woman
Danio Denmark
danka thankful
danka pro grateful for
danke al thanks to
dankeco gratitude
dankema thankful
dankema pro grateful for
dankemo gratitude
danki thank
danki pro thank for
danko gratitude, thanks
dankon thank you, thanks
Danlando Denmark
dano Dane
Danubo Danube
Danujo Denmark
Danuo Don
Dardaneloj Dardanelles
Darlintono Darlington
darmo dharma
dartro acne
dati date
dato date
datreveno anniversary
daŭra abiding, lasting
daŭradi continue, hold, last
daŭre constantly, continually, continuously
daŭri continue, endure, keep on, last
daŭrigi continue, go on, proceed with
daŭrigo continuation
daŭrigota to be continued
Davido David
dazipo armadillo
de by, from, of, since
de ĉi tie from here, hence
de kiam since
de kie from where, whence
de kiu of which
de la jaro of the year
de tempo al tempo now and then
de tie from there, thence
de tie ĉi from here, hence
de from, of; by; since
debati beat off, knock off, strike off
debato debate
debeto debit
debito demand, sale
debutanta junior, future, young
deca decent, fitting, proper, suitable
dece decently, properly
decembro December
deci befit, be fitting
decida decisive
decida konkurso decider, play-off
decideco decision, firmness, peremptoriness, resolution
decidi decide
decidiga decisive
decidiĝi make up one's mind
decidiĝo decision-making
decido decision
deĉevaliĝi dismount
deĉifri decipher
dediĉi dedicate, devote
dediĉi atenton al pay attention to
dedukti abstract, deduce, gather
deerigi split off
defalaĵejo dump, refuse dump, tip, rubbish tip
defalaĵo clippings, cuttings, parings, refuse, rubbish, waste,windfall
defali fall, fall off, tumble down
defendi defend
defendo defence, defense
deficito deficit
defii challenge, defy
definitiva definite, definitive
definitive definitely, positively
defio challenge
deflankiĝi go astray, get off the subject
defluiga tubo drain-pipe, outlet-pipe, waste-pipe
degeli melt, thaw
degelo melting, thaw
degeneri degenerate
degenerita degenerate
degradi degrade
degrati scrape, scrape off, scratch off
deguti drain, drip down, trickle down
dehaki cut off
deirpunkto starting point
deĵeti cast off, fling off, throw off
deĵori be on duty, serve
dek ten
dek du twelve
dek-dua twelfth
dek kvar fourteen
dek-kvara fourteenth
dek kvin fifteen
dek-kvina fifteenth
dek naŭ nineteen
dek-naŭa nineteenth
dek ok eighteen
dek-oka eighteenth
dek sep seventeen
dek-sepa seventeenth
dek ses sixteen
dek-sesa sixteenth
dek tri thirteen
dek-tria thirteenth
dek unu eleven
dek-unua eleventh
deka tenth
dekalkulebla deductible
dekalkuli count down
dekano dean
dekduo dozen
deklamanto reciter
deklami declaim, recite
deklami monotone rattle off, reel off
deklaracio declaration, proclamation
deklari declare, state
deklari netaŭga declare unfit for use, condemn, scrap
deklarilo tax form
deklaro declaration, proclamation, statement
dekliniĝi deviate
dekliniĝo deflection, deviation
dekliva sloping
deklivi slope down
deklivo acclivity, hillside, slope
dekmil ten thousand
dekodigi decode
dekoka eighteenth
dekokti boil
dekokto decoction
dekonduki lead away
dekono tenth
dekonsili advise against, dissuade from
dekontigi transfer
dekope by tens
dekoracio decor, decoration
dekori adorn, decorate, ornament
dekoro decor, decoration
dekreti decree
dekreto decree
dekroĉi unhook
deksesuma hexadecimal
dekstra right, righthand
dekstra flanko right-hand side
dekstre on the right
dekstren right, to the right
dekstrulo right-hander
dekstrume clockwise
dekutimigi break of a habit, teach
dekutimiĝi break oneself of a habit, get out of a habit, unlearn
delasi abandon
delegacio delegation
delegado delegation, deputation
delegato delegate, deputy, representative
delegi delegate
delegitaro delegation, deputation
delegito delegate
delfeno dolphin
delfinio larkspur
Delfio Delphi
delfta Delft
Delfto Delft
Delhio Delhi
delikata dainty, delicate, fine, refined
delikateco tenderness
delira delirious
deliraĵo abracadabra
deliri be delirious
deliro delirium
delogi entice, seduce
delonge for a long time
delto delta
demandi ask
demando question
demeti take off, put off
Demetro Demeter
demisii resign
demokrata democratic
demokratio democracy
demokrato democrat
demona demonic
demono demon
demonstracii demonstrate
demonstracio demonstration
demonstrativo demonstrative, demonstrative pronoun
demonstri demonstrate, prove
demonstro demonstration
demordi bite off
denaska congenital, inborn, inbred, innate, native
denombrado ennumeration
denove again, all over again, anew
densa concentrated, dense, thick
denta dental
dentaro teeth
dentbroso tooth-brush
dentdoloro toothache
dentisto dentist
dentkarno gum
dento- dental
dentpasto tooth-paste
dentpikilo toothpick
dentpingilo toothpick
dentpinglo toothpick
dentrado cogwheel, gear
dentskrapi gnaw off, pick
denuncanto accuser
denunci denounce
denunco accusation
departemento department
dependa dependent
depende de according to
dependeco dependence
dependi depend
dependi de be dependent on, depend onldepend upon
depeŝi dispatch
deponejo depository
deponi deposit
deporti deport
depost since, ever since
depost kiam since
depreni deduct, take away
depreni de break into
depreno demand, sale
depresaĵo print, imprint
deprezi write off
deprimi depress
deprimiteco dejection, depression
deprimo depression
deputado delegation, deputation
deputato delegate, deputy, representative
deputi depute
deputilaro delegation, deputation
deputito delegate, deputy, representative
derazi shave, shave off
Derbio Derby
derivaĵo derivation
derivi derive
derompi break, break off
derompiĝi break, break off
deruli roll off
deruliĝi roll off
des the
des pli all the more
desalti jump off, leap down
descendi descend, go down
descendo descent
desegnaĵo design, drawing
desegni design, draw
desegno design, drawing
desegnopapero drawing-paper
deserto dessert
desinfekti disinfect
deskvamiĝi flake off, peel off, scale off
despota despotic
despoto despot
destini destine, earmark, ordain
destini por destine for
destino destiny, fate
destinprojekto development plan
desubtrahata nombro minuend
desuĉilo hood, suction apparatus
deŝiri pick, pluck, tear off
deŝovi abdicate
detala detailed
detale in detail
detalisto retailer
detalo detail
detektivo detective
detemiĝi stray from one's subject, wander from one's subject
detemiĝo digression, straying, wandering from the point
deteni abstract, restrain
deteni sin abstain
deteni sin de abstain from
determini determine, fix
detondi cut off
detranĉi cut off
detriki cast off
detronigi depose
detruado destruction
detrui destroy, quash
detruo destruction
deturna manovro diversion, red herring, smoke screen
deturni turn away
deturniĝi turn
devanci overhaul, overtake, pass
devena coming
devena de a native of, coming from
deveni come, derive, originate, result
deveni de hail from
deveno lineage
deverŝi pour off, strain off
devi have to, must, ought to, should
deviacio deviation
devianta aberrant
deviga compulsory
devigi compel, force
devii turn
devio aberrance, aberration
devizo motto, watchword, slogan
devo duty, obligation
devojiĝanta aberrant
devojiĝi go astray, stray off
devojiĝo aberrance
Devono Devon, Devonian period
dezerta dreary, gaunt
dezerteco abandonment
dezerto desert
deziri desire, wish
dezirinda desirable
deziro desire, want, wish
dia divine
diabeto diabetes
diabla diabolical, devilish
diable darn
diablo devil
diafilmo film strip
diakono deacon
dialekto dialect
dialogo dialogue
diamanto diamond
diametro diameter
Diano Diana
dianto carnation
diareo diarrhoea
diboĉi debauch
diboĉo dissipation, debauchery
didelfo opossum
dieso grid, hash, number sign, pound sign, sharp
dieta dietary
dieto diet
difekta broken, out of order
difekti damage, injure, spoil
difektiĝi break down
difektiĝinta broken, broken down
difektita broken, damaged
difekto damage
diferenca different
diferenci differ, be different
diferencigi differentiate
diferenco difference
difina defining, determining
difina artikolo definite article
difini define, determine
difinita definite
difino definition
digestado digestion
digesti digest
digesto digestion
digi dam up, form an embankment
digna dignified
digno dignity
digo dike, embankment
dika bold, corpulent, fat, thick
dikeco thickness
dikfingro thumb
Dikfingrulo Tom Thumb
diktatoro dictator
diktaturo dictatorship
dikti dictate
dikventra fat
dilemo dilemma
diletanteca amateurish, small-time
diletanto dabbler, dilettante
diligenta diligent, hardworking, industrious
diligenteco industry
Diluvio Diluvium
diluvo deluge, flood
dimanĉo Sunday
dimensio dimension, measurement
dinamito dynamite
dineo Navajo
Dio God
Diogeno Diogenes
diplomato diplomat
diplomiĝi graduate
diplomita certificated, graduate
diplomo diploma
direktado steering
direktanta leading
direktanto manager
direkti direct, guide, manage, steer
direkti al head for, make for
direkti sin bear down, make
direkti sin al break down upon, make for
direkti sin laŭ abide by
direktilisto driver
direktilo handlebars, helm, rudder
direktilstango tiller
direkto direction
direktoro director, manager
diri say, tell
disaŭdigi broadcast
disbranĉigi branch
disbranĉigo branching
disbranĉiĝi branch off
disciplino discipline
disĉiplo disciple
disde out of
disdoni deal, distribute
disdono distribution
diserigebla biodegradable, biodestructible
diservo service, worship service
disfali collapse
dishaki chop, chop up
disigi disintegrate, divide, separate
disiĝema loose, sandy
disiĝi separate
disiri break up, separate
disĵeti scatter
disketo diskette
diski dial
diskilo disc drive, disk drive
disko dial, disc, disk, record
diskonto discount
diskreditigi cry down, cut up, demolish, pull to pieces, run down, writedown
diskreta discrete
diskreteco modesty
diskriminacio discrimination
diskutado discussion
diskuti discuss
diskuto discussion
dispeli disperse
dispepsio dyspepsia, indigestion
disponebla available
disponi absorb, have at one's disposal
disponigi make available
dispono disposition
dispozicio predisposition, tendency
disputi argue, dispute
disputo dispute, quarrel
disradii emit
dissemi disseminate
dissemigi disseminate, sow
disskvamiĝi flake off, peel off
disŝiri tear
disŝirita tattered
distanco distance, offset
distili distil
distinga distinctive
distingi distinguish
distingiĝa distinctive
distingo distinction, renown
distra vespero evening, party
distrado distraction, diversion
distraĵo distraction, diversion
distri distract, divert, entertain
distribua servo parcels delivery, parcels service
distribui distribute
distribuilo distributor
distribuo distribution
distriĝema absent, absent-minded, abstracted
distriĝemo absence of mind, abstraction
distriĝo absence of mind
distrikta tribunalo county court
distrikto district
distrita absent-minded, abstracted, distracted
distriteco absence of mind, abstraction
distro distraction, diversion
disvastigi spread
disverŝi spill
divano couch, divan
diveni guess
diversa diverse, varied, various
diversaj several
dividi divide, separate, share
dividstreko break
divizio division, military division
dizelo diesel
DNA DNA
do so, then, therefore
doganejo custom-house
dogano customs
dogma dogmatic
dogmo dogma
doko dock
doktoro doctor
dokumento document, paper
dolaro dollar
dolĉa gentle, soft, sweet, tender
dolĉa akvo fresh water
dolĉacida bittersweet
dolĉaĵo candy
dolĉamara sweet-and-sour
dolĉeco sweetness
dolĉodora sweet-smelling
dolĉulino sweetheart
dolĉulo sweetheart
Dolomitoj Dolomites
dolora painful
dolorĝemi groan
dolori ache, be painful, hurt
dolorigi hurt
doloro pain
dom- domesticated, house-
domaĝe that's too bad, what a pity
domaĝi begrudge, regret
domaĝo pity
dombesto domestic animal
domego mansion
dometo cottage
domicilo abode, dwelling place, dwelling-place, residence
Dominikanio Dominican Republic
dominikia Dominican
dominikiano Dominican
Dominikio Dominican Republic
dominio dominion
dommastrino housewife
domo house
donace as a gift, gratis
donacema generous
donaceto little present
donaci donate, give
donaco gift, present
donaĵo gift
doni give
doni loĝejon accomodate
Donjeco Donetz
donĵuano Don Juan, woman-chaser
Donkastro Doncaster
donkiĥoto Don Quixote
dorika Dorian, Doric
dorloti coddle, pamper, pet
dormĉambro bedroom
dormĉemizo night-shirt
dormejo sleeping-accomodation, sleeping-place
dormema sleepy
dormetema drowsy
dormeti nap, slumber
dormi be asleep, sleep
dormi sur sleep on
dormigi put to sleep
dorminklina drowsy
dormo sleep
dormrobo night-dress, night-gown, nightie
dornarbusto thorn bush
dorno thorn
Dornorozeto the Sleeping Beauty
dorse at the back
dorsen backward, on one's back
dorsflanko back, reverse, reverse side
dorso back
dorsosako rucksack
dosiero dossier, file
dosierujo folder
Dosonkriko Dawson Creek
doti endow
doto dowry
dozi measure out
dozo dose
Drakmontaro Drakensberg Mountains
drako dragon
dramo drama
drapiri drape
drapo cloth, wooden cloth
drasta drastic
draŝi thresh
drataro wiring
drato wire
dratprovizado wiring
drattondilo wire-shears
drenado draining
dreni drain
dreniĝi drain
drenkrano drain-cock
dresi tame, train
drinkaĵo booze
drinkejo bar, pub
drinkemulo boozer, alcoholic
drinki drink, drink to excess
drinkulo boozer, alcoholic
drivi drift, be adrift
drogekscitita high
drogo drug
dromedaro dromedary
droni drown
dronigi drown
dronmarĉejo quicksand, quicksands
du two
du semajnoj fortnight, two weeks
dua second
duaranga secondary
duba doubtful
dubi doubt
dubinda doubtful
Dublino Dublin
dubo doubt
ducent two hundred
dudek twenty
dudek unu twenty-one
dudeka twentieth
duelbirdo fighting cock, gamecock, ruff
dufoje twice
Duglaso Douglas
dujara biennial, two-year, two-year-old
Dukbosko Bois-le-Duc
dukino duchess
duklando duchy
duko duke
dukolora bicolour, bicoloured, of two colours
dum for, during, whereas, while, whilst
Dumbartono Dumbarton
dume all the time, in the meantime, meanwhile
Dumfriso Dumfries
dumnokte at night, during the night
dumtage by day, during the day
dumtempe meanwhile
dunaskito twin
dunaskitoj twins
dunganto employer
dungi employ, hire
dunginto employer
dungito employee
dungokontrakto labor agreement, labour agreement, labour contract
dungolisto muster-roll
dungperejo employment exchange, labor exchange, labour exchange
Dunkerko Dunkirk
duo pair
duobla double, dual
duobla vo W
duobligi double
duona half
duondia of a demigod
duondiino demigodess
duondio demigod
duonebria tipsy
duonfali stumble
duonfratino half-sister
duonfrato half-brother
duoninsulo peninsula
duonluma dim
duonlumo dusk
duono half
duonpatrino step-mother
duonpatro step-father
duope by twos
dupersona lito double bed
dupieda two-footed
dupiedulo biped
dupunkto colon
dura hard
dusenca ambiguous
dusignifa ambiguous
duŝejo showerstall
duŝi shower
duŝi sin take a shower
duŝilo showerhead
duŝo shower
duuma binary
E
E-kordo E-chord
ebena even, flat, level, smooth
ebenaĵo plain
ebenigi even, level
-ebla -able, -ible
eble maybe, perhaps, possibly
ebleco possibility
ebli be possible
eblo possibility
ebria drunk, intoxicated
ebrieco drunkenness, inebriety
ebrieta tipsy
ebrigaĵo intoxicating liquor
ebriiĝi get drunk
ebrio drunkenness
ebriulo drunk
Ebro Ebro
ebura ivory
eburo ivory
-eca -ish, -like
-eco -ness, -ship, -ity
even
eĉ se even if
edelvejso edelweiss
Edeno Eden
edifi edify
-edo -oid
edukado education
eduki breed, bring up, educate, raise
edukiĝi be educated
eduko education
edzeco marriage, matrimony
edzigi marry, wed
edziĝa festo wedding, wedding-party
edziĝi marry, be married, get married
edziĝinta married
edziĝpeto offer, offer of parriage
edziĝpropono offer, offer of marriage, proposal
edzineco marriage
edzinigi marry, wed
edziniĝi marry, be married, get married
edziniĝinta married
edzino wife
edzo husband
efektiĝi come to pass, come true
efektiva actual, real
efektive absolutely, actually, in fact
efektivigi accomplish, achieve
efektivigita completed
efekto effect, impression
efika effective, effectual, efficacious
efiki act, be effective, have effect
efiko effect
egala equal, even, level
egale alike, all the same, equally
egaleco draw, equality
egali equal
egaligi even, level
egalpezo equilibrium
ege extremely
Egeja Maro Aegean Sea
egido protection
egipta Egyptian
Egiptio Egypt
egipto Egyptian
Egiptujo Egypt
Egiro Aegir
eglefino haddock
egoisma self-interested, selfish
egoismo selfinterest, selfishness
egoista self-interested, selfish
eĝo mountain ridge
eĥi echo
Eĥo Echo
Ejfelturo Eiffel Tower
ejlo ale
ejnstejnio einsteinium
ejo place
ek away we go, let's start
ekarto deviation
ekaŭdi descry, perceive
ekboji give tongue, bark
ekbrili flash
ekbruli burn, catch, flash on, strike, take fire
ekbruligi kindle, light
ekceli aim, take aim
ekde from, since
ekdiskuti pri bring up
ekesti arise
ekflagri burst into flames
ekflori come into bloom
ekfunkciigi put on, start, switch on, turn on
ekgliti skid, slip
ekhavi get
eki begin, come on, set in, start
ekinsulti become abusive
ekipaĵo equipment
ekipi equip
ekipo equipment
ekiri start out
ekkanti intone, raise
ekkapti clutch, grab, grasp, grip, seize
ekkoleri get angry
ekkonsumi break into, broach, cut into
ekkrii call out
ekkuri start running
ekkuro run
ekkuŝi lie down
ekkuŝiĝi lie down
eklezia ecclesiastic
eklezio church
ekleziulo clergyman
ekludi kick off
ekludo kick-off
eklumigi light
ekmalsati get hungry
ekmanki al fall short of
eko beginning, commencement, inception, opening, outset, start
ekonomika economical
ekonomiko economics
ekonomio economy
ekpafi discharge, fire, fire off
ekpago initial deposit, instalment, down payment, firstinstalment
ekparoli pri bring up
ekpreni grasp
ekpreno grasp
ekprocesi kontraŭ prosecute, sue
ekpuŝi jog, nudge
ekrano screen
ekranumi screen
ekrigardi glance
ekrimarki descry, perceive
eks- ex-, former
eksalti start
ekscesa excessive, inordinate
ekscese excessively
eksceso excess
ekscita exciting
eksciteco excitement
eksciti excite
ekscitiĝo excitement
ekscitita agitated
ekscititeco excitement
ekscito excitation, excitement
eksedziĝi get a divorce, get divorced
eksedziĝinta divorced
eksedziĝo divorce
eksedziniĝi get a divorce
eksedziniĝinta divorced
eksento emotion
eksidi sit down
eksigi discharge, dismiss, fire, sack
eksiĝi quit, resign
eksiĝo resignation
ekskludi exclude
ekskluziva exclusive
ekskluzive exclusively
ekskluzivi exclude
ekskomuniko anathema, ban, excommunication
ekskrecii secrete
ekskui jerk, jolt, shake
ekskurso excursion, outing, sightseeing trip
ekskuzi excuse
ekskuzi sin apologize
ekskuzo apology
eksmembriĝi withdraw one's name, withdraw one's subscription
eksmoda old-fashioned, out of date
ekspansio expansion
ekspeda servo parcels delivery, parcels service
ekspeddato shipping-date
ekspedi dispatch, send off, ship
ekspedicio expedition
ekspedinto sender
eksperimenta experimental
eksperimenti experiment
eksperimento experiment
eksperta expert
ekspertisto expert
eksperto expert, specialist
ekspliki explain
ekspliko explanation
eksplodi explode
eksplodigi blow up
eksplodilo explosive device
eksplodmotoro internal combustion engine
eksplodo explosion
ekspluati exploit, utilize
ekspona tempo exposure time
eksponi demonstrate, exhibit, expose
eksponmezurilo exposure meter
ekspono exposure
eksporti export
ekspozicii exhibit
ekspozicio exhibition, exposition
ekspresi express
ekspreso express
ekstari get up, rise, stand, stand up
ekstaza ecstatic
ekstazo ecstasy
ekster outside, outside of
ekstera external, outer, outside
eksteraĵo exterior
ekstere abroad, out, outside
eksteren out, outside, outward
eksterlanda alien, foreign
eksterlandanino foreigner, foreign lady, foreign woman
eksterlandano foreigner
eksterlande abroad
eksterlando foreign country
ekstermi exterminate, wipe out
ekstero exterior
eksterordinara extraordinary, formidable
eksterordinara dividendo bonus
eksterordinare exceedingly, extraordinarily
ekstra extra
ekstraktado abstraction
ekstrakti extract
ekstravaganca extravagant, high-flown
ekstrema extreme
Ekstrema Oriento Far East, the Far East
ekstremaĵo end, tip
ekstreme extremely
ekteni clutch, grapple
ektimigita startled
ektiminta startled
ektiri jerk, pull, tug
ektranĉi cut into
ektuŝi touch upon
ektuŝmaniero touch
ekvadora Ecuadorian
Ekvadoro Ecuador
Ekvatora Gvineo Equatorial Guinea
ekvatoro equator
ekveturi depart, leave, sail, start
ekvidi descry, perceive
ekvilibro equilibrium
ekvinokso equinox
ekvivalenta equivalent
ekvivalento equivalent
ekvojaĝi depart, leave, set out
ekzakta exact
ekzakte exactly
ekzakteco accuracy, exactitude, precision
ekzameni examine
ekzameno investigation, examination, test
ekzekuti execute
ekzekutisto hangman, executioner
ekzemple for example, for instance
ekzemplero copy
ekzemplo example
ekzerci exercise, practise
ekzerci sin practice, practise
ekzercita experienced, expert, skilful, skilled, skillful, practised
ekzerciteco expertness, skilfulness, skill, skillfulness
ekzerco exercise, practice
ekzili exile
ekzilito exile
ekzilo exile
ekzistado existence
ekzisti exist
ekzisto existence
ekzotika exotic
el from, out of
elaĉeti ransom, redeem
Elaĉetinto Redeemer, Saviour
elaĉetsumo ransom, redemption money
elartikigi dislocate
elasta elastic
elaŭtiĝi get out, get out of a car
Elbruso Mount Elbrus
elburĝoniĝi bud, sprout
elĉerpita exhausted, used up
eldevigi extort, wrest, wring
eldevigo exaction, extortion
eldonejo publisher, publishing house
eldoni issue, publish
eldonisto publisher
eldono edition
elefanta elephant, elephant-, elephant's, elephantine, of anelephant
elefanto elephant
eleganta elegant
elegio elegy
elekti choose, elect, pick out
elektita elected
elekto choice, election
elektra electric
elektro electricity
elektronika electronic
elektroniko electronics
elektrono electron
elementa elemental, elementary
elementa instruado elementary education
elementa lernejo primary school
elemento element
Elenhaveno Port Ellen
elfari accomplish, achieve, finish
elfarita completed
elfini finish
elfo elf
elfosi dig up, excavate, grub
elgutigilo colander, strainer
Elicinsuloj Ellice Islands
eligi draw out, drive out, express, utter, give utterance to, pullout
eligo output
elimini eliminate
eliminiĝi drop out
elirejo exit, way out
eliri exit, go out
elirigi deprive, dismiss
Eliro Exodus
Elizeo Elysium
elizii elide
elizio elision
elĵetaĵo refuse, rubbish, waste
elkovi hatch out
elkrani tap
ellabori finish, work out
ellacigi fag out, fatigue, jade, overdrive, override, tire out
ellasi release
ellasita left out, omitted
ellerni master
ellitiĝi get up
elmergiĝi emerge
elmigri emigrate
elokventa eloquent
elpagi pay off, redeem
elpaki unpack
elparoli pronounce
elpeli drive out
elpensi invent
elpetigi implore, invoke
elporti abide, bear, carry out, endure, put up with, suffer
elpremi squeeze out
elpremo exaction, extortion
elprovita approved, tried, well-tried
elrabi harry, ravage
elradikigi eradicate
elregistri sin log out
elrevigi disappoint
elreviĝi be disappointed
elsalvadora Salvadorian
elsalvadoranino Salvadorian, Salvadorian lady, Salvadorian woman
elsalvadorano Salvadorian
Elsalvadoro El Salvador
elseligi cast, shed
elsendi broadcast
elspezi pay out, spend
elspezo expenses
elspezoj expenses
elspiri exhale
elspirtesto breath test
elŝalti turn off
elŝipiĝi disembark
elŝovi thrust out
elteni abide, endure
elterigi dig, dig up, lift, pull up
eltiro pull
eltrovaĵo invention
eltrovi invent
eltrovo invention
eltrudi extort
eluzi use up, wear out
eluziĝi wear away, wear off, wear out
eluzita worn
elvagoniĝi get out
elveni come out
elverŝi pour out
elvido view
elvoki evoke
emajli enamel
emajlo enamel
embarasa straitened
embarasi embarrass
embarasita in distress
embaraso abashment, embarrassment, perplexity
emblemo emblem
embuski ambush
embusko ambush
emerita retired
emeritiĝi retire
emerito retired person
emfaza emphatic
emfazi accent, accentuate, emphasize
emfazo accent, emphasis
emi have a tendency
eminenta eminent
eminente fine, very well
emo tendency
emocia touching
emocii move, stir
emociita seized with emotion
emocio emotion
en a, in, inside, into, on, per, within
en alia maniero differently, otherwise
en ĉeesto de in the presence of
en ĉiu okazo in any event
en kio wherein
en kiu in which, wherein
en la komenco at first, at the outset, in the beginning
en la okazo se in case
en la tuta all over the, throughout the
en stoko stocked
en tago a day
en tio therein
enadaptiĝi ĝuste fit together
enamiĝi al fall in love with
enamiĝi en fall in love with
enarĥivigi archive
enarkivigi archive
enaŭtiĝi get in, get into a car
enbalzamigi embalm
enboteligi bottle
enciklopedio encyclopaedia, encyclopedia
enĉifri encipher
endanĝerigi endanger
endivio endive
endormiĝi go to sleep
enen inwards
Eneo Aeneas
energia energetic
energiemulo hustler
energio energy
enestanto occupant
enfermi put away, stow
enfluejo mouth
enfosi bury
engluti engulf, swallow up
engraŭlo anchovy
enhavi comprise, contain, include
enhavo contents
enigi enter, insert, put in
enigmeco enigmatic character, mysteriousness
enigmo enigma, puzzle, riddle
enigo input
eniĝi get in
enirbileto admission ticket
enirejo entrance, portal
eniri go in, enter, perform
eniri ĉe call at ...'s house, call on
eniro access
enkadrigi frame
enkarnigi embody
enkarnigo embodiment
enkarniĝo incarnation
enkasigisto bank messenger
enkaviĝinta hollow
enketo inquiry, investigation
enklasigi classify
enkodigi encode
enkonduko introduction, preface
enkorpigi embody
enkorpigo embodiment
enladigi can
enlanda aboriginal, domestic
enlitigi put to bed
enlitiĝi go to bed
enlitiĝtempo bedtime
enloĝanto inhabitant
enloĝigo accommodation
enmanigi hand, hand over
enmeti insert, put in, put away, stow
enmigri immigrate
enmiksiĝema meddlesome
enmiksiĝemo meddlesomeness
enmiksiĝemulo bushbody, meddler
enmiksiĝi en interfere with
enoficigi appoint
enoficigo appointment, appointment to office
enoficiĝo accession
enorma enormous
enorme enormously
enpaki pack, package, wrap up
enpoŝtigi post
enradikiĝi root, strike
enregistri sin log in
enregistrigi register
enskribi enter
enskribigi register
enskribigo entry
ensorbado assimilation, digestion
ensorĉi bewitch, delude
ensorĉiga enchanting
ensorĉo delusion, spell
enspaci fill, take up, occupy
enspezi take in
enspezo income
enspezoj income
enspiri inhale
enŝalti turn on
enŝipe aboard, on board
enŝipiĝi embark
enŝipiĝinta aboard
enŝlosi lock up, shut up
enŝovi insert
enŝprucigilo syringe
entenaĵo contents
enteriga entreprenisto mortician, undertaker
enteriga entrepreno undertaker's business
enterigi bury
enterigo burial, funeral, interment
entiri draw, pull
entjera integer
entombigi bury, entomb, inter
entombigo burial, funeral, interment
entordita hernio strangulated hernia
entreprena aktivado trade and industry
entreprenaro trade and industry
entreprenema enterprising
entrepreni undertake
entrepreno enterprise
entrudiĝi intrude
entute altogether, as a whole, on the whole
entuziasma enthusiastic
entuziasmo enthusiasm
enua boring, weary
enui be bored, be tired of something
enuiga boring, stodgy
enuigi bore
enuiĝi get bored
enurezo bed-wetting, enuresis
enveni come into, enter
enverŝi pour in
envia envious
enviciĝi fall in, fall into line, form up, line up
enviema envious, jealous
envii envy
envio envy
envolvi envelop
Eoceno Eocene
Eolo Aeolus
eono aeon
Eoso Eos
Epifanio Epiphany, Twelfth-night
epifito epiphyte
epilepsio epilepsy
episkopa episcopal
episkopa moŝto monsignor
episkopo bishop
epistolo epistle, letter
epizodo episode
epoko age, epoch, era
epoleto epaulet
epopea epic
epopeo epic poem
erao era
erara erroneous, mistaken, wrong
erare by mistake
erari err, make a mistake
erariga deceptive, delusive, fallacious
erarkredi fancy
eraro aberration, error, mistake
erarpaŝo aberration
erarserĉilo debugger
erbio erbium
erco ore
erikejo heath
eriko heather
Eriso Eris
Eritreo Eritrea
erizipelo erysipelas
Ermelo Ermelo
ermito hermit
ero element, fragment, item, particle
erodi wear down, wear off, wear out
erotika erotic
erpi harrow
escepta exceptional
escepte apart from, but, except, other than
escepte de with the exception of
escepti except, exclude
escepto exception
esenca essential
esenco essence, gist
eskalatoro escalator
eskali scale
eskalo ladder
eskapi escape, flee
eskapo escape
eskimo Eskimo
eskorti escort
eskorto escort
eskudo escudo
esperantisto Esperantist
esperanto Esperanto
espereble hopefully
esperi hope
espero hope
esplorado exploration, investigation, research
esplordemandi interrogate, question
esplori examine, explore, investigate, research
esploro exploration, investigation, research
esprimi express
esprimi sin express oneself
esprimo expression
establi erect, establish
establo establishment
estas there is, there are
esti be
esti adepto de adhere to
esti ...anta busy oneself
esti bonhava be in easy circumstances, be well off, be well-to-do
esti deponita be deposited, be in the keeping, rest
esti ebla be possible
esti konforma be correct, be right
esti konforma al answer, answer to, come up to
esti konforma laŭ correspond to
esti konsiderata be considered, count
esti laŭ correspond to
esti laŭmezura fit
esti ... laŭtuŝe feel ...
esti longa measure
esti maldungata iom post iom be discharged gradually
esti malfermetita be ajar
esti pli forta ol be able to match with, be stronger than
esti preskaŭ abut on to, abut to
esti sklaviĝinta be addicted
esti traktata kiel be treated as
esti unu el belong to, be one of
estigi develop
estiĝi arise
estimata dear
estimi esteem, think well of
estiminda respectable
estimo esteem, regard
estingi extinguish, put out
estinta former
estinteco past
estinto past
estona Estonian
estonino Estonian woman
Estonio Estonia
estono Estonian
estonta future
estonteco future
estonto future
Estonujo Estonia
estrado platform, stage
estraro board of directors
estreco authority
estrema bossy, masterful
estri govern, head up, restrain
estrino mistress
estro boss, chief, leader
estulo creature
eŝafodo scaffold
eta tiny
etaĝo floor, storey, story
etapo stage
etburĝa lower middleclass
etendi extend, strech out
etendi la manojn al reach for
etendiĝi run
etendiĝi antaŭen reach forward
eterna eternal
eterne for ever, forever
eterneco eternity
eterno eternity
etero ether
etika ethical
etikedo label
etiketo etiquette
etiko ethic, ethics
etiopino Ethiopian woman
Etiopio Abyssinia, Ethiopia
etiopo Abyssinian, Ethiopian
Etiopujo Abyssinia, Ethiopia
Etno Etna
-eto -et
etoso atmosphere, ethos, mood
etosplena atmospheric
etruska Etrurian, Etruscan
Etruskio Etruria
etrusko Etrurian, Etruscan
Etruskujo Etruria
etspirita petty, small-minded
etullernejo nursery school
Eŭfrato Euphrates
eŭnuko eunuch
eŭro euro
eŭropa European
eŭropano European
eŭropio europium
evakui evacuate
evangelia evangelic
evangelio gospel
evento event
eventuala contingent, eventual
eventuale if the occasion arises
eventualo contingency, eventuality
Everesto Everist
evidenta evident, obvious
evidente apparently, obviously
eviti avoid, evade
Evo Eva
evoluado development, evolution
evolui develop, evolve
evolulando developing country
evoluo development, evolution
ezoko pike
F
fabelo fairy tale
fablo fable
fabo bean
fabrikado making, manifacture
fabrikejo factory
fabriki fabricate, manufacture
fabrikista prezo recommended price
fabriko factory
facila easy, facile
facilanima flighty, impulsive
facile easily
faciligaĵoj accommodation
faciligi facilitate
facilkompreneble for obvious reasons, understandably
facilrompa fragile
fadeno thread
Faetono Phaeton
Fafno Fafner
fago beech
fajenco crockery, earthenware, pottery
fajfi whistle
fajfilo whistle
fajli file
fajlilo file
fajraĵo fireworks
fajrejo hearth
fajrero spark
fajrilo lighter
fajro fire
Fajrolando Tierra del Fuego
fajroŝirmilo fender
fajrujo firebox
fakestro head of a department
fakista unuiĝo trade-union
fako branch, compartment, department, pigeonhole, section,speciality
fakta factual, real
fakte indeed, in fact
fakto fact
fakturi invoice
fakturo bill, invoice
fakulo expert, specialist
fakultato faculty
falakvo waterfall
falĉi cut, mow
falĉileto sickle
falĉilo scythe
faldi fold
faldo fold
faleti stumble
fali drop, fall
fali dorsen fall backwards
faligi drop, overthrow
faligo overthrow, subversion
falko falcon
falo fall
falsa false
falsaĵo counterfeit
falsi falsify
falsigi falsify
faluso phallus
fama famous
fameco fame, renown
familia domestic
familia ĉambro living room
familia nomo surname
familio family
famkonata famous
famo fame, hearsay, renown, repute, rumor, rumour
famulo celebrity
fanatika fanatical
fandi melt
fandiĝi melt
fanfaro fanfare, flourish
fanfaroni boast, brag
fantazia fantastic, of fantasy
fantazio fantasy
fantomi haunt
fantomo ghost, phantom
farado making, manufacture
farbi paint
farbisto painter
farbo dye, paint
farĉi stuff
farĉo stuffing
farendaĵo a thing that needs to be done
fari act, do, make, perform
fari bieron brew
fari servon accomodate
fariĝi become, come about, grow, happen
fariĝi ekskutima fall into abeyance
fariĝo event
farmaciisto chemist, dispensing chemist, pharmaceutical chemist,pharmacist
farmacio pharmacy
farmi farm, lease
farmigi farm out
farmisto farmer
farmo farm
faro action
farti fare
faruno flour, meal
fasado facade
fascina absorbing, fascinating
fascini fascinate
fascinita fascinated, gripped
fasko bunch, bundle, cluster, sheaf
fasoni cut
fasti fast
fatala fateful, ill-fated
fatalo fate, ill fate
faŭki gape, yawn
faŭko jaws, maw
favora advantageous, favourable
favoranto patron
favorata favorite, favourite
favoratino favourite
favori favor, favour
favoro favor, favour
fazano pheasant
fazeolo haricot
fazo phase, stage
fea fairy
febra feverish
febri have a fever
febro fever
februaro February
federacio federation
federala federal
feina fairy
feino fairy
fekaĵo dung, excrement
fekaĵputo cesspit, cesspool
feki defecate
feko dung, excrement
fekunda fertile
feliĉa fortunate, happy
feliĉe unfortunately
feliĉeco happiness
feliĉo happiness
felietono serial
felo fur, hide, skin
felto felt
femalo female
femuro thigh
fendaĵo crack, crevice
fendi split
fendi haron split hairs
fendiĝi burst, split
fendiĝinta cracked
fendo crack, crevice
fenestra vitro window-glass
fenestro window
fenestrokadro frame, window-frame
fenestrokovrilo blind
fenestrumo shutter
fenikso phoenix
fenkolo fennel
fenomena phenomenal
fenomeno phenomenon
Fenro Fenris
feo fairy
fera iron
ferdeko deck
ferdrato wire, iron wire
ferio holiday
ferioj vacation
Fermdigo IJsselmeer Dam
fermenti ferment
fermentilo leaven, yeast
fermi close, shut
fermiĝi close, be closed
fermio fermium
fermita closed, shut
fero iron
feroca fierce
ferumi shoe
fervojo railroad, railway
fervora full of zeal, zealous
fervoro fervor, fervour, zeal
festado celebration
festeno banquet, feast
festi celebrate
festivalo festival
festo celebration, festival, party
Festo de ĉiuj Sanktuloj All Saints' Day
Festo de la Sankta Triuno Trinity Sunday
Festo de Laŭboj Feast of Tabernacles
fetora bad-smelling, stinking, odorous
fetoranta bad-smelling, stinking, odorous
fetori reek, smell, smell bad, stink
fetoro stench
feŭda feudal
feŭdo fief
feŭdulo vassal
fi shame
fia nasty
fiakro cab
fianĉiĝi become engaged
fianĉiĝinta engaged
fianĉiniĝi become engaged
fianĉiniĝinta engaged
fianĉino bride, fiancee
fianĉo fiance
fiaska abortive
fiaski abort, fail
fiaskigi abort, quash
fiasko abortion, failure, fiasco
fibero muskrat, musk-rat, musquash
fibestoj vermin
fibolo safety-pin, safety pin
fibro fiber, fibre
fidela faithful
fidi have faith, have faith in, trust
fidi al rely on, trust in
fidi je have faith in, rely on, trust
fidinda reliable, trustworthy
fido confidence, faith, trust
fiera proud
fieri be proud
fieri pri be proud of
fiero pride
fifama of ill repute
figarbo fig-tree
figo fig
figujo fig-tree
figura figurative
figuranto extra
figuri depict, represent
figuro figure, diagram, image, picture, representation
Fiĝiinsuloj Fiji Islands
fiinsektoj vermin
fikcia fictional, fictitious
fikcio fiction
fiki fuck, screw
fikopii crib
fiksa fixed
fiksi attach, determine, fasten, fix, affix, make fast, secure
fikso fixing
filatelio philately, stamp-collecting
filatelo philately, stamp-collecting
filiigi affiliate
filiiĝi affiliate
filiko fern
filino daughter
filio affiliate, branch
filipina Philippine
filipinanino Philippine woman
filipinano Filipino
Filipinoj Philippines
filiŝto Philistine
filmo film, motion picture, movie
filmruleto film
filo son
filozofi philosophize
filozofia philosophic
filozofio philosophy
filozofo philosopher
filtri filter
filtrilo filter
fina final
fina parto back part, hind part
fina prilaborado finishing off
finaĵo ending
finalo decider, play-off
financa financial
financi finance
financo finance
finaranĝi conclude, dispatch, expedite, finnish, settle
findecidi compose, conclude, dispatch, settle
fine at last, finally, ultimately
finfari finish, finish off
finfine at last, at long last
fingringo thimble
fingro finger
fingrofrapo touch
fingrumi finger, handle
fini accomodate, end, finish, terminate
fini fuŝrapide bungle, scamp one's work
finiĝi end, come to an end, end up, expire
finiĝo end, terminate
finita completed, done, finished, over, through
finlabori finish
finlegi read, read out
finna Finnish
Finna Golfo Gulf of Finland
finna lingvo Finnish, Finnish language
finnino Finnish, Finnish lady, Finnish woman
Finnio Finland
Finnlando Finland
finno Finn
Finnujo Finland
fino end, ending
finpagi pay off
finpago payment, full payment
finpretigi get finished
finstacio end-of-the-line
finstudi finish one's studies
finuzitaĵo cast-off
finveni end up
fipetola wanton
fipetolemo wantonness
firakonto dirty story
firma fast, firm, stable
firmao company, firm
firme firmly
firmigi fasten, fix, affix, secure
firmo company, firm
firsto coping
fiska jaro fiscal year
fiŝhoko hook
fiŝi fish
fiŝi nase fish with a fish-trap
fiŝi rete fish with a net
fiŝisto fisherman
fiŝkapti fish
fiŝkapti nase fish with a fish-trap
fiŝkapti rete fish with a net
fiŝkaptisto fisherman
fiŝo fish
fiŝvergo fishing rod
fizika physical
fizikisto physicist
fiziko physics
fizionomio physiognomy
fjordo fjord, inlet, loch
flago banner, flag
flagreti flicker
flagri flare, flare up
flamanta ablaze
flamengo flamingo
flami flame
flamkapa hot-headed
flamo flame
flandra Flemmish
Flandraj Ardenoj Flemmish Ardennes
Flandrio Flanders
flandro Flemming
Flandrujo Flanders
flanela flannel
flanelo flannel
flanka incidental, side
flanka branĉo collateral branch, side-branch
flankafero accessory
flankaĵo accessory matter, sideissue, sideshow
flanke de beside, alongside, next to
flanken to the side
flankeniĝi deflect, diverge, wander
flankiĝi go astray, stray off
flanko side
flankokupo hobby, sideline
flankon ĉe flanko abreast
flankvojo by-way, side-way
flano pancake
flaresplori smell at, sniff at
flari smell
flaro smell
flarsento smell
flarumi snuffle
flatado flattery
flate coaxingly
flati flatter
flato flattery
flava yellow
flava febro yellow fever
flava kupro brass
Flava Maro Yellow Sea
Flava Rivero Yellow River
flavgriza beige
flavo yellow
flebito phlebitis
flegi attend, nurse, tend to
flegistino nurse
flegisto nurse
flegmo indifference, phlegm
fleksebla flexible
fleksi bend
fleksiĝi bend
fleksita bend
flikaĵo patch
fliki mend, patch, patch up
flirti flirt, flit, flutter
Flisingo Flushing
Flitvudo Fleetwood
floraĵo blossom
floranta abloom
florbrasiko cauliflower
Florenco Florence
Florfontano Bloemfontein
Florido Florida
floro bloom, flower
florpoto flowerpot
flosi float
floso raft
floto fleet
flua fluent
fluaĵo fluid, liquid
fluejo bed, watercourse
flugarmeo air force
flugfolio flier
flughaveno airport
flugi fly
flugilo wing
flugmaŝino aircraft
flugo flight
flui flow
fluida fluid, liquid
fluidaĵo fluid, liquid
flulinia streamlined
fluo current, flow, stream
fluoro fluorine
flusa flood
fluso flood, high tide
flustrado whisper
flustri whisper
fluto flute
FM-dissendilo FM transmitter
FM-ricevilo FM receiver
fobio phobia
foirkomercisto market trader
foiro fair, market
foja occasional
foje once, on occasion, sometimes
fojnamaso haystack
fojno hay
fojo occasion, time
foko seal
fokuso focus
foldo slot
foliaro foliage
folio leaf, sheet
foliumi leaf through
folkloro folklore
fondaĵo foundation
fondi erect, establish, found
fonduso fund
fonetika phonetic
fonetiko phonetics
fono background
fonoforo hearing aid
fonografo cylinder phonograph
fontano fountain
fonti spring, well up
fonto fountain, source, spring
fontplumo fountain-pen, fountain pen
for away
fora distant, far, remote
forbati beat off, knock off, strike off
forbruli be burnt down
forbruligi burn down
fordoni sin abandon oneself
fordoni sin al indulge in
foresta absent
forestanta absent
forestanteco absenteeism
forestantlisto attendance register
forestanto absentee
foreste in one's absence
foreste de in the absence of
foresteco absence, non-attendance
foresti be absent, be missing
foresto absence
forflankiĝi go astray, stray off
forflugi fly away
forflui flow down, flow off
forfosi dig off, level
forgesema forgetful
forgesi forget
forĝi forge
forĝisto smith
forigi do away with, get rid of, remove
forigi la manĝilaron clear away, remove the cloth
forigo abolition
foriri absent onself, depart, go away, leave
foriri malfiere slink off
foriro departure
forĵetaĵo refuse, rubbish, waste
forĵeti throw away
forĵetindaĵo garbage, leavings, refuse, rubbish, waste
forklini parry, ward off
forko fork
forkondukado carrying off, discharge
forkonduki divert
forkonduko carrying off, discharge
forkonsenti relinquish, renounce, waive
forkonsumi use up
forkuri abscond
forlasi abandon, forsake, desert, leave, quit
forlasi ĵure abjure, forswear, swear off, renounce
forlasiteco abandonment
forlaso abandonment
forlavi wash off
forlesivi wash off
forloga repellent, repelling, repulsive
formala formal
formanĝi eat up
formetejo shed
formeti put away, store
formi form, shape
formikmanĝulo anteater
formiko ant, emmet
formikurso anteater
formo form, shape
formorti die away, fail
Formoso Formosa
formularo blank, form
formuli formulate
formulo formula
fornaĝi swim away
forno furnace, kiln, oven, stove
forpasi march off, retreat, withdraw
forpeli chase away, drive away, expel
forpermeso furlough, leave, pass
forporti bring away, carry away
forprenebla detachable, removable
forpreni abstract, take away
forpreni la jungilaron de unharness
forrabo abstraction
forreagi abreact
forregali put off, send about his business
forresti absent oneself
forsendi dismiss, turn away
forsendi ĝentile put off, rebuff, send about his business
forsendi pretekste put off, send about his business
forsitio forsythia
forskui shake off
forstreki cross out, strike out
forŝovi move
forŝoviĝo shift
forŝovo shift
forta strong
forteco force, strength
forteni keep at a distance, keep at bay
fortepiano pianoforte
fortigi fortify
fortika firm, robust, sturdy
fortikaĵo fortification
fortimiga deterrent, forbidding
fortimigi deter, discourage, scare
fortimigo deterrence
forto force, strength, vigour
fortostreĉo exertion
fortranĉi cut off
fortransi pass away
fortreso fortress
Fortuno Fortune
forturni turn away
forumo forum
foruzi use up
foruzita used up
forvelki abort
forveturi drive away, drive off
forveturo departure
forviŝi delete
forvojaĝi depart, leave, set out
fosaĵo hole, ditch, pit
fosforeska phosphorescent
fosforeski glow in the dark
fosforo phosphorus
fosi dig, grub, spade
fosilio fossil
fosilo spade
foso pole
fosto pole, post, stanchion, stake
foti photograph
fotilo camera
fotisto photographer
foto photograph
fotografaĵo photograph
fotografi photograph
fotografio photography
fotografisto photographer
fotokopio photoprint
fragila fragile
fragmenta fragmentary
fragmento fragment, lump, piece
fragmito reed
frago strawberry
frajo spawn
frakasi crush, shatter, smash
frakcio fraction
frako dress-coat, evening dress, tails
frakseno ash
frakturo fracture
framasona masonic
framasono freemason, Mason
frambo raspberry
franca French
Franca Giano French Guiana
franca lingvo French, French language
Franca Polinezio French Polynesia
francino Frenchwoman, French lady
Francio France
franco Frenchman
Francujo France
franda alluring, attractive, enticing, tempting
frandaĵo delicacy, tidbit, sweet
frandi relish
franĝipano almond paste
franĝo frindge
franka Frankish
Frankfurto Frankfort, Frankfurt
Frankfurto ĉe la Majno Frankfort upon the Main
Frankonio Franconia
frapeti pat, tap
frapeti sur tap at
frapi hit, knock, strike
frapi sur la pordon knock at the door, rap at the door
frapo knock
fratino sister
frato brother
fraŭdi defraud, swindle
fraŭla single, unmarried
fraŭlino Miss; unmarried woman, spinster
fraŭlo bachelor
Frazerburgo Fraserburgh
frazisto coaxer, flatterer
frazo sentence
frekventi frequent, visit regularly
fremda alien, foreign, strange
fremdulino stranger, female stranger
fremdulo foreigner, stranger
freneza crazy, insane, mad, nuts
frenezeco craziness, insanity, lunacy, madness
frenezeta crack-brained, daft, loopy, nuts, weird
frenezi act crazy, rave
freneziĝi go crazy
frenezo craziness, insanity, lunacy, madness
frenezulejo insane asylum
frenezulo lunatic
freŝa fresh, recent
freŝdate recently
freŝiganta refreshing
frida cold, frigid
fridigi refrigerate
fridujo refrigerator
fripona nasty
friponi cheat, do something crooked
fripono cheat, crook, rogue
frisa Frisian
frisino Frisian, Frisian woman
Frislando Friesland
friso Frisian
friti fry
fritilo frying-pan
fritita ovo boiled egg
frivola frivolous
frivolo frivolity
frizi curl, do
frizistino hairdresser, female hairdresser
frizisto barber, hairdresser
frizo hair-do
frizona Frisian
frizonino Frisian, Frisian woman
Frizonio Friesland
frizono Frisian
Frizonujo Friesland
fromaĝo cheese
fronte al opposite
fronti confront, face
fronto front, battlefront, frontage
frosti freeze
frostigi freeze
frostigilo freezer
frostigita frozen
frostiĝinta frozen
frosto freezing cold, frost
frostvundo frostbite
frotado friction
froteti strike
froti rub
froto friction
frotpuriga abrasive
frotpurigi rub
frotpurigilo abrasive
frua early
frue early
fruktarbejo orchard
fruktarbo fruit-tree
frukti bear fruit
frukto fruit
fruktodona fertile, fruitful
fruktoporta fruitful
frumatene early in the morning
frunto forehead
frustri frustrate
ftizo consumption, tuberculosis
ftizulo consumptive
fuĝi flee, run away
fuĝo flight, run
fulgo soot
fulgoro firefly
fulmi lighten
fulmo lightning
fumaĵita smoked
fumaĵita haringo red herring
fumi smoke
fumkupeo smokers
fumo smoke
fumtabako cross-cut Maryland
fumtubo chimney, smokestack
fundamenta fundamental
fundamento element, foundation
fundo bottom, foundation, ground
funebra mournful
funebra procesio funeral procession
funebraĵo funeral service
funebri mourn
funebro mourning
funelo funnel
fungo fungus, mushroom
funkcii function, operate, run, work
funkciigi control, operate, work
funkcio function
funkcipreta in working order
funkciulo functionary
funto pound
furioza furious
furiozeco amuck
furiozegiĝi run amuck
furori be a hit, be in
furorlibro best-seller
furoro craze, hit
furzi fart
furzo fart
fusilo gun, rifle
fuŝi botch, bungle, screw up, spoil
fuŝita spoiled
fuŝkontakto short circuit
fuŝpalpi fumble
futbalo football, soccer
futo foot
G
gabardino gaberdine
Gabono Gabon
gadolinio gadolinium
gaela Gaelic
gaja cheerful, gay, merry
gajiga amusing
gajlo gall
gajni earn, gain, win
gajni monon make money
gajni sian porvivon per live on, live upon
gajno benefit, gain, profit
galaksia galactic
Galapagoinsuloj Galapagos Islands
Galaŝilzo Galashiels
Galegio Galicia
Galegujo Galicia
galerio gallery
galica Galician
Galicio Galicia
Galicujo Galicia
Galilio Galilee
Galilujo Galilee
galino fowl
galinolo moorhen
galiumo gallium
galjono galloon, gold braid, stripe
galo bile, gall
galopi gallop
galopo gallop
galoŝo galosh, overshoe
gamaŝo gaiter
Gambilando Gambia
Gambio Gambia
gambo leg
gamo gamut, key, scale
gana Ghana
ganano Ghanaian
gangstero gangster, hoodlum
Ganĝeso Ganges
Ganimedo Ganymede
Gano Ghana
ganto glove, mitten
gapi gape, gawk
gapi al gape at
gapulo loafer
garaĝi dock, put away
garaĝo garage
garantiaĵo pledge, security
garantii guarantee, warrant
garantio guarantee, warrant
garantiulo hostage
garbo sheaf
gardanĝelo guardian angel
gardenio gardenia
gardi guard, keep, look after, watch over
gardisto guard
gardo guard
gardostaranto sentry
gargari gargle, rinse
garni garnish, fit out, trim
garnizono garrison
garolo jay
gasbotelo gas cannister, gas cylinder
Gaskona Golfo Bay of Biscay
gaskono Gascon
gaso gas
gaspedalo accelerator, accelerator pedal
gastama hospitable
gastameco hospitality
gastamo hospitality
gastejestrino hostess, landlady
gastejestro host, innkeeper, landlord
gastejo hostel, inn
gasti be a guest of, stay with
gastigantino hostess
gastiganto host
gastigi accomodate, entertain, put up
gastloĝi be on a visit, stay, stop
gasto guest
gaŭla Gallic, Gaulish
Gaŭlio Gaul
gaŭlo Gaul
Gaŭlujo Gaul
gazelo gazelle
gazetaro press
gazetistino journalist, female journalist
gazetisto journalist
gazeto gazette, magazine, newspaper, periodical
gazo gauze
gazonero sod, sod of grass, turf
gazono lawn
geavo grandparent
geavoj grandparents
geedzeco marriage
geedziĝa ceremonio wedding
geedziĝa festo wedding, wedding-party
geedziĝi marry, be married, get married
geedziĝinta married
geedzo spouse
geedzoj couple, married people
gefianĉiĝi become engaged
gefrato brother, sibling, sister
gefratoj brothers and sisters
geheno hell
gejo homosexual, gay
gejŝo geisha
geko gecko
Gelderlando Guelderland, Guelders
geldra Guelders
Geldrio Guelderland, Guelders
Geldrujo Guelderland, Guelders
gelo frost
gemisto jeweller
gemo gem, jewel
genciano gentian
genealogia genealogical
genealogia tabelo family tree, pedigree
genealogio family tree, genealogy, pedigree
genealogo genealogist
genepo grandchild
genera genital
generacio generation
generalo general
generi beget, generate
Genezo Genesis
genia ingenious
genio genius
genisto broom
geniulo genius, man of genius
geno gene
Gento Ghent
genui kneel
genuiĝi kneel
genuo knee
geografia geographic, geographical
geografia karto map
geografiisto geographer
geografio geography
geografo geographer
geologio geology
geologo geologist
geometrio geometry
gepatra parental
gepatro parent
gepatroj parents
gepraavo great-grandparent
geranio geranium
germana German
Germana Demokratia Respublik East Germany, GDR
Germana Federacia Respubliko German Federal Republic
germana lingvo German, German language
germanema pro-German
germanino German, German lady, German woman
Germanio Germany
germaniumo germanium
Germanlando Germany
germano German
Germanujo Germany
gesti gesture
gestlingvo sign language
gesto gesture
Getshedo Gateshead
gibono gibbon
giĉeto window, ticket-window
Gideono Gideon
giganta gigantic, huge
giganto giant
Gilbertinsuloj Gilbert Islands
Gilgameŝo Gilgamesh
gimnastiko gymnastics
gimnazio high school
gingivo gum
gipso gypsum, plaster of Paris
girlando garland, wreath
giroskopo gyroscope
gisto yeast
gitaro guitar
glaceo icing
glacia icy
glaciaĵo ice, icecream
glacibalaisto sweeper
glaciejo glacier
glacimonto iceberg
glacio ice
gladi iron, iron clothes
gladilo iron
gladotabulo ironing board
glano acorn
glaso glass
glata smooth
glatigi smooth, make smooth
glavingo scabbard
glavo sword
glazuri glaze
glazuro glaze
glimo mica
glisi glide, plane
glisilo glider, sailplane
glita slippery
gliti glide, slip
glitiga slippery
glitilo skate
glitkuri skate
glitkurilo skate
glitpilko hockey
glitveturilo sledge, sleigh
globeto corpuscle, marble
globkrajono ballpoint pen
globludado bowling
globludo bowling
globo ball, ball-bearing, globe
globskribilo ballpoint, ball-point pen
globtrotulo globe-trotter
glora famous, glorious
glori commend, glorify, laud, praise
glorigi put on the map
glorkanto paean
gloro fame, glory, renown
glosaro glossary
gloso gloss
gluaĵo glue
glueca sticky
glui glue, stick
gluiĝi stick
glumarko sticker
gluo glue
glutegi gulp down
gluteo buttock
gluti swallow
gnomo brownie, gnome, goblin
gnuo gnu, wildebeest
Gogo Gog
golejo goal
golfeto bay
golfludo golf
golfo gulf; golf
Golgoto Calvary, Golgotha
Goliato Goliath
gonoreo clap, gonorrhea
gorda Gordian
gorĝdoloro soar throat
gorĝnodo Adam's apple
gorĝo throat
gorĝotranĉi cut the throat of
gorilo gorilla
Gotaburgo Gothenburg
gotika Gothic
gracia graceful
gracieco grace, gracefulness
Gracio Grace
graco grace
grado degree, grade
grafiko graphic arts, graphics
graflando county
grafo count, earl
grajno grain, granule, pip
graki caw, croak
Gralkavaliro Grail Knight
Gralo Grail
gramatiko grammar
gramo gram, gramme
gramofondisko grammophone disc
gramofono phonograph, record-player
Gramonto Grammont
granato pomegranate
granda big, great, large
Granda Sklavolago Great Slave Lake
Granda Ursolago Great Bear Lake
grandaĝa elderly
Grandaj Antiloj Greater Antilles
grandanima magnanimous
grandeco size
grandega enormous, huge, immense
grandege enormously
grandioza grand, grandiose, magnificent, superb
grando size
grandparte for the greater part, for the most part
grandvalora costly, valuable
granita granite
granito granite
grapfrukto grapefruit
grapolo cluster
grasa fat, fatty, greasy
grasi grease
graso fat, grease
gratado scrabble
grati scratch
gratuli congratulate
gratulo congratulation
grava important, serious
graveco concern
graveda pregnant
gravediĝi conceive
gravito gravity
gravuraĵo engraving
gravuri engrave
grego flock, herd
grejsa poto Cologne pot, stone jar
greka Greek
grekino Greek woman
Grekio Greece
greko Greek
Grekujo Greece
grenado grenade
Grendlo Grendel
Grenlanda Maro Greenland Sea
Grenlando Greenland
greno grain
greso grass
grifelo stylus
grilo cricket
grimaci grimace
grimaco grimace
grimpi climb
Grimzbio Grimsby
grincado grating
grinci creak, gnash, grate, grind
Grinoko Greenock
grio meal
gripo flu, grip, influenza
griza grey
grizo grey
grizuo fire-damp
groenlanda Greenland
groenlandano Greenlander
Groenlando Greenland
groso gooseberry
groŝo groschen
groteska grotesque
groto cave, grotto
grumbli growl, grumble
grumblulo grouser, grumbler
grumo groom, stableman
grunda disfalo landslide
grundi strand
grundo ground, soil
grundtavolo layer, layer of earth
grupiĝi form a group
grupo group
gruzo gravel, grit
gubernatoro governor
gubernio province
gudri tar
gudro tar
gulaŝo goulash, stew
guldeno guilder, gulden
gumi erase
gumo eraser, gum
gurdi grind out
gurdisto organ grinder, organ-grinder
gurdita hackneyed
gurdo barrel-organ, hurdy-gurdy
gusti taste
gustigi flavor, flavour, season
gusto taste
gustumi taste
gustumo taste, sense of taste
guteto droplet
guti drip
gutmalsekigi baste
guto drip, drop
guverni coach, tutor
guvernistino governess
guvernisto tutor
gvardio guard
gvatemala Guatemalan
gvatemalano Guatemalan
Gvatemalo Guatemala
gvati keep an eye on, spy on
gvatsekvi tail, shadow
gvida ideo leitmotif, leitmotiv
gvidanto leader
gvidi conduct, direct, guide, head, lead
gvidilo guide-book
gvidisto guide
gvidlibro handbook, guide, guidebook
gvidmarki beacon
gvidmarkilo beacon
gvido guide
gvinea Guinea
Gvineo Guinea
Ĝ
ĝangalo jungle
ĝardenisto gardener
ĝardeno garden
ĝardenumado gardening
ĝemela twin
ĝemelduo twins
ĝemelo twin
ĝemeloj twins
ĝemi groan, moan
ĝena nasty, troublesome
ĝendarmo gendarme, patrolman
ĝenerala general, usual
ĝeneralaj ŝtatoj States General
ĝenerale generally
ĝenerale akceptita accepted
ĝeneraleco generality, universality
ĝeneva Lago Lake of Geneva
ĝenevo Geneva
ĝeni bother, disturb, hinder, trouble
ĝeni sin be ashamed
ĝeno trouble
ĝenova Golfo Gulf of Genoa
ĝenovo Genoa
ĝenro genre
ĝentila courteous, polite, well-mannered
ĝentilaĵo courtesy
ĝentileco politeness
ĝentilhomeca gentlemanlike, ladylike
ĝentilhomo gentleman
ĝentlemaneca gentlemanlike
ĝentlemanineca ladylike
ĝentlemanino lady
ĝentlemano gentleman
ĝermana Germanic, Teutonic
ĝermano German, Teuton
ĝermi germinate
ĝermo germ
ĝi it
ĝia its
ĝiba hunch-backed
ĝibhava hunch-backed
ĝibo bump, hump
ĝibraltaro Gibraltar
ĝibulo hunchback
ĝibutio Djibouti, Jibuti
ĝin it
ĝino gin
ĝirafo giraffe
ĝiranto endorser
ĝirato endorsee
ĝiri endorse
ĝiro endorsement
ĝis until, till
ĝis nun yet
ĝis revido bye, goodbye, so long
ĝisatendi bide, abide, stay for, wait, await, wait for
ĝisfunda thoroughgoing
ĝisfunde thoroughly
ĝisosta diehard
ĝisvivi go through, live to see
ĝogi jog
ĝoja happy, glad
ĝojeco gladness, joy
ĝoji be glad, enjoy, rejoice
ĝojiga joyful
ĝojigi make glad
ĝojo gladness, joy
ĝuamo hedonism
ĝui delight in, enjoy
ĝungario Dzungaria
ĝusta correct, exact, proper, right
ĝustatempe at the right time, in time
ĝuste just, exactly, okay, right
ĝustigi adjust, put right
H
ha ah, aha
ha lo hello
haĉi hatch, shade
hafnio hafnium
haga Hague, of The Hague
hagano inhabitant of The Hague
Hago The Hague
Haitio Haiti
Haito Haiti
hajlero hailstone
hajlo hail
haketi chop, dice, mince
haki chop, cut, hack
hakilo axe
hakviando hamburger meat
haladza fumy
haladzi fume
haladzo fume
halebardo halberd
haliotiso abalone, ear shell, haliotis
halo hall
haloo halo
haltejo stop
halti halt, come to a halt, stop
halti en call at
haltigi halt, stop
haltostreko break
haltstreko break
hamako hammock
hamburgero hamburger
Hamburgo Hamburg
Hamiltono Hamilton
Hanibalo Hannibal
Hanojo Hanoi
Hanovro Hanover
Hanso Hanse, Hanseatic League
hanti haunt
hararo hair
hararzono hair ribbon, fillet
hardi harden, temper
haremo harem
harfendado hair-splitting
harfendemulo hair-splitter, niggler, nit-picker
haringo herring
harkovrita hairy, hirsute
harmonia harmonious
harmonii fit together, harmonize
harmoniko harmonica
harmonio harmony
haro hair
haroj hair, hairs
harpio harpy
harpo harp
harstariga eerie, grisly, gruesome, macabre
hasta hurried
haste hastily, hurriedly, in a hurry
hasto haste
haŝiŝo hashish
haŭto skin
haŭtveziketo blister
havaja Hawaiian
Havajo Hawaii
Havano Havana
havebla available
haveno harbor, harbour, port
havi have, have got
havi diareon have diarrhoea
havi intereson pri be interested in, have an interest in
havi malbonŝancon have bad luck
havi permeson be allowed to, may
havigi get, procure
havigi al si buy, get, procure
Haviko Hawick
hazarda accidental, chance, random
hazarde by accident, by chance
hazardluda turbo put-and-take top, teetotum
hazardo accidence, chance, hazard
he hey, say
hebrea Hebrew, Jewish
hebreo Hebrew, Jew
Hebridoj Hebrides, Western Islands
hedero ivy
heĝo hedge
heĝtondilo hedge clippers, hedge shears
hejma domestic
hejme at home
hejmeca homy
hejmen home
hejmo home
hejmsidema stay-at-home
hejmveo homesickness
hejmvesto dressing-gown
hejtado heating
hejtaĵo fuel
hejti heat, stoke
hejtilo heater
Hekato Hecate
hektolitro hectolitre
Hektoro Hector
hela bright, clear, light
Helaso Hellas
helblua bright blue
Heldero Den Helder
heleboro hellebore
helena Hellenian, Hellenic
Heleno Helen
helianto sunflower
helico helix, propeller
heliĝi clear
helika konko snail-shell
heliko snail
heliumo helium
helpa auxilary
helpantino assistant, lady help
helpanto aid, assistent, helper
helpema accommodating, helpful
helpemo helpfulness, readiness to help
helpi accomodate, aid, assist, help
helpi malsupreniri help down, help off
helpo aid, help
Helsinko Helsinki
Helvetio Helvetia
helveto Helvetian
hemeralopio night-blindness, nyctalopia
hemisfero hemisphere
hemoroido haemorrhoid, hemorrhoid, pile
hemoroidoj haemorhoids
Henegovio Henegovia
heni whinny
hepatito hepatitis
hepatkolbaso liver sausage
hepato liver
herakleo cow parsnip, hogweed
heraldiko heraldry
herbejo meadow
herbo grass, herb
herboverda grass green
hereda hereditary
heredaĵo inheritance
heredanto heir
heredeco heredity
heredi inherit
heredigi bequeath, leave
hereza heretical
herezo heresy
herezulo heretic
Herkulo Heracles, Hercules
Hermeso Hermes
Hero Hera
heroa heroic
heroeco heroism
heroeno heroin
heroino heroin; heroine
heroldi herald
heroldo herald
heroo hero
herpato herpes
herpeto herpes
Hespero Hesperus
Hestio Hestia
hezitado hesitation, wavering
hezitanta hesitant
hezitema irresolute, undecided
heziti hesitate
hezito hesitation
hiato gap
hibisko hibiscus
hibrida hybrid, mongrel
hidrargo quicksilver
Hidro Hydra
hidrofobio hydrophobia
hidrogenbombo H-bomb, hydrogen bomb
hidropso dropsy
hieno hyaena
hieraŭ yesterday
hieraŭ vespere last night
hieraŭa yesterday, of yesterday
higiena hygienic
higieno hygiene
Himalajoj Himalayas
himno anthem, hymn
hinda Indian
Hinda Oceano Indian Ocean
hindino Indian, Indian lady, Indian woman
Hindio India
hindo Indian
Hindoĉinio Indo-China
Hindoĉinujo Indo-China
hindoeŭropa Indo-European
hindoeŭropano Indo-European
hindoĝermana Indo-European, Indo-Germanic
hindua Hindu, Hindoo
Hindujo India
hinduo Hindu, Hindoo
hino hinny
Hipno Hypnos
hipnotigi hypnotize
hipnotisto hypnotist
hipnoto hypnosis, hypnotic trance
hipogloso halibut
Hipokrato Hippocrates
hipokrita hypocritical
hipokriti dissemble
hipokritulo hypocrite
hipopotamo hippo, hippopotamus
hipoteko mortgage
hipoteza hypothetical
hipotezi hypothesize
hipotezo hypothesis
hirta bristly, standing on end, untidy
hirti bristle
hirtigi tousle
hirudo leech
hirundo swallow
hisi hoist, hoist up, run up, wind up
hisilo halyard
hispana Spanish
hispana lingvo Spanish, Spanish language
hispanino Spanish woman
Hispanio Spain
Hispaniolo Hispaniola
Hispanlando Spain
hispano Spaniard
Hispanujo Spain
histeria hysterical
histerio hysteria
historio story, history
histriko porcupine
Hiŝamo Heysham
ho oh
ho ve alas, oh dear
hobio hobby
hobojo oboe
hodiaŭ today, to-day
hodiaŭ matene this morning
hodiaŭ posttagmeze this afternoon
hodiaŭ vespere this evening
hodiaŭa current, present, present-day
hoj ahoy
hoka hook
hokeo hockey
hokfadeno line
hokfiŝi fish with a line
hokfiŝilo fishing rod
hokfiŝkaptanto angler
hokfiŝkapti fish with a line
hoko hook
hola hey
holanda Dutch
Holanda Angulo Hook of Holland
holandano Dutchman, Hollander
Holando Holland
holdo hold
holmio holmium
homa human
homamaso crowd, mass, multitude
homamo charity, love of one's neighbour
homaro human race, mankind
hombuĉado massacre
homekipi man
homekipo crew
Homero Homer
homo man, human being
homoj people
homportilo stretcher
homrabanto abductor
homrabi abduct
homrabo abduction
hondurasa Honduran
hondurasanino Honduran woman
hondurasano Honduran
Honduraso Honduras
honesta above-board, honest
Honkongo Hongkong
honora honorary
honora protektanto patron
honorario fee
honori honor, honour
honorindeco respectability, venerability
honoro honor, honour
honta ashamed
honti be ashamed
hontiga humiliating
hontigi abash, put to shame
hontigita ashamed
hontinda shameful
honto abashment, shame
hop gee-up
hopi hop
-hora hour's, hours'
horaro schedule, time-table
hordeo barley
hordo band, horde, troop
horizontala horizontal, level
horizonto horizon
horloĝeto watch
horloĝisto watchmaker
horloĝo clock, watch
horo hour, o'clock, time
horori be horrified
hororo horror
horoskopo horoscope
Horuso Horus
hospitalo hospital
hostimontrilo monstrance
hotelo hotel
hu boo
Hudsongolfo Hudson Bay
Hudsonkolo Hudson Strait
hufferi shoe
huffero horseshoe
hufo hoof
hufoferi shoe
humana humane
humanisto humanist
Humbro Humber
humida damp, humid, moist
humideco damp
humila humble
humileco humility
humiliga humiliating
humiligi abase
humiligo abasement
humiliĝi abase oneself, humble oneself
humiliĝo abasement
humo humus
humoro humor, humour, mood, temper
humura humorous, humourous
humuro humor, humour
hunda canine
hundaĉo monster
hundo dog
hungara Hungarian
hungarino Hungarian, Hungarian lady, Hungarian woman
Hungario Hungary
Hungarlando Hungary
hungaro Hungarian
Hungarujo Hungary
hupo hooter
hura hurray
hurai cheer
hurao cheer
hurio houri
hurli howl
hurlo howl
Ĥ
ĥaldeano Chaldean
ĥaldeo Chaldea
ĥaosa chaotic
ĥaoso chaos, tangle
ĥartumo Khartoum, Khartum
ĥemiisto chemist
ĥemio chemistry
ĥimera chimerical
ĥimero Chimera
ĥina Chinese
ĥina inko Indian ink
ĥina lingvo Chinese, Chinese language
ĥina Novjaro Chinese New Year
ĥinino Chinese, Chinese lady, Chinese woman
ĥinio China
ĥino Chinese
ĥinujo China
ĥirurga surgical
ĥirurgio surgery
ĥirurgo surgeon
ĥolero cholera
ĥorejo coir loft
ĥoreo Saint Vitus's dance
ĥoro chorus, coir
I
ia some kind of
iagrade to some extent
iai bray
ial for some reason
iam at some time, ever, sometime
ibekso ibex
ibera Iberian
ibiso ibis
idaro offspring
ideala ideal
idealisto idealist
idealo ideal
idekonfuzo confusion of ideas
identa identical
identigi identify
idento identity
ideo idea
ideografio picture writing
ideologio ideology
idilio idyll
idiomo idiom
idiota idiotic
idioteco idiocy
idiotismo idiom
idioto idiot
ido child, offspring, young
idolano idolator
idolfiguro idol
idolkulto idolatry, idol worship
idolo idol
idolservo idolatry, idol worship
ie anywhere, somewhere
iel anyway, somehow
ien somewhere, to some place
ies someone's
Igdrasilo Yggdrasil, Yggdrasill
igi cause, get, make
ignamo sweet potato, yam
ignori ignore
igvano iguana
iĝi become, get, grow
iĝi la edzino de become the wife of, marry
iĝi la edzo de become the husband of, marry
ikonoklasto iconoclast
ikonrompado iconoclasm
ikskruroj knock kneed legs, turned-in legs
ikso X
iksodo tick
iksradioj X-rays
ilekso holly
ili them, they
ilia their
Iliado Iliad
ilin them
ilo means, tool
iloj means
ilumini enlighten, illuminate
ilustraĵo illustration
ilustri illustrate
ilustrita poŝtkarto picture postcard
iluzia misleading
iluzii delude
iluziisto magician
iluzio illusion
imagi fancy, imagine
imago imagination
Imhotepo Imhotep
Imiro Ymir
imitado imitation
imitaĵo imitation
imiti imitate
imitita counterfeit, faked, forged
imito imitation
imperialismo imperialism
imperiestrino empress
imperiestro emperor
imperiismo imperialism
imperiisto imperialist
imperio empire
impertinenta impertinent
impertinenteco impertinence
impertinentulo boor
impeti al rush at
impeto impetus
implici imply
implikaĵo tangle
implikanta confusing
impliki entangle, implicate
impona imposing
imponeco airs
imponi impress, strike
importi import
impostdeklaro return, tax return
impostdepreno tax deduction
impostebla subject to tax
imposti tax
impostisto revenue agent, tax collector
impostkonsilisto tax consultant
impostkvoto assessment
impostmalplialtigo tax abatement, tax reduction, tax relief
imposto tax
impostoficejo tax-collector's office
impostpaganto ratepayer, taxpayer
impostplialtigo tax hike, tax increase
impostpremo tax burden
impostsistemo fiscal system, system of taxation, tax system
impotenta impotent
impresebla accessible, impressible, sensitive
impresi impress
impresiĝema impressable, sensitive
impresionismo impressionism
impresionisto impressionist
impreso impression
impulsi impel
impulso access, impetus, impulse
imputi blame, hold against
imputo imputation
imuna immune
ina female, feminine
inaŭgura inaugural
inaŭguracii inaugurate
inaŭguri inaugurate
inaŭguro inauguration
incendia incendiary
incendio conflagration, fire
incenso incense
incensujo censer, incensory, thurible
incesto incest
incitanto firebrand, instigator
inciteti tease
inciti abet, excite, incite, provoke, rouse, stimulate, stir up
inda deserving, worthy
indeksi index
indekso index
indi be worth, be worthy of
indiana Indian, Red Indian
indiano Indian, American Indian
indico index
indiferenta immaterial, indifferent
indigestio dyspepsia, indigestion
indigna indignant
indigni be indignant
indigni pri resent, take exception to, take offence at
indignigi annoy
indigno offence, scandal
indiĝena aboriginal, native
indiĝena aŭstraliano aboriginal, aborigine
indiĝenaŭstralia aboriginal, aborigine
indiĝenaŭstraliano aboriginal, Australian aboriginal
indiĝeno aboriginal, native
indikativo indicative, indicative mood
indiki indicate, suggest
indiko indication
indio indium
individua individual
individuo individual
indo value, worth
indonezia Indonesian
indonezianino Indonesian woman
indoneziano Indonesian
Indonezio Indonesia
Indro Indra
indulga lenient
indulgenco indulgence
indulgi be lenient with, indulge, spare
Induso Indus
industria industrial
industria fako industrial branch
industriisto industrialist
industrio industry
inerta inert
infana childish
infaneca childish
infaneto baby
infanlito child's bed, cot
infano child, infant
infanprostituado child prostitution
infanterio infantry
infekta catching, contagious, infectious
infekta centro source of infection
infektado contagion, contamination, infection
infekti infect
infektita contaminated, infected
infekto infection
infera infernal
infero hell
infesti infest
infesto infestation
inflacio inflation
inflamo inflammation
influi affect, influence
influo influence
informaĵo information
informejo inquiry-office
informi inform, report
informiĝi be advised, find out
informo information
infuzaĵo extract, infusion
infuzi infuse
ingo holder, socket
ingredienco component, element, ingredient, part
Inguŝio Ingushia
inguŝo Ingush
Inguŝujo Ingushia
ingveno groin
inĝeniero engineer
inicialo initial
iniciati initiate, start
iniciatinto instigator
injekti inject
injektilo syringe
injekto injection
inkandeska incandescent
inklina inclined
inklini incline, be inclined
inklino disposal, inclination, tendency
inkluziva inclusive
inkluzive including, inclusively
inkluzive de including
inkluzivi include
inko ink
inkuba nightmarish
inkubo incubus, nightmare
inkubsonĝo nightmare
inkujo well, ink-well
inkuso anvil, incus
ino female
inokuli inoculate
insektforpelilo repellent, insect repellent
insekto bug, insect
insida insidious
insidanto attacker, enemy
insidi set a trap, set a trap for
insidi kontraŭ beset, threaten
insido snare
insigno badge, insignia
insista emphatic
insistadi persevere, persist, pursue one's point
insistado insistence, pressure, urgency
insisti insist
insisto insistence, pressure, urgency
inskripcio inscription
inspektado inspection
inspekti inspect
inspektisto inspector
inspekto inspection
inspektoro inspector
inspira inspiring
inspiraĵo inspiration
inspiri inspire
inspiro inspiration
instali install
instanco authoritative source, court
instiga kaŭzo inducement, occasion, motive
instiga okazaĵo inducement, motive, occasion
instigi encourage, impel, instigate, spur on, stimulate, urge
instigilo prompt
instigo impetus, incitement, stimulus
instinkto instinct
institucio institution
instituto institute
instruado education
instrui teach
instruistino teacher, female teacher
instruisto instructor, teacher
instrukcii instruct
instrukcio directions, instruction
instrumento instrument
instruo instruction
insularo archipelago
insulo island
insulta insulting, offensive, opprobrious
insultado abuse
insulti abuse, insult, offend
insulto abuse, insult
integra integral
integrita cirkvito integrated circuit
intelekta intellectual
intelekto intellect, mind
intelektulo intellectual
inteligenta intelligent, sagacious
inteligenteca kvociento I.Q.
inteligenteco intelligence
inteligento intelligence
intenca intentional
intence deliberately, on purpose
intenci intend, mean
intenco intention, meaning, plan
intendantino matron
intendanto steward, superintendant
intensa intense, intensive
inter among, between
inter ... kaj ... to, from ... to, of ... to
interbatali be at loggerheads, tussle
interbatiĝi fight
interbatiĝo scuffle
interdigigi dam in, dam up, embank
interesa interesting
interesega absorbing
interesi interest
interesiĝi be interested, take an interest
interesiĝi pri be interested in, take an interest in
interesiĝo interest
interesita gripped, interested
intereskomunumo community of interests
intereso interest
interesto interest
interfaco interface
interjekcio interjection
interkompreno mutual understanding
interkonsenti agree
interkonsenti rendevuon make an appointment
interkonsento accommodation, agreement
interkonsiliĝi deliberate
interkonsiliĝo consultation, deliberation
interkvereli be at loggerheads, tussle
interligi connect, join
interligiteco connection
intermita intermittent
intermita febro tertian fever
intermiti occur intermittently
intermonto defile, mountain pass
interna inner, inside, internal
Interna Mongolio Inner Mongolia
Interna Mongolujo Inner Mongolia
internacia international
internacia rapidtrajno international express, international express train
internaĵo inside
interne inside
interne de inside, within
internen inside, inwards
interno inside, interior
interparolado conversation
interparoli converse
interpreti interpret
interpretilo interpreter
interpretisto interpreter
interpreto interpretation
interpunkcii punctuate
interpunkcio interpunction, punctuation
interrilati kun associate with
interrilato relation, understanding
interrompi interrupt
interrompo interruption
interstacia bloko section
interŝanĝi interchange, swap
interŝanĝo exchange
intertempe all the while, meanwhile
intervalo interval
interveni intervene
intervjui interview
intervjuo interview
intestaro intestines
intesto intestine
intima close, intimate
intima interparolo private talk
intrigi intrigue
intrigo plot
inundi flood
inundo flood
invadi invade
invado invasion
invalida disabled
invalido disabled person
inventaĵo invention
inventaro inventory
inventi invent
inventisto inventor
invento invention
Invergaro Invergarry
inversa reverse, reversed
inverse vice-versa
inversigi turn
investado investment
investanto investor
investi invest
inviti invite
invito invitation
Io Io
iom a little, rather, some, somewhat, to some extent
iom post iom gradually, little by little
iomete a little, rather
ionika Ionian
iperito mustard-gas
Ipro Ypres
ipsilono Y
iraka Iraki, Iraqi, Iraquian
irakano Iraki, Iraqi, Iraquian
Irako Irak, Iraq
irana Iranian
irananino Iranian woman, Persian woman
iranano Iranian, Persian
Irano Iran, Persia
iranta sampaŝe abreast
irebla passable, practicable
irejo path, road, way
Ireno Irene
iri go
iri al kinejo go to the cinema, go to the movies
iri kun accompany
iri plue pass on
iri rekte al go straight to
iri sub go under
iridio iridium
Iriso Iris
irlanda Irish
Irlanda Maro Irish Sea
irlandanino Iriswoman
irlandano Irishman
Irlando Ireland
ironia ironic
ironio irony
irorevena bileto return-ticket
irpreni fetch, get, pick up
Isido Isis
islama Islamic
islamano Mohammedan, Moslem, Muslim, Mussulman
islamo Islam
islanda Icelandic
islandano Icelander
Islando Iceland
Islolago IJsselmeer
israela Israelian
israelanino Israeli woman
israelano Israelian
israelida Israelite, Israelitish
israelido Israelite
Israelo Israel
Isro IJzer
Istanbulo Istanbul
-isto -er, -ist, -or
Iŝtaro Ishtar
Itako Ithaca
itala Italian
itala lingvo Italian, Italian language
italino Italian woman
Italio Italy
italo Italian
Italujo Italy
iterbio ytterbium
itinero route
itrio yttrium
iu a, any, anybody, some, somebody, one, someone, some one
iu ajn any
iuj a few, some
izola isolated, secluded
izolado insulation, isolation
izoleco isolation, separation
izoli insulate, isolate, seclude
izolilo insulator
izolita remote
izolite out of the way
izoliteco isolation, separation
izraela Israeli
izraelano Israeli
Izraelo Israel
J
ja certainly, indeed, rather, surely
jada jade
jado jade
jaguaro jaguaro
jaĥto yacht
jako jacket
Jakobo Jacob
jakto yacht
Jalto Yalta
jam already, by now, yet
jam de since
jam ne no longer
Jamajko Jamaica
Jano Janus
januaro January
japana Japanese
japana lingvo Japanese, Japanese language
Japana Maro Sea of Japan
japanaĉo Jap
japanino Japanese woman
Japanio Japan
Japanlando Japan
japano Japanese
Japanujo Japan
jarcento centennial, century
jardeko decade
jardo yard
jarfina tago New Year's Eve
jargono gibberish, jargon, lingo
jarlibro year-book
jarmilo millenium
jaro year
Jasono Jason
java Javan, Javanese
javanino Javanese woman
javano Javanese
Javo Java
Javomaro Java Sea
je at, by, on, upon
je la fino at the back, behind, in the rear
je via sano cheers, good health
Jehovo Jehovah
jemena Yemeni
jemenanino Yemeni woman
jemenano Yemeni
Jemeno Yemen
jen behold, here is, here are, look, there
jen ... jen sometimes ... sometimes
jene thus
Jeriĥo Jericho
Jerusalemo Jerusalem
Jeruzalemo Jerusalem
jes yes
jesi assent, say yes
jeso assent
Jesuo Jesus
Jesuo Kristo Jesus Christ
jeto jet plane
Jezuo Jesus
jida Yiddish
jodli yodel
jodo iodine
jogo yoga
jogurto yoghourt, yoghurt
Johanesburgo Johannesburg
jokero wild card
jokersigno wild card
Jonika Maro Ionian Sea
jordanĝero danger of skidding
Jordanio Jordan
Jordano Jordan
jori skid
Joŝuo Joshua
joto iota, jot
Jozefo Joseph
ju the
ju ... des the ... the
jubila jubilant
jubilea jubilee
jubileo jubilee
jubili exult
jubilo exultation, jubilation
juda Jewish
judismo Judaism
judo Jew
jugi yoke
juglandarbo walnut-tree
juglando walnut
juglandujo walnut-tree
jugo yoke
jugoslava Yugoslav, Yugoslavian
jugoslavino Yugoslav woman
Jugoslavio Yugoslavia
jugoslavo Yugoslav, Yugoslavian
Jugoslavujo Yugoslavia
juĝa decido decision, judgement
juĝa preno attachment, seizure
juĝado adjudication, trial
juĝalvoko summons
juĝantaro jury
juĝejo court, courtroom
juĝi judge
juĝi laŭ go by, rely on, trust
juĝisto judge
juĝo judgment
juki itch
juko itch
julio July
Julo Yule
juna young
juna angilo elver
juneco youth
jungaĵo harness
jungi harness
jungilaro harness
junio June
Juno Juno
junto seam
junulargastejo youth hostel
junulino young woman
junulo youngster, youth
Jupitro Jupiter; Jove
jupo skirt
juristo jurist, lawyer
Juro Jura
justa fair, just, righteous
justeco justice, righteousness
Justitio Justice
Jutlando Jutland
juvelisto jeweller
juvelo jewel
Ĵ
ĵaluza jealous
ĵaluzi be jealous
ĵaluzo jealousy
ĵargono jargon
ĵaro stone jar
ĵaŭdo Thursday
ĵazo jazz
ĵerzo Jersey
ĵetdisko disc, discus, disk
ĵeteti toss
ĵeti throw
ĵeti sin sur leap upon, pounce upon, spring upon
ĵeti sur abdicate to
ĵetkovri sprinkle, strew
ĵetkubo die
ĵetlanco javelin
ĵongli juggle
ĵonglisto juggler
ĵosi earth, earth up, hill, hill up
ĵuno Juneau
ĵuraso Jurassic
ĵuri swear
ĵurio jury
ĵurnalistino journalist, female journalist
ĵurnalisto journalist
ĵurnalo daily paper, journal, newspaper
ĵuro oath
ĵus just, just now
K
k.t.p. etc.
kaba Cape
kabano cabin, hut, shack
kabaredo cabaret
kabareto cabaret
kabineto cabinet
kablo cable
kablogramo cablegram
kabo cape
Kabo de Bona Espero Cape of Good Hope
Kaboprovinco Cape Province
Kabulo Kabul
Kaburbo Cape Town
kaco cock, prick
kaĉo gruel, mess, mush
kadavraĵo carrion
kadavro cadaver, corpse
kadavrogrifo vulture
kadmio cadmium
kadro cadre, frame, framework
kaduka decayed, decrepit, dilapidated, lapsed, rickety
kadukiĝi be on the decline, go downhill, go off
kadukiĝo decay
kafejo cafe
kafeterio cafetaria
kafkruĉo coffee-pot
kafo coffee
kaftano caftan
kafujo coffee-pot
kaĝo cage
kahelo tile
Kaino Cain
kainsigno brand of Cain, mark of Cain
Kairo Cairo
kaj and
kaj ankaŭ and also, and ... as well, as well as, together with
kaj ... kaj both ... and
kaj tiel plu and so on, et cetera
kajero exercise-book, folder, notebook
Kajleakino Kyleakin
kajo platform, quay, wharf
kajuto cabin
kakao cocoa
kakto cactus
kalabaseto courgette, zucchini
kalabaso calabash, gourd
Kalabrio Calabria
Kalabrujo Calabria
kalcio calcium
kaldronego boiler, steam-boiler
kaldronisto tinker
kaldrono boiler, cauldron, kettle
kalemburo pun
kalendaro calendar
kalendulo marigold
kaleŝo carriage, coach
kalfatri calk, caulk
kalibro calibre
kalifornia Californian
Kalifornia Golfo Gulf of California
kaliforniano Californian
Kalifornio California
kaliko chalice, goblet
kalio potassium
Kalipso Calypso
Kalisto Callisto
kalkaĵo white-wash
kalkano heel
kalkanumo heel
kalki white-wash
kalko lime
kalkŝmiri plaster
kalkulado calculation, computation
kalkuli calculate, count, figure, work out
kalkuli proksimume approximate
kalkulilo calculator
kalkulo bill, calculation
kalo corn
kalorio calorie
kalpako bearskin, bearskin cap
kalsoneto briefs
kalsono drawers, panties, underpants
kalumnii slander
kalumnio backbiting, scandal, slander
kalva bald
Kalvario Calvary, Golgotha
kalveco baldness
kalviĝi be balding
Kalvino Calvin
kamarado buddy, companion, comrade, pal
kambio bill of exchange, draft
kamboĝa Cambodian
kamboĝanino Cambodian woman
kamboĝano Cambodian
Kamboĝo Cambodia
kameleono chameleon
kamelo camel
Kameloto Camelot
kamenbreto mantel, mantelpiece
kamenfajro fire on the hearth
kameno fireplace, hearth
kamentubo chimney, smokestack
kamerao camera
kamero dark-room, small room
kameruna Cameroon
Kameruno Cameroon, Cameroun
kamforo camphor
kamioneto van
kamiono lorry, truck
Kamlopso Kamloops
kampa konvolvulo lesser bindweed
kampadejo camping ground, camping site
kampadi camp, be encamped, lie encamped, camp out
kampanjo campaign
kampanolo bellflower, Canterbury bell
kampara rural
kamparano countryman, peasant
kamparo country, countryside
kampi camp out
kamploĝi camp out
kampo field
kampuĉea Cambodian
kampuĉeano Cambodian
Kampuĉeo Cambodia
kampulo farmer
kampumi camp out
kana cane, cane-
Kanaanio Canaan
Kanaanujo Canaan
kanabo hemp
kanada Canadian
kanadanino Canadian woman
kanadano Canadian
kanadia Canadian
kanadianino Canadian woman
kanadiano Canadian
Kanadio Canada
Kanado Canada
kanajlaro rabble, riff-raff
kanajlo rogue, scoundrel
kanalo canal, channel
kanapo couch, sofa
kanaria Canary
Kanaria Insularo Canary Islands
Kanariaj Insuloj Canary Islands
kanario canary
kancero cancer, canker
Kandelfesto Candlemas
kandelingo candlestick
kandelo candle
kandidati run for election
kandidato candidate
kandidatpropono recommendation
kanejo cane-field
kanelo slot
kanibalo cannibal
kanistro fuel tank
kanjono canyon
kankro crayfish
kano cane, reed
kanonigo canonization
kanono cannon
kanoto canoe
kantabra Cantabrian
kantado singing
kantarido cantharides, Spanish fly
kantaro songbook
kantbirdo singing-bird, song-bird
kanti sing
kantistino singer, female singer
kantisto singer
kanto song
kanvaso canvas
kanzono chanson
kaosa chaotic
kaoso chaos, tangle
kapabla able, capable
kapableco ability
kapabli be able, be able to
kapablo ability
kapdoloro headache
kapelo chapel
kaphararo hair of the head
kaphaŭteroj dandruff
kapitalisto capitalist
kapitalo capital
kapitano captain
Kapitolo Capitol
kapitulaci capitulate, surrender
kapjesi nod
kapkuseno pillow
kapneadi shake one's head
kapnei shake one's head
kapo head, pate
kaporalo corporal
kapoto bonnet, hood
kapreolido fawn
kapreolo roe
kaprica capricious, fitful
kaprico caprice, whim
kaprido kid
Kaprikorno Capricorn
kaprimulgo nightjar
kaprino she-goat
kaprioli caper, frolic about
kapro goat
kapsiko chilli
kapsulo capsule, firing cap, firing-cap
kaptaĵo prey
kapti capture, catch, grapple
kaptilo snare, trap
kaptito prisoner
kapto catch, prey
kaptuko kerchief
kapturna dizzy
kapturniga dizzying
kapuĉo cowl, hood
Kapverdaj Insuloj Cape Verde Islands
kara expensive, valuable; dear
karafi decanter
karafo carafe, decanter
karaiba Caribbean
Karaiba Maro Caribbean Sea
karakteranalizo profile
karakteriza characteristic
karakterizado characterization
karakterizaĵo characteristic
karakterizi characterize
karakterizo profile
karaktero character, nature, personality
karambolfrukto carambola, star-fruit
karapaco carapace, shell
karavano caravan
karbo coal
Karbonifero Carboniferous
karbono carbon
karbopapero carbon paper, carbon-paper
karboskorio cinder
karburilo carburettor
karcero cell
karcinomo cancer
kardaro thisle-field
kardelo goldfinch
kardi card
kardo thisle
kareco love, value, worth
Karelio Karelia
kareno hull
kareo curry
karesema affectionate, caressing, cuddlesome, cuddly
karesi caress, chuck, fondle, stroke
kareso caress, chuck, stroke
karespremi cuddle, hug
kargo cargo
Karia Maro Karian Sea
Karibdo Charybdis
kariero career
kariljonisto carillonneur
kariljono carillon, chimes
kariofila fromaĝo clove-cheese
karitado charity, love of one's neighbour
karitata charitable
karitato charity
karito charity, love of one's neighbour
Karlajlo Carlisle
karmelanino Carmelite
karmelano Carmelite
karmezina crimson
karmezino crimson
karmo karma
karna carnal
karnavalo carnival
karno flesh
karnomanĝa carnivorous
karnovora carnivorous
Karono Charon
karoserio body, coach-work
karoto carrot
Karpatoj Carpathians, Carpathian mountains
karpo carp
kartaga Carthaginian
kartagano Carthaginian
Kartago Carthage
kartavi make a uvular R
karto card, map, menu
kartoĉo cartridge
kartona cardboard
kartono cardboard
kartvela Georgian
karulino darling
karulo darling
karuselo carousel, carrousel, merry-go-round
Kasandro Cassandra
kasavo cassava
kasedo cassette
kaserolo casserole, saucepan
kaseto cassette
Kasiopeo Cassiopeia
kasisto cashier
kaskado waterfall
kaskedo cap
kasko helmet
kaso cashier's stand, fund, money box, money-box, till
Kaspia Maro Caspian Sea
Kastelburgo Castlebury
kastelo castle
kastila Castillian
Kastilio Castile
kastilo Castilian
Kastilujo Castile
Kastoro Castor
kastri castrate
kastrita virĉevalo gelding
kaŝa veiled
kaŝaŭskulti bug, eavesdrop, listen in, monitor, tap
kaŝe clandestinely, secretly
kaŝgardi hold back, keep back, withhold
kaŝi conceal, hide
kaŝi sin hide, hide oneself
kaŝiri steal
kaŝita hidden
kaŝite behind one's back, underhand
kaŝludo hide-and-seek
Kaŝmiro Kashmir
kaŝobservanto spy
kaŝobservi peep, peep upon, spy, spy upon
kaŝtanarbo chestnut-tree
kaŝtano chestnut
kaŝtanujo chestnut-tree
kaŝtanurbo chestnut-tree
katalogi catalog, catalogue
katalogo catalogue, directory
katarakto cataract
Kataro Katar, Qatar
katastrofa catastrophic, miserable
katastrofo catastrophe
katedralo cathedral
katedro pulpit
Kategato Kattegat
kategoria firm, peremptory, resolute
kategorio category
kateĥismo catechism
kateni fetter, shackle
kateno fetter, shackle
katido kitten
katino female cat
kato cat
katolika Catholic
katolikismo Catholisism
katoliko catholic
katuno cotton
kaŭĉuka rubber
kaŭĉukarbo rubber tree
kaŭĉuko rubber
Kaŭkazoj Caucasus
kaŭri cower, crouch, squat
kaŭze de because of, on account of
kaŭzi cause, give rise to
kaŭzi malprofiton harm, hurt, injure, prejudice
kaŭzi malutilon al harm, hurt, injure, prejudice
kaŭzi skandalon create a scandal, give offence
kaŭzo cause, reason
kava concave, hollow
kavaĵo cavity
kavalerio cavalry
kaveca hollow
kaverna hollow
kaverno cave, cavern, den
kaviaro caviar
kavio guinea-pig, guinea pig
kavo cave, cavity
kavokula hollow-eyed
kazaĥa Kazak, Kazakh
Kazaĥio Kazakhstan
Kazaĥujo Kazakhstan
kazerno barracks
kazino casino
kazo afair, case, matter
ke that
keglo pin
keiranto wallflower
kelidonio greater celandine
kelka some
kelkaj a few, any, some
kelke da a few, some
kelkfoje several times, sometimes
kelktempe temporarily
kelnerino waitress
kelnero waiter
kelo basement, cellar
kelta Celtic
kelto Celt
kemiisto chemist
kemio chemistry
kenja Kenyan
kenjanino Kenyan woman
kenjano Kenyan
Kenjo Kenya
Kenozoiko Caenozoic, Cenozoic
kepro twill
Kerbero Cerberus
Kergeloj Kerguelen
kermeso fair
kerno core, nucleus, kernel, pit
kesto box, chest
kia what kind of, what sort of
kiagrade to what extent
kial why; what for
kialo reason
kiam when; as
kiamaniere how, in what way
kibico bushbody, meddler
kibuco kibbutz
kie where
kie ajn wherever
kiel as, how, like; in what way
kiel longe how long
kiel malproksima how far
kien to where
kies of which, which one's, whose
Kijevo Kiev
kilo keel
kilogramo kilo
kilometro kilometer, kilometre
kilto kilt
Kimberlio Kimberley
kimono kimono
kimra Welsh
kimra lingvo Welsh, Welsh language
Kimrio Wales
kimro Welshman
Kimrujo Wales
kinejo cinema, movie theatre
kinino quinine
kino cinema
kinofilmo movie
Kinstono ĉe la Hulo Kingston upon Hull
kio what, which; that
kio ajn whatever
kiom how many, how much
kiom da tempo how long
kioma how many, what number
kioma horo what time
kioma horo estas? what time is it?
kirasi armor, armour
kiraso armor, armour
kirgiza Kyrgyz
Kirgizio Kirghizia
Kirgizujo Kirghizia
Kirko Circe
kirli curl, froth, stir, whip, whirl
kirliĝi swirl
kirlovento whirlwind
kirurga surgical
kirurgio surgery
kirurgo surgeon
kisi kiss
kiso kiss
kitelo overalls, smock
Kitimato Kitimat
kiu that, which, which one, who
kiu ajn any, whichever, whoever
kiuj who, which, which ones, that
kiun which, which one, that, who
klaĉi gossip
klaĉo gossip
klakfermi bang, slam
klakfermiĝi slam shut
klaki clap, click, rattle
klano clan
klapo valve
klara clear, distinct, plain
klare clearly
klarigi clarify, explain
klarigo explanation
klariĝi clear
klariono clarion
klarvida clairvoyant
klasika classic, classical
klaso class
klaŭno clown
klaŭzo clause
klavaro keyboard
klavo key
kleo clef
Kleopatro Cleopatra
klera cultured, educated, learned, well-informed
klerulo scholar
klientaro clientele
kliento client, customer
klifo cliff
kliko clique, coterie, junto, set
klimata climatic
klimatizilo air conditioning
klimatizita air-conditioned
klimatizo air conditioning
klimato climate
klingo blade
klini bend, incline, tilt
klini sin bend, stoop
kliniĝi stoop
kliniĝi antaŭen bend over
kliniko clinic
kliŝaĵo stereotype
kliŝo stereotype
kloako sewer
Kloĥo Clough
klopodi aim, attempt, endeavour, take steps, undertake
klopodo attempt, effort
kloro chlorine
klubano club member
klubo club, society
kluĉilo clutch
kluzo lock, sluice
knaba boyish
knabeca boyish
knabino girl, lass
knabo boy
knari creak, grate
knedi knead
kobajo guinea-pig, guinea pig
kobalto cobalt
koboldo goblin, imp
kobro cobra
kodigi encode
kodo code
kofro trunk
kofrujo trunk
kohera coherent, connected, consistent
koiti make love
koito coition
kojni wedge
kojno wedge
kojono testicle
kojoto coyote
koka ovo hen's egg
kokaino cocaine
kokaĵo chicken, hen
kokbatalo cockfight
kokcinelo ladybug
kokejo coop
koketa coquettish
koketeco coquetry
koketi flirt
kokido chick, chicken
kokino chicken, fowl
koko chicken, fowl
kokono cocoon
Kokosinsuloj Cocos Islands
kokosnukso cocoanut, cocoa-nut, coconut, coco-nut
kokoso cocoanut, cocoa-nut, coconut, coco-nut
kokospulpo coconut pulp, coco-nut pulp
kokosujo coconut palm, coconut-palm
kokri be unfaithful, be unfaithful to
kokso hip
koktelo cocktail
kolbaso sausage
kolĉeno necklace
kolegio college
kolego colleague
kolektado collection
kolekti collect, gather, pick up
kolektiĝo parade, roll-call
kolektiva collective, joint
kolektivo collective
kolekto collection
koleoptero beetle
kolera angry, cross
kolerega furious
koleri be angry
koleriĝi get angry
kolero anger
kolibro hummingbird
koliero necklace
kolizii collide
kolizii kontraŭ collide with
kolizii kun collide with, crash into
kolizio collision
kolo neck
kolombia Colombian
kolombianino Colombian woman
kolombiano Colombian
kolombino dove, female pigeon
Kolombio Colombia
kolombo dove, pigeon
kolombumi bill and coo
kolonelo colonel
kolonia colonial
koloniigi colonize
kolonio colony, settlement
Kolonjo Cologne
kolono column, pillar
Kolonsajo Colonsay
kolorigi color, colour, paint
kolornuanco hue, dye
koloro color, colour, dye
kolorpendinta pale, sallow
kolosa colossal, huge
koloso colossus
kolporti peddle, sell door-to-door
kolumno column
kolumo collar
Kolvinbajo Colwyn Bay
komandanta in charge, in command
komandanto commander
komandejo bridge
komandi command, be in command, order
komando command
kombi comb
kombilo comb
kombinaĵo combination
kombini combine
kombiniĝi combine
komedio comedy
komedono acne
komenca initial
komenca litero initial
komenca periodo initial stage
komenca salajro commencing salary
komencaj kostoj initial cost, initial costs, start-up cost, start-up costs
komencanto beginner
komence at first, at the outset, in the beginning
komenci begin, commence, start
komenciĝi begin, commence, start
komenciĝo beginning, commencement, start
komenclitero initial
komencloko starting point
komenco beginning, commencement, start
komencrapido initial velocity
komentarii comment on
komentario annotation, note
komenti comment
komento comment
komercado trading
komercaĵo merchandise, wares
komerci do business, trade
komercisto merchant
komerco business, commerce, trade
kometo comet
komforta comfortable
komforto comfort
komika comic, comical, funny
Komino Comine
komisaro commissar
komisii entrust, tell
komisiito commissioner
komisiknabo errand-boy
komisio commission, errand
komisiono commission
komitato committee
komizo clerk
komo comma
komodo chest, dresser
komodoro commodore
Komoroj Comoro Islands
kompakta compact
kompaktigi compress
kompanio company
kompare comparatively
kompari compare
komparo comparison
kompartimento compartment
kompaso compass
kompatema charitable, merciful
kompatemo charity, mercifulness, mercy
kompati have compassion on, pity
kompatigi excite pity
kompatinda dismal, miserable, pitiful, poor
kompato compassion, pity
kompensi compensate
kompetenta able, competent
kompetenteco ability
kompetentulo expert
kompilaĵo compilation
kompilero compiler
kompili compile
kompililo compiler
kompilo compilation
kompleksa complex
komplekso complex
komplemento adjunct
kompleta absolute, complete
komplete completely, entirely, through
kompletiga complementary, supplementary
kompletigi complete
kompletigo replacement, replenishment, supplement
kompletiĝi become complete
kompleto outfit, set, suit
kompleza kind, obliging
komplezema kind, obliging
komplezi do a favor, do a favour
komplezo favor, favour
kompliceco abetment
komplico abetter, accessory, accomplice
komplika complicated
kompliki complicate
komplimenti compliment
komplimento compliment
komploto conspiracy, plot
komponaĵo composition
komponi compose
komponisto composer
komposti typeset
komprenaĵo conception, idea, notion
komprenebla understandable
kompreneble of course
komprenebleco comprehensibility, intelligibility
kompreni understand, realise, realize
komprenigi explain
komprenita understood
kompreno notion, sense, realization
komprenpovo understanding
kompromiso accommodation
komputero computer
komputi compute
komputilo computer
komputo calculation, computation
komuna common, joint
komunikaĵo communication
komuniki communicate, report
komuniko communication
komunio communion
komunismo communism
komunisto communist
komunumo community
komuti commute
konata well-known
konateco acquaintance, conversance, familiarity
konato acquaintance
koncedi admit, concede, grant
koncentrita concentrated, strong
koncepto concept, idea
koncerna concerned, in question
koncerne about, concerning
koncerni concern
koncerno concern
koncertejo concert-room
koncerto concert
koncipi conceive
konciza concise
koncizeco brevity, briefness, conciseness
konĉerto concerto
kondamni condemn, sentence
kondensaĵo moisture
kondenskovriĝi get blurred, dim
kondiĉi set conditions, stipulate
kondiĉo condition, stipulation, terms
kondolenci express condolences
kondolenco condolences
kondomo condom, rubber
kondukanta virŝafo bell-wether
konduki conduct, guide, lead
kondukisto conductor, driver
konduklernejo driving-school, school of motoring
kondukpermesilo driving-licence
konduktoro guard
konduti behave, conduct oneself
kondutmaniero policy
konduto behavior, behaviour, conduct, deportment
konektejo port
konekti connect, connect up, plug in
konekto connection
konfederacio confederation
konferenco conference
konfese admittedly
konfesi admit, confess, profess
konfesio confession
konfeso confession
konfidenca confidential
konfidenco confidence, secret
konfidi confide, have confidence in, trust, entrust
konfidi al rely on, trust in
konfido confidence
konfirmacii confirm
konfirmacio confirmation
konfirmi confirm, corroborate
konfirmo confirmation
konfiski confiscate
konfiti preserve
konflikto conflict
konforma conforming, fitting
konforme al in accordance with
konformi conform, fit, fit in
konformigi fit
konformiĝi conform
konformiĝi al abide by
Konfuceo Confucius
konfuza jumbled up
konfuzaĵo hotchpotch, medly
konfuzanta confusing
konfuzegi puzzle
konfuzi confuse, puzzle
konfuzita dazed, perplexed, upset
konfuzo confusion
kongano Congolese
kongesto congestion
Kongo Congo, Zaire
Kongolando Congo
kongresi attend a congress
kongreso congress, convention
kongrua compatible, congruent
kongrui coincide, fit together
koni be acquainted with, know
konigi let know, reveal
koniĝi pri get acquainted with
konjako brandy, cognac
konjekti conjecture, surmise
konjekto conjecture, guess, guesswork
konjugacii conjugate
konjunkcio conjunction
konjunktivo subjunctive, subjunctive mood
konkeri conquer
konkludi abstract, induce, gather, infer
konkludiga conclusive
konkludo conclusion, inference
konko shell
konkreta concrete
konkura kontraktkomisiado public tender
konkurado competition, rivalry
konkurenco competition
konkuri compete, rival
konkuro competition, rivalry
konkurso competition, contest
kono knowledge
konscia aware, conscious
konscienca conscientious
konscienco conscience
konscii be aware of, be conscious of, realise, realize
konscii pri be aware of
konscio awareness, consciousness
konsekvenca consistent
konsekvenco consequence, consistency
konsentema accommodating, good-hearted
konsentemo accommodation
konsenti accede, agree, consent
konsenti pri agree to
konsentite agreed, OK, O.K., okay
konsento agreement, consent, permission
konservado conservation, maintenance, preservation, retention
konservativa conservative
konservatorio academy of music
konservejo box-room, storage room
konservema conservative
konservemulo conservative
konservi conserve, keep, maintain, preserve
konservo conservation, maintenance, preservation, retention
konservulo conservative
konsiderema thoughtful
konsideri consider, esteem, regard
konsideri kiel consider
konsiderinda considerable, sizable
konsiderinde considerably
konsidero consideration, deliberation
konsilantara salono boardroom
konsilantaro council
konsilanto counsellor
konsilejo boardroom
konsileto hint, tip
konsili advise, counsel
konsiliĝi deliberate
konsiliĝo consideration, deliberation
konsilinda advisable
konsilo advice, counsel
konsisti consist
konsisti el consist of
konsistigaĵo component, element, ingredient, part
konsistigi constitute, make up
konsisto consistency
konsoli comfort, console
konsoliĝi pri get over
konsolo consolation
konsonanco chord
konsonanto consonant
konspiri conspire
konspiro conspiracy
konstanta constant, continual, permanent, sustained
konstante constantly
konstati ascertain, establish, take note
konsternanta startling
konsterni appall, dismay, puzzle
konsterniĝinta upset
konsternita taken aback, upset
konsterno consternation
konstipi constipate
konstipilo adstringent
konstipita constipated
konstipo constipation
konstitucia constitutional
konstitucio constitution
konstruado building
konstruaĵo building
konstruentreprenisto builder, contractor, building contractor, master builder
konstrui build, construct
konstruisto builder
konstruplano specifications
konsulejo consulate
konsulo consul
konsulti consult
konsulto consultation
konsumanto consumer
konsumi consume, use up
kontaĝa catching, contagious, infectious
kontaĝi communicate
kontaĝo contagion, contamination, infection
kontakti contact
kontaktloko point of contact
kontakto contact
kontaktpunkto point of contact
kontanta cash, in cash
kontante in cash
kontanto cash money
kontekspertizisto accountant
kontempla contemplative
kontempli consider, contemplate, envisage, look at, regard, view
kontenta contented, pleased, satisfied
kontentiga satisfactory
kontentigi meet with, satisfy
kontento contentment, satisfaction
kontestebla debatable, questionable
kontesti challenge, question
kontinento continent, mainland
kontinua lasting
kontinui continue, last
kontinuigo continuance, perpetuation
konto account
kontorbezonaĵbutiko stationer's shop
kontoro office
kontoscienco accountancy
kontrabandi smuggle
kontrabandisto smuggler
kontrabando contraband
kontrakti make a contract
kontrakti prunton contract a loan
kontraktita job-
kontrakto contract
kontralto contralto
kontrasti contrast
kontrasto contrast
kontraŭ across from, against, in exchange for, opposed to, opposite,upon
kontraŭa alien, contrary
kontraŭa al alien to
kontraŭargumento objection
kontraŭbatali combat, contend with, fight, fight against
kontraŭdiri contradict
kontraŭe on the contrary, otherwise
kontraŭe de opposite
kontraŭfrostaĵo anti-freeze
kontraŭglita ĉeno non-skid chain
kontraŭi oppose
kontraŭkoncipa contraceptive
kontraŭmendi cancel, countermand
kontraŭmoskita gazo mosquito-net, mosquito-netting
kontraŭmoskita vualo mosquito net
kontraŭsepsa antiseptic
kontraŭsklaveca movado abolitionism
kontraŭsklavecisto abolitionist
kontraŭsocia antisocial, unsocial
kontraŭstarema intractable, obstinate, refractory, stubborn
kontraŭstari confront, stand up to, withstand
kontraŭstaro resistance
kontraŭtanka anti-tank
kontraŭtanka artilerio anti-tank artillery
kontraŭtinea sako mothproof storage bag
kontraŭulo adversary, opponent
kontraŭveneno antidote
kontraŭvole against one's will
kontrevizoro accountant
kontribuaĵo contribution
kontribui contribute
kontribuo contribution
kontricio compunction, contrition, remorse, repentance
kontroli audit, check, check up on, supervise, verify
kontrolisto checker, controller
kontrolsumo checksum
kontumace in one's absence
konturi delineate, draw
konturo contour, outline
kontuzaĵo bruise
kontuzi bruise
konuso cone
konvena appropriate, becoming, seemly, suitable
konvencio convention
konvene appropriately
konveni be appropriate, suit, be suitable
konverĝi converge
konversacii converse
konversacio conversation
konverti convert
konvertiĝo conversion
konvertito convert, proselyte
konverto conversion
konvikti convict
konvinki convince, persuade
konvinko belief, conviction
konvulsio convulsion
Kopenhago Copenhagen
kopiaĵo copy
kopii copy
kopio copy
kopirajto copyright
kora cardiac, cordial, hearty; cardiac
korako raven
koralinsulo atoll
Korano Koran
Korantino Corantin
korbeto small basket
korbo basket
korbopilko basketball
kordo cord, string
kordono cordon
korea Korean
koregidoro Spanish mayor
koreino Korean woman
korekta correct, right
korekti correct
koreo Korean
korespondi correspond
Koreujo Korea
korfavora charitable, merciful
korfavoro charity, mercifulness, mercy
koriandro coriander
koridoro corridor, passage
korinklino affection
korinta Corinthian
korintika Corinthian
korinto Corinthian
korko cork
korktirilo corkscrew, cork-screw
korligita close, dear to the heart
kormorano cormorant
korniko crow
korno horn
kornuso cornel, dogberry
koro heart
korodi corrode
korono corona
korpa bodily, body, body-, corporal, corporeal, of the body,physical
korpigi embody
korplingvo body language
korpo body
korpodoro body smell
korporacio corporation, trade-union
korpremita dejected, depressed
korpremiteco dejection, depression, oppression
korpulenta fat, stout
korpuso corps
korsika Corsican
korsikanino Corsican woman
korsikano Corsican
korsikia Corsican
korsikianino Corsican woman
korsikiano Corsican
Korsikio Corsica
Korsiko Corsica
kortbirdo fowl
korteganaro royal household
korteganino lady-in-waiting
korto court, yard, courtyard
Kortrajo Courtrai
kortumo court
kortuŝa moving, touching
kortuŝi affect, move
kortuŝita seized with emotion
korupteco corruption
korupti bribe
koruptilo bribe
Korveno Corwen
korvo crow
kosa Xhosa
kosa lingvo Xhosa, Xhosa language
kosino Xhosa woman
kosma spaco outer space
kosmo cosmos
koso Xhosa
kosta dear, expensive
Kostabravo Costa Brava
kostarika Costa Rican
kostarikano Costa Rican
Kostariko Costa Rica
kosti cost
kosto cost
kostoj charge, cost, expense
kostumo costume, outfit, suit
koŝmaro nightmare
kotizi subscribe
kotizo dues, subscription
kotkovrita muddy, mud-stained
kotleto cutlet
koto mud
kotono cotton
kotŝirmilo mudguard
koturno quail
koverto envelope
kovi incubate, sit
kovraĵo cover
kovri cover
kovri parte overlay
kovrilo cover, hood, lid
kovrita covered
kovro cover
kovropapero wrapping-paper
krabo crab
kraĉi spit
kraĉujo cuspidor, spittoon
kradi fence in, fence off, rail in, rail off
krado grate, grid, grill
kradrostado barbecue
kradrosti barbecue
kradrostilo barbecue
krajono pencil
krajonpintigilo pencil sharpener
kraketa brittle, crisp, crunchy
kraketado grating
kraketi crackle
kraki crack
krako crack
Krakovo Cracow
krampo clamp, brace, bracket, parenthesis, staple
krampoj brackets, parantheses
kranio skull
kranko crank
krano faucet, tap
kravato tie, necktie
kredebla plausible
kredeble probably
kredema credulous
kredi believe, deem
kredi je believe in
kredinda plausible
kreditkarto credit card
kredito credit
kredo belief
krei create
kreitaĵo creature
kreito creature
kremacii cremate
kremacio cremation
kremaĵo cream
Kremlo Kremlin
kremo cream
kreno horse-radish, horseradish
kreola Creole
krepuska dim
krepusko dusk, twilight
kreskado growth
kreskaĵbarilo hedge
kreskaĵo plant
kreski grow
kreski per ŝlimo silt up
kresko growth
kresto mountain ridge
krestomatio chrestomathy
Kretaceo Cretaceous
kretano Cretan
Kreto Crete
krevaĵo burst, crack, flaw
krevi burst
krevinta cracked
krevo burst, crack
Krianlariko Crianlarich
kribri sift
kribrilo sieve
kriegi yell
kriego scream
krifo claw, talon
krii cry out, scream, shout
kriko jack
krima criminal
Krimeo Crimea
kriminala kodo penal law
kriminala leĝo criminal law
krimo crime
krimulo criminal
krio cry, shout
kripla crippled, infirm
kriptono kriptono
kristala crystal
kristalo crystal
kristana Christian
kristana erao Christian Era
kristaneco Christianity
kristaniĝi become a Christian
kristanismo Christianity
kristano Christian
Kristnaska Festo Christmas, Christmas feast
Kristnaska Viro Father Christmas
kristnaskarbo Christmas tree, Christmas-tree
Kristnasko Christmas, Yule
Kristo Christ
Kriŝno Krishna
kritikanto judge
kritiki criticize
kritiko criticism
kriza critical
krizo crisis, depression, emergency
kroata Croatian
Kroatio Croatia
kroato Croat
Kroatujo Croatia
kroĉi hook
kroĉilo hook
krokodili crocodile
krokodilo crocodile
krokosmio montbretia
krokuso crocus
krom apart from, besides, except, except for
krom se unless
krom tio besides, in addition, moreover
kroma accidental, additional
krome besides, in addition, moreover
Kromero Cromer
kromnomo byname, nickname, sobriquet
kromo chromium
kromprodukto waste product
kromtubo spare tire, spare tyre
kromvirino concubine
kronado coronation
kroni crown
kronikisto chronicler, historian
kroniko chronicle
Krono Cronus
krotalo rattlesnake
krozi cruise
kruci cross
krucifikso crucifix
krucmarki check off, mark with a cross, put a cross against, tickoff
kruco cross
krucosigni make the sign of the cross
krucumi crucify
krucvortenigmo crossword puzzle
kruĉo jug, pitcher
kruda crude, raw, rough
kruda petrolo crude oil
kruda skizo adumbration, shadow
krudlanŝtofa baize
krudlanŝtofo baize
kruela cruel
kruelega horrible
kruro leg, paw
krurrompo fracture of the leg
krurvindo puttee
kruta abrupt, steep
krutaĵo precipice
kruteco steepness
kruzero cruzeiro
ksenono xenon
ksera xerographic
ksero xerography
kserografia xerographic
kserografio xerography
kserokopio xerographic copy
kuba Cuban
kubano Cuban
kube in the Cuban way
Kubo Cuba
kubutlibereco elbow-room
kubuto elbow
kudrado needlework
kudraĵo needlework
kudrero stitch
kudri sew
kudrilarkorbo sewing-basket, work-basket
kudrilaro sewing-things
kudrilarujo sewing-box
kudrilo needle
kudristino needlewoman, seamstress
kudrofadeno sewing-thread
kudrokurso sewing-class
kudromaŝino sewing-machine
kufo bonnet, cap
kuglo bullet
kuirejo kitchen
kuirejstablo dresser
kuiri cook
kuiriĝi cook
kuiristino cook, female cook
kuiristo cook, male cook
kuirita cooked
kuirpoto cooking pot
kukbakejo confectionery
kukbakisto confectioner
kukejo confectioner's, confectioner's shop
kuketo cupcake
kuketujo biscuit tin
kuko cake
kukolo cuckoo
kukumeto gherkin
kukumo cucumber
kukurbo gourd, pumpkin, squash
kulerĉerpi dish up
kulerego spoon, large spoon
kulero spoon
kuliso flat
kulmino acme
kulmo blade, stalk
kulo gnat
kuloto short pants, shorts
kulpa guilty
kulpiga accusatory
kulpigi accuse, blame
kulpigi pri accuse of, charge with, impeach of, indict for, tax with
kulpigito accused, defendant
kulpigo accusation, charge, complaint, indictment
kulpiko gnat-bite, midge-bite
kulpo blame, fault, guilt
kulpulo culprit
kulŝirmilo mosquito net
kulti worship
kultivado cultivation, tillage
kultivi cultivate
kulto cult
kulturejo plantation
kulturi cultivate, grow
kulturkampo farmland
kulturo culture
kulvualo mosquito net
kun- co-, fellow
kun rezervo pri bar, barring, except for, subject to, without prejudice
kunbekiĝi squabble, wrangle
kune together
kune kun together with
kunfandaĵo alloy
kuniga krampo brace
kunigi join, unite
kunigi node tie on
kuniĝi associate, come together, join, pool
kuniĝo joining, junction
kuniklo rabbit
kuniri go with
kunkudraĵo seam
kunkudri sew together
kunkudro seam
kunkulpa accessory
kunkulpulo abetter, accessory, accomplice
kunlabori cooperate, co-operate
kunligi connect, join
kunligo connection
kunmeti put together
kunmunti assemble
kunnaskita congentital, inborn, inbred, innate, native
kunordigi coordinate, co-ordinate
kunporti bring along, take along
kunrespondi correspond
kunrespondo connection
kunsento sympathy
kunsidantaro assembly
kunsido meeting
kuntiriĝi cower, shrink
kunularo company
kunulo companion
kunveni assemble, congregate, gather, meet
kunvenigi take along
kunveno assemblage, gathering, meeting
kunvivi huddle
kunvoki convoke
kunvoko parade, roll-call
kuo Q
kupeo compartment
kupli couple
kupolo cupola, dome
kupono coupon
kupra copper
kupro copper
kuraca medical
kuraca gimnastiko physiotherapy
kuracado treatment
kuraci care for, cure, treat
kuracilo drug, medicine, pharmaceutical
kuracisto doctor, physician
kuraĝa brave, courageous, valiant
kuraĝi be bold, dare
kuraĝi batali kontraŭ dare to fight, stand up to
kuraĝi entrepreni dare, venture
kuraĝigi encourage
kuraĝigo encouragement
kuraĝo courage
kurataki assault, storm
kuratako assault, storming
kurba bent, curved
kurbigi bend
kurbiĝadi twist
kurbiĝi bend
kurbo bend, curve
kurda Kurdish
Kurdio Kurdistan
kurdo Kurd
Kurdujo Kurdistan
kuregi race, run
kuregisto runner
kurejo course, race-course, track, running track
kurento current
kuri run
kuriero courier
Kuriloj Kurile Islands
kurioza curious, interesting, quaint
kurso class, course
kurta short
kurteno curtain
kurtigi abbreviate, shorten
kurzo exchange rate, rate of exchange
kuseno cushion
kuŝi lie, recline
kuŝi supre sur be on top of, lay on top of
kuŝigi lay
kuŝiĝi lie down
kutima accustomed, customary, used to, usual, wonted
kutime ordinarily, usually
kutimi accustom, be in the habit of
kutimiĝi accustom oneself, get used
kutimo custom, habit, way
Kuvajto Kuwait
kuvo tub, vat
kuzino cousin
kuzo cousin
kvadrata square
kvadratita checked, chequered
kvadratmejlo square mile
kvadrato square
kvakera Quaker
kvakero Quaker
kvalifi qualify
kvalifiki qualify
kvalifikita able
kvalifiko ability, qualification
kvalito property, quality
kvankam though, although
kvanto quantity
kvar four
kvara fourth
kvarangulo quadrangle
kvarco rock-crystal
kvardek forty
kvaronhoro quarter of an hour
kvarono fourth
kvarope by fours
kvartalaĉo back street, slum
kvartalo district, neighbourhood, quarter
kvazaŭ as if, as though, in a way
kvazaŭĉasta demure
kvazaŭdecmora demure
kvazaŭpruda demure
kvereli quarrel, wrangle
kverelo quarrel
kverka oak, oaken
kverkejo oak-wood
kverko oak
kverkoligno oak, oak-wood
kvestisto mendicant friar
kvieta calm, quiet
kviete quietly, leisurely
kvieteco calmness, quietness
kvietiĝi abate, subside
kvieto calm, quiet, silence
kviettemperamenta staid
kvin five
kvina fifth
kvindek fifty
kvinono fifth
kvita even, paid up, paid-up
kvitanci receipt
kvitanco receipt
kvitiĝi settle, square up
kvitiĝo settlement
L
l' the
la the
la antaŭan semajnon last week
la cia yours
la Dipatrino Our Lady
la hieraŭan nokton last night
la ilia theirs
la lia his
la mia mine
la nia ours
la pasintan nokton last night
la pasintan semajnon last week
la plejparto de most of
la proksiman semajnon next week
la sama the same
la ŝia hers
la tutan all, throughout the
la venontan semajnon next week
la via yours
laboranto worker
laboratoria asistanto laboratory assistent
laboratorio laboratory
laborborso employment exchange, labor exchange, labour exchange
labordivido division of labor, division of labour
laboregi work hard
laborejo workplace
laborema hardworking
laborenskribo tender
laboreto trifle
labori work
laborilo tool
laborintensiva labor-intensive, labour-intensive
laborista klaso working class, working classes
laborista movado labor movement, labour movement
laboristino female laborer, femal labourer, femal worker
laboristo hand, laborer, labourer, operative, worker, working man,workman
laboristoj laborers, labourers, workers, workmen
laborkapitalo working capital
laborkondiĉoj terms of employment
laborkonflikto labor dispute, labour dispute
labormaltaŭga disabled, unfit for work
labormerkato labor market, labour market
labornekapabla disabled, unfit for work
laboro job, work
laborposteno job
laborpreta in working order
laborulo hand, laborer, labourer, operative, worker, working man,worker
laca tired
lacega exhausted, tired out, worn out
lacegigi fag out, jade, overdrive, override
lacerto lizard
laciĝi get tired
laĉo shoe-lace
lada sheet metal, tin, tin plate
ladbotelo flask
lado sheet metal, tin, tin plate
Ladono Ladon
ladskatolo can, tin, tin can
lafa lava
lafo lava
lageto pond
lago lake, loch
lagro bearing
laguno lagoon
laika lay
laiko layman
Lakadivoj Laccadives
lakeo lackey
laki lacquer, varnish
lako lacquer
laksa loose
laksigilo laxative
lakso diarrhoea
laktaĵfabriko dairy
lakto milk
laktuko lettuce
laktumo roe
lama lame
lambastono crutch
lamenti lament, wail
lami limp
lamio dead-nettle
lampa petrolo kerosene
lampo lamp
lampŝaltilo light-switch
lana wool
lanco lance, spear
lanĉi launch
landano compatriot
landinterno hinterland
landlimo border
lando country, land
landstrato highway
lanfadeno worsted
lango tongue
langusto lobster
lano wool
lanta slow
lanterno lantern
lanugo down, fluff
laosa Laotian
laosa lingvo Lao, Laotian language
laosano Laotian
Laoso Laos
lapo burr
lapona Lapp, Lappish
laponino Lappish woman, Lapponian woman
Laponio Lapland
lapono Laplander, Lapp
Laponujo Lapland
lapsano nipplewort
Laptevmaro Sea of Laptev
lardo bacon
larĝa broad
larĝe widely
larĝeco width
larĝo width
lariko larch
laringito laryngitis
laringo larynx
larmi shed tears, weep
larmo tear
Larno Larne
larvo grub, larva
lasi allow, leave, let, release
lasta last
lastatempe lately, recently
latekso latex
Laterono Latheron
latina Latin
latinida Romance
Latinida Ameriko Latin America
latino Latin
latkurteno Venetian blind
lato lath, slat
latrino latrine
latuna brass
latuno brass
latva Latvian, Lettish
latvino Latvian woman
Latvio Latvia
latvo Latvian, Lett
Latvujo Latvia
laŭ according to, along, by
laŭ deziro at choice, at pleasure, at will
laŭ insisto de at the instance of
laŭ la cirkonstancoj in the circumstances, under the circumstances
laŭ onidiroj it is understood that, it is rumoured that
laŭbo arbor
laŭdi commend, laud, praise
laŭdinda commendable
laŭdire allegedly, as is being said
laŭdo praise
laŭgrada gradual
laŭgrade gradually, little by little
laŭlarĝe crossways
laŭlegenda legendary
laŭleĝa legal
laŭlitere to the letter
laŭlonge lengthwise
laŭlonge de along
laŭmoda fashionable
laŭnominala at par
laŭofice officially
laŭplaĉe as one pleases
laŭro laurel
laŭsistema systematic
laŭta loud
laŭte loudly
laŭvice in turn
laŭvide by sight
laŭvole as you wish, at will
laŭvorta literal
laŭvorte verbatim, word-for-word
lavaĵpinĉilo clothespeg, clothespin
lavango avalanche
lavejo washroom
lavendo lavender
lavi wash
lavi la manĝilaron wash up
lavistino laundress
lavkuvo washing-up bowl
lavpurigebla washable
lavpurigi la manĝilaron wash up
lavurso raccoon, racoon, washing-bear
lazo lasso
lazura sky blue
Lazura Bordo Riviera, French Riviera
lazuro sky blue
Lebanono Lebanon
leciono lesson
leda leather
ledaĵoj leather goods
Ledao Leda
ledo leather
legacio legation
legaĵo reading matter
leganto reader
legebla legible
legenda legendary
legendo legend
legi read
leginda worth reading
legio legion
legitimi legitimize
legitimilo I.D., ID
legomo vegetable
leĝera light
leĝo law
lejdena kondensoro Leyden jar
Lejdeno Leyden
lekanteto daisy
lekanto marguerite
lekcii lecture
lekcio lecture
leki lick
leksiko vocabulary
lektoro lector, lecturer
lekumi eat, eat cunt
lemingo lemming
lenso lens
lento lentil
lentugo freckle
leono lion
leontodo dandelion
leopardo leopard
leporhundo greyhound
leporo hare
lepro leprosy
leprulo leper
lernejaj ferioj school holidays
lernejano pupil, scholar
lernejestro headmaster, head of a school
lernejo school
lerni learn
lernigi teach
lernita acquired, learnt
lernolibro textbook
lerta clever, dexterous, skillful
lerteco expertness, skilfulness, skill, skillfulness
lesivakvo lather
lesivejo laundry
lesivi wash
lesivi vestojn wash clothes
lesivistino laundress
lesivo lye
Lesoto Lesotho
letargio lethargy
leterbloko notepad
leterkesto letterbox, mailbox
letero letter
leterpapero writing-paper
leterportisto postman
Leto Lethe
leŭtenanto lieutenant
levanta Levantine
levantano Levantine
Levanto Levant
levi lever, lift, raise
levido Levite
leviĝi ascend, get up, go up, lift, rise, arise
levilo crow-bar, crowbar
levstango crow-bar, crowbar
lezi harm
lezo harm
li he, him
lia his
Liaso Lias
libana Lebanese
libanano Lebanese
Libano Lebanon
libelo dragonfly
libera free
liberala liberal
libereco freedom
liberia Liberian
liberianino Liberian woman
liberiano Liberian
liberigi release
liberigi sin de get rid of
Liberio Liberia
libertempo spare time, time off, vacation
libervola voluntary
libervole voluntarily
libia Libyan
libianino Lybian woman
libiano Libyan
Libio Libya
libraro book collection
librejo library
libreto booklet
libro book
librobutiko bookshop, bookstore
libroŝranko bookcase
librotenado book-keeping
librotenisto book-keeper
librovendisto bookseller
licenco licence, license
liceo lyceum
licia Lycian
licianino Lycian woman
liciano Lycian
Licio Lycia
lidia Lydian
lidiano Lydian
Lidio Lydia
Liero Lyra
lifto elevator, lift
ligaĵo braid, fillet, string, tie
ligamento ligament
ligfermi ligature, tie, tie up
ligi bind, connect, join, tie, tie up
ligilo bond, tie
ligna wooden
ligna tegaĵo campshedding, campsheeting, campshot
lignero splinter
ligno timber, wood
lignogarni board, wainscot
lignokarbo charcoal
ligo connection, league
Ligo de Nacioj League of Nations
Ligura Maro Ligurian Sea
ligustro privet
liĥtenstejnano Liechtensteiner
Liĥtenstejno Liechtenstein
likva liquid
likva petrolgaso liquefied petroleum gas, LPG
likvaĵo liquid
likvida liquid
likvidi liquidate
likvoro liqueur
lilako lilac
lilio lily
limako slug
Limburgo Limbourg, Limburg
limdifini mark out, trace, trace out
Limeriko Limerick
limi bound
limiga restrictive
limigi abridge, confine, limit, restrict
limigita confined, limited, restricted
limigo limitation, restriction
limo boundary, frontier, limit
limonado lemonade
limtuŝanta adjacent
limtuŝi abut, adjoin, be next to
lin him
linaĝo linen
lingva linguistic
lingvistika linguistic
lingvisto linguist
lingvo language, tongue
liniilo ruler, straightedge, straight-edge
linio line
linko lynx
Linkolno Lincoln
lino flax
linoleo lineseed oil, lineseed-oil
linoleumo linoleum
liphararo moustache
lipharoj moustache
lipo lip
lirli burble, gurgle, murmur, purl
liro lira; lyre
Lisbono Lisbon
lispi lisp
listigi list, make a list
listo list
lita superkovrilo bedspread, counterpane, coverlet
litaĵo bed-clothes, bedding
litanio litany
lite abed
literatura literary
literaturo literature
litero letter
literumi spell
litio lithium
litkadro bedstead
litkovrilo blanket
litkuseno pillow
litmalsana bedridden, confined to one's bed, laid up
lito bed
litorino winkle, periwinkle
litova Lithuanian
litovino Lithuanian woman
Litovio Lithuania
litovo Lithuanian
Litovujo Lithuania
litro liter, litre
litŝranko cupboardbed
littuko sheet
liturgio liturgy
liturinado bed-wetting, enuresis
litvagono sleeping-car
liuto lute
livera servo parcels delivery, parcels service
liveraŭto delivery van
liveraŭtomobilo delivery van
liveri deliver, furnish, supply
livero delivery
livona Livonian
Livonio Livonia
livono Livonian
Livonujo Livonia
Lofotoj Lofoten
logaĵo bait
logi attract, decoy, lure
logika logical
logiko logic
logilo bait
loĝado habitation
loĝanta housed
loĝantaro population
loĝanto inhabitant
loĝejo abode, accommodation, dwelling, residence
loĝi dwell, live
loĝigo accommodation
loĝloko abode, dwelling place, dwelling-place, residence
loĝoĉambro living room, living-room, sitting room, sitting-room
Loĥalino Lochaline
Loĥmado Lochmaddy
lojala faithful, loyal
loka local
loki locate, place
loko location, place, spot
lokomotivo engine
lokusto grasshopper
lombardejo pawnshop
lombardi borrow money on, pawn
lombardo pawning
Londono London
longa long
longano longan
longe a long time, for a long time
longeco length
longeluda disko LP
longetempa long, of long standing, prolonged, protracted
longetempe at great length, for a long time
longitudo longitude
longo length
lordo lord
Lorelejo Lorelei
Loreno Lorraine, Lothringen
lorno binocular, binoculars
loterio lottery, raffle
loti draw lots
lotumi allot
lotuso lotus
Loveno Louvain
luanto renter, tenant
lucerno hanging lamp
Lucifero Lucifer
ludejo playground
ludi play
ludi sur play, play on
ludilo toy
ludo game
ludoni let
luebla for rent
luebla domo house to let
lui hire
luigi let, rent out
luigita hired out
luita domo hired house, rented house
luko porthole, skylight
lukontrakto lease
luksa deluxe, de luxe, luxurious
luksaĵo luxury
lukseco luxury
luksemburgano Luxembourger, Luxemburger
luksemburgia Luxembourg, Luxemburg
luksemburgiano Luxembourger, Luxemburger
Luksemburgio Luxembourg, Luxemburg
Luksemburgo Luxembourg, Luxemburg
lukso luxury
Luksoro Luxor
lukti struggle, wrestle
luli lull, rock
lulilo cradle
lulkanto lullaby
luma bright, light
lumbo loin
lumbriko earthworm
lumĝeni dazzle